Download Surat Al-Hujuraat Mp3

Download Surat Al-Hujuraat Mp3

QS.49 Al-Hujuraat (kamar-kamar)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

Quran, Al-Hujurat, Ayat 1

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tuqaddimuu bayna yadayi allaahi warasuulihi waittaquu allaaha inna allaaha samii’un ‘aliimun
[49:1]
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya1408 dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
.

2:49

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tarfa’uu ashwaatakum fawqa shawti alnnabiyyi walaaalqawli kajahri ba’dhikum liba’dhin an tahbatha a’maalukum wa-antum laaa
[49:2] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu1409, sedangkan kamu tidak menyadari.
.

3:49

inna alladziina yaghudhdhuuna ashwaatahum ‘inda rasuuli allaahi ulaa-ika alladziina imtahana allaahu quluubahum lilttaqwaa lahum maghfiratun wa-ajrun ‘azhiimun
[49:3]
Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
.

4:49

inna alladziina yunaaduunaka min waraa-i alhujuraati aktsaruhum laa ya’qiluuna
[49:4]
Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti.
.

5:49

walaw annahum shabaruu hattaa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum waallaahu ghafuurun rahiimun
[49:5]
Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
.

6:49

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu in jaa-akum faasiqun binaba-in fatabayyanuu an tushiibuu qawman bijahaalatin fatushbihuu ‘alaa maa fa’altum naadimiina
[49:6]
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
.

7:49

wai’lamuu anna fiikum rasuula allaahi law yuthii’ukum fii katsiirin mina al-amri la’anittum walaakinna allaaha habbaba ilaykumu al-iimaana wazayyanahu fii quluubikum wakarraha ilaykumu alkufra waalfusuuqa waal’ishyaana ulaa-ika humu alrraasyiduuna
[49:7]
Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,
.

8:49

fadhlan mina allaahi wani’matan waallaahu ‘aliimun hakiimun
[49:8]
sebagai karunia dan ni’mat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
.

9:49

wa-in thaa-ifataani mina almu/miniina iqtataluu fa-ashlihuu baynahumaa fa-in baghat ihdaahumaa ‘alaa al-ukhraa faqaatiluu allatii tabghii hattaa tafii-a ilaa amri allaahi fa-in faa-at fa-ashlihuu baynahumaa bial’adli wa-aqsithuu inna allaaha yuhibbu almuqsithiina
[49:9]
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
.

10:49

innamaa almu/minuuna ikhwatun fa-ashlihuu bayna akhawaykum waittaquu allaaha la’allakum turhamuuna
[49:10]
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
.

11:49

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa yaskhar qawmun min qawmin ‘asaa an yakuunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaa-in ‘asaa an yakunna khayran minhunna walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bial-alqaabi bi/sa al-ismu alfusuuqu ba’da al-iimaani waman lam yatub faulaa-ika humu alzhzhaalimuuna
[49:11]
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri1410 dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman1411 dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
.

12:49

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ijtanibuu katsiiran mina alzhzhanni inna ba’dha alzhzhanni itsmun walaa tajassasuu walaa yaghtab ba’dhukum ba’dhan ayuhibbu ahadukum an ya/kula lahma akhiihi maytan fakarihtumuuhu waittaquu allaaha inna allaaha tawwaabun rahiimun
[49:12]
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
.

13:49

yaa ayyuhaa alnnaasu innaa khalaqnaakum min dzakarin wauntsaa waja’alnaakum syu’uuban waqabaa-ila lita’aarafuu inna akramakum ‘inda allaahi atqaakum inna allaaha ‘aliimun khabiirun
[49:13]
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
.

14:49

qaalati al-a’raabu aamannaa qul lam tu/minuu walaakin quuluu aslamnaa walammaa yadkhuli al-iimaanu fii quluubikum wa-in tuthii’uu allaaha warasuulahu laa yalitkum min a’maalikum syay-an inna allaaha ghafuurun rahiimun
[49:14]
Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman”. Katakanlah: “Kamu belum beriman, tapi katakanlah ‘kami telah tunduk’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
.

15:49

innamaa almu/minuuna alladziina aamanuu biallaahi warasuulihi tsumma lam yartaabuu wajaahaduu bi-amwaalihim wa-anfusihim fii sabiili allaahi ulaa-ika humu alshshaadiquuna
[49:15]
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
.

16:49

qul atu’allimuuna allaaha bidiinikum waallaahu ya’lamu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi waallaahu bikulli syay-in ‘aliimun
[49:16]
Katakanlah: “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?”
.

17:49

yamunnuuna ‘alayka an aslamuu qul laa tamunnuu ‘alayya islaamakum bali allaahu yamunnu ‘alaykum an hadaakum lil-iimaani in kuntum shaadiqiina
[49:17]
Mereka merasa telah memberi ni’mat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi ni’mat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan ni’mat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.”
.

18:49

inna allaaha ya’lamu ghayba alssamaawaati waal-ardhi waallaahu bashiirun bimaaa
[49:18] Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

.

Video.2 : Bacaan QS.49 Al-Hujurat, ayat 1-18 :


.

Download Bacaan QS.49 Al-Hujurat, ayat 1-18 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: