Download Surat Al-Qalam Mp3

Download Surat Al-Qalam Mp3

QS.68 Al-Qalam (kalam/firman)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:68

nuun waalqalami wamaa yasthuruuna
[68:1]
Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,

.

2:68

maa anta bini’mati rabbika bimajnuunin
[68:2]
berkat ni’mat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orng gila.
.

3:68

wa-inna laka la-ajran ghayra mamnuunin
[68:3]
Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
.

4:68

wa-innaka la’alaa khuluqin ‘azhiimin
[68:4]
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
.

5:68

fasatubshiru wayubshiruuna
[68:5]
Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
.

6:68

bi-ayyikumu almaftuunu
[68:6]
siapa di antara kamu yang gila.

.

7:68

inna rabbaka huwa a’lamu biman dhalla ‘an sabiilihi wahuwa a’lamu bialmuhtadiina
[68:7]
Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
.

8:68

falaa tuthi’i almukadzdzibiina
[68:8]
Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).

.

9:68

wadduu law tudhinu fayudhinuuna
[68:9]
Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
.

10:68

walaa tuthi’ kulla hallaafin mahiinin
[68:10]
Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
.

11:68

hammaazin masysyaa-in binamiimin
[68:11]
yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,

.

12:68

mannaa‘in lilkhayri mu’tadin atsiimin
[68:12]
yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
.

13:68

‘utullin ba’da dzaalika zaniimin
[68:13]
yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
.

14:68

an kaana dzaa maalin wabaniina
[68:14]
karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.

.

15:68

idzaa tutlaa ‘alayhi aayaatunaa qaala asaathiiru al-awwaliina
[68:15]
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kam, ia berkata: “(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala.”
.

16:68

sanasimuhu ‘alaa alkhurthuumi
[68:16]
Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya).

.

17:68

.

.

.

innaa balawnaahum kamaa balawnaa ashhaaba aljannati idz aqsamuu layashrimunnahaashbihiina
[68:17] Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akanmemetik (hasil)nya di pagi hari,
.

18:68

walaa yastatsnuuna
[68:18]
dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),

.

.19:68

fathaafa ‘alayhaa thaa-ifun min rabbika wahum naa-imuuna
[68:19]
lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,
.

20:68

fa-ashbahat kaalshshariimi
[68:20]
maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.

.

21:68

fatanaadaw mushbihiina
[68:21]
lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:.

.

22:68

ani ighduu ‘alaa hartsikum in kuntum shaarimiina
[68:22]
“Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya”.
.

23:68

fainthalaquu wahum yatakhaafatuuna
[68:23]
Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.
.

24:68

an laa yadkhulannahaa alyawma ‘alaykum miskiinun
[68:24]
“Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu”.
.

25:68

waghadaw ‘alaa hardin qaadiriina
[68:25]
Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya).
.

26:68

falammaa ra-awhaa qaaluu innaa ladaalluuna
[68:26]
Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: “Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),
.

27:68

bal nahnu mahruumuuna
[68:27]
bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)”.

.

28:68

qaala awsathuhum alam aqul lakum lawlaa tusabbihuuna
[68:28]
Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu) ?”
.

29:68

qaaluu subhaana rabbinaa innaa kunnaa zhaalimiina
[68:29]
Mereka mengucapkan: “Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim”.
.

30:68

fa-aqbala ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin yatalaawamuuna
[68:30]
Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
.

31:68

qaaluu yaa waylanaa innaa kunnaa thaaghiina
[68:31]
Mereka berkata: “Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas”.
.

32:68

‘asaa rabbunaa an yubdilanaa khayran minhaa innaa ilaa rabbinaa raaghibuuna
[68:32]
Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dati Tuhan kita.
.

33:68

kadzaalika al’adzaabu wala’adzaabu al-aakhirati akbaru law kaanuu ya’lamuuna
[68:33]
Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.
.

34:68

inna lilmuttaqiina ‘inda rabbihim jannaati alnna’iimi
[68:34]
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh keni’matan di sisi Tuhannya.
.

35:68

afanaj’alu almuslimiina kaalmujrimiina
[68:35]
Maka apakah patut Kami menjadikan orng-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir) ?
.

36:68

maa lakum kayfa tahkumuuna
[68:36]
Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
.

37:68

am lakum kitaabun fiihi tadrusuuna
[68:37]
Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,
.

38:68

inna lakum fiihi lamaa takhayyaruuna
[68:38]
bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.
.

39:68

.

.

am lakum aymaanun ‘alaynaa baalighatun ilaa yawmi alqiyaamati inna lakum lamaahkumuuna ta
[68:39] Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
.

40:68

salhum ayyuhum bidzaalika za’iimun
[68:40]
Tanyakanlah kepada mereka: “Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?”
.

41:68

am lahum syurakaau falya/tuu bisyurakaa-ihim in kaanuu shaadiqiina
[68:41]
Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.
.

42:68

.

.

yawma yuksyafu ‘an saaqin wayud’awna ilaa alssujuudi falaa yastathii’uuna
[68:42]
Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,
.

43:68

khaasyi’atan abshaaruhum tarhaquhum dzillatun waqad kaanuu yud’awna ilaa alssujuudi wahum saalimuuna
[68:43]
(dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
.

44:68

fadzarnii waman yukadzdzibu bihaadzaa alhadiitsi sanastadrijuhum min haytsu laa ya’lamuuna
[68:44]
Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Qur’an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,
.

45:68

waumlii lahum inna kaydii matiinun
[68:45]
dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.
.

46:68

am tas-aluhum ajran fahum min maghramin mutsqaluuna
[68:46]
Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
.

47:68

am ‘indahumu alghaybu fahum yaktubuuna
[68:47]
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
.

48:68

.

.

.

faishbir lihukmi rabbika walaa takun kashaahibi alhuuti idz naadaa wahuwa makzhuumun
[68:48]
Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdo’a sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
.

49:68

lawlaa an tadaarakahu ni’matun min rabbihi lanubidza bial’araa-i wahuwa madzmuumun
[68:49]
Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat ni’mat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
.

50:68

faijtabaahu rabbuhu faja’alahu mina alshshaalihiina
[68:50]
Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
.

51:68

.

.

.

wa-in yakaadu alladziina kafaruu layuzliquunaka bi-abshaarihim lammaa sami’uu aldzdzikra wayaquuluuna innahu lamajnuunun
[68:51]
Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Qur’an dan mereka berkata: “Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila”.
.

52:68

wamaa huwa illaa dzikrun lil’aalamiina
[68:52]
Dan Al Qur’an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
.

Video : Bacaan QS.68 Al-Qalam ayat 1 – 52 :

Download Bacaan QS.68 Al-Qalam ayat 1 – 52  Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: