Download Surat Al-Mulk Mp3

Download Surat Al-Mulk Mp3

QS.67 Al-Mulk (kerajaan)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:67

tabaaraka alladzii biyadihi almulku wahuwa ‘alaa kulli syay-in qadiirun
[67:1]
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
.

2:67

alladzii khalaqa almawta waalhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amalan wahuwa al’aziizu alghafuuru
[67:2] Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,
.

3:67

alladzii khalaqa sab’a samaawaatin thibaaqan maa taraa fii khalqi alrrahmaani min tafaawutin fairji’i albashara hal taraa min futhuurin
[67:3] Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
.

4:67

tsumma irji’i albashara karratayni yanqalib ilayka albasharu khaasi-an wahuwa hasiirun
[67:4]
Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.
.

5:67

walaqad zayyannaa alssamaa-a alddunyaa bimashaabiiha waja’alnaahaa rujuuman lilsysyayaathiini wa-a’tadnaa lahum ‘adzaaba alssa’iiri
[67:5]
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
.

6:67

walilladziina kafaruu birabbihim ‘adzaabu jahannama wabi/sa almashiiru
[67:6]
Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
.

7:67

idzaa ulquu fiihaa sami’uu lahaa syahiiqan wahiya tafuuru
[67:7]
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,
.

8:67

takaadu tamayyazu mina alghayzhi kullamaa ulqiya fiihaa fawjun sa-alahum khazanatuhaadziirun alam ya/tikum na
[67:8] hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: “Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?”
.

9:67

qaaluu balaa qad jaa-anaa nadziirun fakadzdzabnaa waqulnaa maa nazzala allaahu min syay-in in antum illaa fii dhalaalin kabiirin
[67:9]
Mereka menjawab: “Benar ada”, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: “Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar”.
.

10:67

waqaaluu law kunnaa nasma’u aw na’qilu maa kunnaa fii ashhaabi alssa’iiri
[67:10]
Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”.
.

11:67

fai’tarafuu bidzanbihim fasuhqan li-ashhaabi alssa’iiri
[67:11]
Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
.

12:67

inna alladziina yakhsyawna rabbahum bialghaybi lahum maghfiratun wa-ajrun kabiirun
[67:12]
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
.

13:67

wa-asirruu qawlakum awi ijharuu bihi innahu ‘aliimun bidzaati alshshuduuri
[67:13]
Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
.

14:67

alaa ya’lamu man khalaqa wahuwa allathiifu alkhabiiru
[67:14]
Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?
.

15:67

huwa alladzii ja’ala lakumu al-ardha dzaluulan faimsyuu fii manaakibihaa wakuluu min rizqihi wa-ilayhi alnnusyuuru
[67:15]
Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
.

16:67

a-amintum man fii alssamaa-i an yakhsifa bikumu al-ardha fa-idzaa hiya tamuuru
[67:16]
Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?,
.

17:67

am amintum man fii alssamaa-i an yursila ‘alaykum hasiban fasata’lamuuna kayfa nadziiri
[67:17]
atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?
.

18:67

walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakayfa kaana nakiiri
[67:18]
Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka alangkah hebatnya kemurkaan-Ku.
.

19:67

awa lam yaraw ilaa alththhayri fawqahum shaaffaatin wayaqbidhna maa yumsikuhunna illaaalrrahmaanu innahu bikulli syay-in bashiirun
[67:19]
Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.
.

20:67

amman haadzaa alladzii huwa jundun lakum yanshurukum min duuni alrrahmaani ini alkaafiruuna illaa fii ghuruurin
[67:20]
Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.
.

21:67

amman haadzaa alladzii yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajjuu fii ‘utuwwin wanufuurin
[67:21]
Atau siapakah dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?
.

22:67

afaman yamsyii mukibban ‘alaa wajhihi ahdaa amman yamsyii sawiyyan ‘alaa shiraathin mustaqiimin
[67:22]
Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
.

23:67

qul huwa alladzii ansya-akum waja’ala lakumu alssam’a waal-abshaara waal-af-idata qaliilan maa tasykuruuna
[67:23]
Katakanlah: “Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati”. (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
.

24:67

qul huwa alladzii dzara-akum fii al-ardhi wa-ilayhi tuhsyaruuna
[67:24]
Katakanlah: “Dia-lah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan”.
.

25:67

wayaquuluuna mataa haadzaa alwa’du in kuntum shaadiqiina
[67:25]
Dan mereka berkata: “Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?”
.

26:67

qul innamaa al’ilmu ‘inda allaahi wa-innamaa anaa nadziirun mubiinun
[67:26]
Katakanlah: “Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”.
.

27:67

falammaa ra-awhu zulfatan sii-at wujuuhu alladziina kafaruu waqiila haadzaa alladzii kuntum bihi tadda’uuna
[67:27]
Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.
.

28:67

qul ara-aytum in ahlakaniya allaahu waman ma’iya aw rahimanaa faman yujiiru alkaafiriina min ‘adzaabin aliimin
[67:28]
Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk syurga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih ?”
.

29:67

qul huwa alrrahmaanu aamannaa bihi wa’alayhi tawakkalnaa fasata’lamuuna man huwa fii dhalaalin mubiinin
[67:29]
Katakanlah: “Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata”.
.

30:67

qul ara-aytum in ashbaha maaukum ghawran faman ya/tiikum bimaa-in ma’iinin
[67:30]
Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?”.
.

Video : Bacaan QS.67 Al-Mulk, ayat 1 – 30 :

Download Bacaan QS.67 Al-Mulk, ayat 1 – 30 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: