Download Surat Al-Insaan Mp3

Download Surat Al-Insaan Mp3

QS.76 Al-Insaan (manusia)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:76

hal ataa ‘alaa al-insaani hiinun mina alddahri lam yakun syay-an madzkuuraan
[76:1]
Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

.

2:76

innaa khalaqnaa al-insaana min nuthfatin amsyaajin nabtaliihi faja’alnaahu samii’an bashiiraan
[76:2]
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

.

3:76

innaa hadaynaahu alssabiila immaa syaakiran wa-immaa kafuuraan
[76:3]
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

.

4:76

innaa a’tadnaa lilkaafiriina salaasila wa-aghlaalan wasa’iiraan
[76:4]
Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.

.

5:76

inna al-abraara yasyrabuuna min ka/sin kaana mizaajuhaa kaafuuraan
[76:5]
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur.

.

6:76

‘aynan yasyrabu bihaa ‘ibaadu allaahi yufajjiruunahaa tafjiiraan
[76:6]
(yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.

.

7:76

yuufuuna bialnnadzri wayakhaafuuna yawman kaana syarruhu mustathiiraan
[76:7]
Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

.

8:76

wayuth‘imuna alththha’aama ‘alaa hubbihi miskiinan wayatiiman wa-asiiraan
[76:8]
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

.

9:76

innamaa nuth‘imukum liwajhi allaahi laa nuriidu minkum jazaa-an walaa syukuuraan
[76:9]
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

.

10:76

innaa nakhaafu min rabbinaa yawman ‘abuusan qamthariiraan
[76:10]
Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.

.

11:76

fawaqaahumu allaahu syarra dzaalika alyawmi walaqqaahum nadhratan wasuruuraan
[76:11]
Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.

.

12:76

wajazaahum bimaa shabaruu jannatan wahariiraan
[76:12]
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,

.

13:76

muttaki-iina fiihaa ‘alaa al-araa-iki laa yarawna fiihaa syamsan walaa zamhariiraan
[76:13]
di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

.

14:76

wadaaniyatan ‘alayhim zhilaaluhaa wadzullilat quthuufuhaa tadzliilaan
[76:14]
Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

.

15:76

wayuthaafu ‘alayhim bi-aaniyatin min fidhdhatin wa-akwaabin kaanat qawaariiraa
[76:15] Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,

.

16:76

qawaariira min fidhdhatin qaddaruuhaa taqdiiraan
[76:16]
(yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

.

17:76

wayusqawna fiihaa ka/san kaana mizaajuhaa zanjabiilaan
[76:17]
Di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.

.

18:76

‘aynan fiihaa tusammaa salsabiilaan
[76:18]
(Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.

.

19:76

wayathuufu ‘alayhim wildaanun mukhalladuuna idzaa ra-aytahum hasibtahum lu/lu-an mantsuuraan
[76:19]
Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.

.

20:76

wa-idzaa ra-ayta tsamma ra-ayta na’iiman wamulkan kabiiraan
[76:20]
Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam keni’matan dan kerajaan yang besar.

.

21:76

aaliyahum tsiyaabu sundusin khudhrun wa-istabraqun wahulluu asaawira min fidhdhatin wasaqaahum rabbuhum syaraaban thahuuraan
[76:21]
Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

.

22:76

inna haadzaa kaana lakum jazaa-an wakaana sa’yukum masykuuraan
[76:22]
Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).

.

23:76

innaa nahnu nazzalnaa ‘alayka alqur-aana tanziilaan
[76:23]
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur’an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.

.

24:76

faishbir lihukmi rabbika walaa tuthi’ minhum aatsiman aw kafuuraan
[76:24]
Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir diantara mereka.

.

25:76

waudzkuri isma rabbika bukratan wa-ashiilaan
[76:25]
Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.

.

26:76

wamina allayli fausjud lahu wasabbihhu laylan thawiilaan
[76:26]
Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.

.

27:76

inna haaulaa-i yuhibbuuna al’aajilata wayadzaruuna waraa-ahum yawman tsaqiilaan
[76:27]
Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).

.

28:76

nahnu khalaqnaahum wasyadadnaa asrahum wa-idzaa syi/naa baddalnaa amtsaalahum tabdiilaan
[76:28]
Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.

.

29:76

inna haadzihi tadzkiratun faman syaa-a ittakhadza ilaa rabbihi sabiilaan
[76:29]
Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.

.

30:76

wamaa tasyaauuna illaa an yasyaa-a allaahu inna allaaha kaana ‘aliiman hakiimaan
[76:30]
Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

.

31:76

yudkhilu man yasyaau fii rahmatihi waalzhzhaalimiina a’adda lahum ‘adzaaban aliimaan
[76:31]
Dan memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih.

.

Video : Bacaan QS.76 Al-Insaan, ayat 1 – 31 :

Download Bacaan QS.76 Al-Insaan, ayat 1 – 31 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: