Download Surat Ad-Dukhaan Mp3

Download Surat Ad-Dukhaan Mp3

QS.44 Ad-Dukhaan (kabut)

 .

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:44

haa-miim
[44:1] Haa miim.

2:44

waalkitaabi almubiini
[44:2]
Demi Kitab (Al Qur’an) yang menjelaskan,

.

3:44

innaa anzalnaahu fii laylatin mubaarakatin innaa kunnaa mundziriina
[44:3]
sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi1370 dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.
.

4:44

fiihaa yufraqu kullu amrin hakiimin
[44:4]
Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah1371,
.

5:44

amran min ‘indinaa innaa kunnaa mursiliina
[44:5]
(yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,
.

6:44

rahmatan min rabbika innahu huwa alssamii’u al’aliimu
[44:6]
sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
.

7:44

rabbi alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniina
[44:7]
Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
.

8:44

laa ilaaha illaa huwa yuhyii wayumiitu rabbukum warabbu aabaa-ikumu al-awwaliina
[44:8]
Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
.

9:44

bal hum fii syakkin yal’abuuna
[44:9]
Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.

.

10:44

fairtaqib yawma ta/tii alssamaau bidukhaanin mubiinin
[44:10]
Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata1372,
.

11:44

yaghsyaa alnnaasa haadzaa ‘adzaabun aliimun
[44:11]
yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.

.

12:44

rabbanaa iksyif ‘annaa al’adzaaba innaa mu/minuuna
[44:12]
(Mereka berdo’a): “Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman”.
.

13:44

annaa lahumu aldzdzikraa waqad jaa-ahum rasuulun mubiinun
[44:13]
Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
.

14:44

tsumma tawallaw ‘anhu waqaaluu mu’allamun majnuunun
[44:14]
kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: “Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila1373“.
.

15:44

innaa kaasyifuu al’adzaabi qaliilan innakum ‘aa-iduuna
[44:15]
Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).
.

16:44

yawma nabthisyu albathsyata alkubraa innaa muntaqimuuna
[44:16]
(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras1374. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
.

17:44

walaqad fatannaa qablahum qawma fir’awna wajaa-ahum rasuulun kariimun
[44:17]
Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,
.

18:44

an adduu ilayya ‘ibaada allaahi innii lakum rasuulun amiinun
[44:18]
(dengan berkata): “Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,
.

19:44

wa-an laa ta’luu ‘alaa allaahi innii aatiikum bisulthaanin mubiinin
[44:19]
dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
.

20:44

wa-innii ‘udztu birabbii warabbikum an tarjumuuni
[44:20]
Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,
.

21:44

wa-in lam tu/minuu lii fai’taziluuni
[44:21]
dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)”.
.

22:44

fada’aa rabbahu anna haaulaa-i qawmun mujrimuuna
[44:22]
Kemudian Musa berdo’a kepada Tuhannya: “Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)”.
.

23:44

fa-asri bi’ibaadii laylan innakum muttaba’uuna
[44:23]
(Allah berfirman): “Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,
.

24:44

wautruki albahra rahwan innahum jundun mughraquuna
[44:24]
dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan”.
.

25:44

kam tarakuu min jannaatin wa’uyuunin
[44:25]
Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,
.

26:44

wazuruu’in wamaqaamin kariimin
[44:26]
dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,
.

27:44

wana’matin kaanuu fiihaa faakihiina
[44:27]
dan kesenangan-kesenangan yang mereka meni’matinya,
.

28:44

kadzaalika wa-awratsnaahaa qawman aakhariina
[44:28]
demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.
.

29:44

famaa bakat ‘alayhimu alssamaau waal-ardhu wamaa kaanuu munzhariina
[44:29]
Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.
.

30:44

walaqad najjaynaa banii israa-iila mina al’adzaabi almuhiini
[44:30]
Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,
.

31:44

min fir’awna innahu kaana ‘aaliyan mina almusrifiina
[44:31]
dari (azab) Fir’aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.
.

32:44

walaqadi ikhtarnaahum ‘alaa ‘ilmin ‘alaa al’aalamiina
[44:32]
Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsal375.
.

33:44

waaataynaahum mina al-aayaati maa fiihi balaaun mubiinun
[44:33]
Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat ni’mat yang nyata1376.
.

34:44

inna haaulaa-i layaquuluuna
[44:34]
Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,
.

35:44

in hiya illaa mawtatunaa al-uulaa wamaa nahnu bimunsyariina
[44:35]
“tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan1377,
.

36:44

fa/tuu bi-aabaa-inaa in kuntum shaadiqiina
[44:36]
maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar”.
.

37:44

ahum khayrun am qawmu tubba’in waalladziina min qablihim ahlaknaahum innahum kaanuu mujrimiina
[44:37]
Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba’ dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa1378.
.

38:44

wamaa khalaqnaa alssamaawaati waal-ardha wamaa baynahumaa laa‘ibiina
[44:38]
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
.

39:44

maa khalaqnaahumaa illaa bialhaqqi walaakinna aktsarahum laa ya’lamuuna
[44:39]
Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
.

40:44

inna yawma alfashli miiqaatuhum ajma’iina
[44:40]
Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,
.

41:44

yawma laa yughnii mawlan ‘an mawlan syay-an walaa hum yunsharuuna
[44:41]
yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfa’at kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,
.

42:44

illaa man rahima allaahu innahu huwa al’aziizu alrrahiimu
[44:42]
kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
.

43:44

inna syajarata alzzaqquumi
[44:43]
Sesungguhnya pohon zaqqum itu1379,
.

44:44

tha’aamu al-atsiimi
[44:44]
makanan orang yang banyak berdosa.

.

45:44

kaalmuhli yaghlii fii albuthuuni
[44:45]
(Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,
.

46:44

kaghalyi alhamiimi
[44:46]
seperti mendidihnya air yang amat panas.

.

47:44

khudzuuhu fai’tiluuhu ilaa sawaa-i aljahiimi
[44:47]
Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
.

48:44

tsumma shubbuu fawqa ra/sihi min ‘adzaabi alhamiimi
[44:48]
Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.
.

49:44

dzuq innaka anta al’aziizu alkariimu
[44:49]
Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia1380.
.

50:44

inna haadzaa maa kuntum bihi tamtaruuna
[44:50]
Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
.

51:44

inna almuttaqiina fii maqaamin amiinin
[44:51]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
.

52:44

fii jannaatin wa’uyuunin
[44:52]
(yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;
.

53:44

yalbasuuna min sundusin wa-istabraqin mutaqaabiliina
[44:53]
mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,
.

54:44

kadzaalika wazawwajnaahum bihuurin ‘iinin
[44:54]
demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.
.

55:44

yad’uuna fiihaa bikulli faakihatin aaminiina
[44:55]
Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran)1381,
.

56:44

laa yadzuuquuna fiihaa almawta illaa almawtata al-uulaa wawaqaahum ‘adzaaba aljahiimi
[44:56]
mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,
.

57:44

fadhlan min rabbika dzaalika huwa alfawzu al’azhiimu
[44:57]
sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
.

58:44

fa-innamaa yassarnaahu bilisaanika la’allahum yatadzakkaruuna
[44:58]
Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur’an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
.

59:44

fairtaqib innahum murtaqibuuna
[44:59]
Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).

.

Video : Bacaan QS.44 Ad-Dukhan, ayat 1 – 59 :

.

Download Bacaan QS.44 Ad-Dukhan, ayat 1 – 59 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: