Download Surat Al-Jaatsiyah Mp3

Download Surat Al-Jaatsiyah Mp3

QS.45 Al-Jaatsiyah (yang berlutut)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

.

1:45

haa-miim
[45:1] Haa Miim.

.

2:45

tanziilu alkitaabi mina allaahi al’aziizi alhakiimi
[45:2]
Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
.

3:45

inna fii alssamaawaati waal-ardhi laaayaatin lilmu/miniina
[45:3]
Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.
.

4:45

wafii khalqikum wamaa yabutstsu min daabbatin aayaatun liqawmin yuuqinuuna
[45:4]
Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini,
.

5:45

waikhtilaafi allayli waalnnahaari wamaa anzala allaahu mina alssamaa-i min rizqin fa-ahyaaal-ardha ba’da mawtihaa watashriifi alrriyaahi aayaatun liqawmin ya’qiluuna bihi
[45:5] dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.
.

6:45

tilka aayaatu allaahi natluuhaa ‘alayka bialhaqqi fabi-ayyi hadiitsin ba’da allaahi waaayaatihi yu/minuuna
[45:6]
Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya; maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya.
.

7:45

waylun likulli affaakin atsiimin
[45:7]
Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa,
.

8:45

yasma’u aayaati allaahi tutlaa ‘alayhi tsumma yushirru mustakbiran ka-an lam yasma’haadzaabin aliimin fabasysyirhu bi’a
[45:8] dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri khabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
.

9:45

wa-idzaa ‘alima min aayaatinaa syay-an ittakhadzahaa huzuwan ulaa-ika lahum ‘adzaabun muhiinun
[45:9]
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah1383 yang memperoleh azab yang menghinakan.
.

10:45

min waraa-ihim jahannamu walaa yughnii ‘anhum maa kasabuu syay-an walaa maadzuu min duuni allaahi awliyaa-a walahum ‘adzaabun ‘azhiimun ittakha
[45:10] Di hadapan mereka neraka Jahannam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan (mereka) dari selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar.
.

11:45

haadzaa hudan waalladziina kafaruu bi-aayaati rabbihim lahum ‘adzaabun min rijzin aliimin
[45:11]
Ini (Al Qur’an) adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih.
.

12:45

allaahu alladzii sakhkhara lakumu albahra litajriya alfulku fiihi bi-amrihi walitabtaghuu min fadhlihi wala’allakum tasykuruuna
[45:12]
Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
.

13:45

wasakhkhara lakum maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi jamii’an minhu inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yatafakkaruuna
[45:13]
Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
.

14:45

qul lilladziina aamanuu yaghfiruu lilladziina laa yarjuuna ayyaama allaahi liyajziya qawman bimaa kaanuu yaksibuuna
[45:14]
Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah1384 karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
.

15:45

man ‘amila shaalihan falinafsihi waman asaa-a fa’alayhaa tsumma ilaa rabbikum turja’uuna
[45:15]
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.
.

16:45

walaqad aataynaa banii israa-iila alkitaaba waalhukma waalnnubuwwata warazaqnaahum mina alththhayyibaati wafadhdhalnaahum ‘alaa al’aalamiina
[45:16]
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan Kami berikan kepada mereka rezki-rezki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya).
.

17:45

waaataynaahum bayyinaatin mina al-amri famaa ikhtalafuu illaa min ba’di maa jaa-ahumu al’ilmu baghyan baynahum inna rabbaka yaqdhii baynahum yawma alqiyaamati fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuuna
[45:17]
Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama); maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.
.

18:45

tsumma ja’alnaaka ‘alaa syarii’atin mina al-amri faittabi’haa walaa tattabi’ ahwaa-a alladziina laa ya’lamuuna
[45:18]
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
.

19:45

innahum lan yughnuu ‘anka mina allaahi syay-an wa-inna alzhzhaalimiina ba’dhuhum awliyaau ba’dhin waallaahu waliyyu almuttaqiina
[45:19]
Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. Dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.
.

20:45

haadzaa bashaa-iru lilnnaasi wahudan warahmatun liqawmin yuuqinuuna
[45:20]
Al Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
.

21:45

am hasiba alladziina ijtarahuu alssayyi-aati an naj’alahum kaalladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati sawaa-an mahyaahum wamamaatuhum saa-a maa yahkumuuna
[45:21]
Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.
.

22:45

wakhalaqa allaahu alssamaawaati waal-ardha bialhaqqi walitujzaa kullu nafsin bimaa kasabat wahum laa yuzhlamuuna
[45:22]
Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
.

23:45

afara-ayta mani ittakhadza ilaahahu hawaahu wa-adhallahu allaahu ‘alaa ‘ilmin wakhatama ‘alaa sam’ihi waqalbihi waja’ala ‘alaa basharihi ghisyaawatan faman yahdiihi min ba’di allaahi afalaa tadzakkaruuna
[45:23]
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya1385 dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
.

24:45

waqaaluu maa hiya illaa hayaatunaa alddunyaa namuutu wanahyaa wamaa yuhlikunaa illaaalddahru wamaa lahum bidzaalika min ‘ilmin in hum illaa yazhunnuuna
[45:24]
Dan mereka berkata: “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa”, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.
.

25:45

wa-idzaa tutlaa ‘alayhim aayaatunaa bayyinaatin maa kaana hujjatahum illaa an qaaluu i/tuu bi-aabaa-inaa in kuntum shaadiqiina
[45:25]
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: “Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar.”
.

26:45

quli allaahu yuhyiikum tsumma yumiitukum tsumma yajma’ukum ilaa yawmi alqiyaamati laaaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna rayba fiihi wal
[45:26] Katakanlah: “Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
.

27:45

walillaahi mulku alssamaawaati waal-ardhi wayawma taquumu alssaa‘atu yawma-idzin yakhsaru almubthiluuna
[45:27]
Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebathilan.
.

28:45

wataraa kulla ummatin jaatsiyatan kullu ummatin tud’aa ilaa kitaabihaa alyawma tujzawna maa kuntum ta’maluuna
[45:28]
Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
.

29:45

haadzaa kitaabunaa yanthiqu ‘alaykum bialhaqqi innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum ta’maluuna
[45:29]
(Allah berfirman): “Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan”.
.

30:45

fa-ammaa alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati fayudkhiluhum rabbuhum fii rahmatihi dzaalika huwa alfawzu almubiinu
[45:30]
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata.
.

31:45

wa-ammaa alladziina kafaruu afalam takun aayaatii tutlaa ‘alaykum faistakbartum wakuntum qawman mujrimiina
[45:31]
Dan adapun orang-orang yang kafir (kepada mereka dikatakan): “Maka apakah belum ada ayat-ayat Ku yang dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?”
.

32:45

wa-idzaa qiila inna wa’da allaahi haqqun waalssaa‘atu laa rayba fiihaa qultum maa nadrii maaalssaa‘atu in nazhunnu illaa zhannan wamaa nahnu bimustayqiniina
[45:32]
Dan apabila dikatakan (kepadamu): “Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya”, niscaya kamu menjawab: “Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya)”.
.

33:45

wabadaa lahum sayyi-aatu maa ‘amiluu wahaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi-uuna
[45:33]
Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh (azab) yang mereka selalu memperolok-olokkannya.
.

34:45

waqiila alyawma nansaakum kamaa nasiitum liqaa-a yawmikum haadzaa wama/waakumu alnnaaru wamaa lakum min naasiriina
[45:34]
Dan dikatakan (kepada mereka): “Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan (dengan) harimu ini dan tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong”.
.

35:45

dzaalikum bi-annakumu ittakhadztum aayaati allaahi huzuwan wagharratkumu alhayaatu alddunyaa faalyawma laa yukhrajuuna minhaa walaa hum yusta’tabuuna
[45:35]
Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
.

36:45

falillaahi alhamdu rabbi alssamaawaati warabbi al-ardhi rabbi al’aalamiina
[45:36]
Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
.

37:45

walahu alkibriyaau fii alssamaawaati waal-ardhi wahuwa al’aziizu alhakiimu
[45:37]
Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan bumi, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

.

Video. : Bacaan QS.45 Al Jaatsiyah, ayat 1 – 37 :

.

Download Bacaan QS.45 Al Jaatsiyah, ayat 1 – 37 Mp3 Disini :

gr

 

Leave your comment here: