Download Surat Al-Qamar Mp3

Download Surat Al-Qamar Mp3

QS.54 Al-Qamar (bulan)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:54

iqtarabati alssaa‘atu wainsyaqqa alqamaru
[54:1]
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan1435.
.

2:54

wa-in yaraw aayatan yu’ridhuu wayaquuluu sihrun mustamirrun
[54:2]
Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mu’jizat), mereka berpaling dan berkata: “(Ini adalah) sihir yang terus menerus”.
.

3:54

wakadzdzabuu waittaba’uu ahwaa-ahum wakullu amrin mustaqirrun
[54:3]
Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya1436
.

4:54

walaqad jaa-ahum mina al-anbaa-i maa fiihi muzdajarun
[54:4]
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
.

5:54

hikmatun baalighatun famaa tughnii alnnudzuru
[54:5]
Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
.

6:54

fatawalla ‘anhum yawma yad’u alddaa‘i ilaa syay-in nukurin
[54:6]
Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
.

7:54

khusysya’an abshaaruhum yakhrujuuna mina al-ajdaatsi ka-annahum jaraadun muntasyirun
[54:7]
sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
.

8:54

muhthi’iina ilaa alddaa‘i yaquulu alkaafiruuna haadzaa yawmun ‘asirun
[54:8]
mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: “Ini adalah hari yang berat.”
.

9:54

kadzdzabat qablahum qawmu nuuhin fakadzdzabuu ‘abdanaa waqaaluu majnuunun waizdujira
[54:9]
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: “Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
.

10:54

fada’aa rabbahu annii maghluubun faintashir
[54:10] Maka dia mengadu kepada Tuhannya: “bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku).”
.

11:54

fafatahnaa abwaaba alssamaa-i bimaa-in munhamirin
[54:11]
Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
.

12:54

wafajjarnaa al-ardha ‘uyuunan failtaqaa almaau ‘alaa amrin qad qudira
[54:12]
Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
.

13:54

wahamalnaahu ‘alaa dzaati alwaahin wadusurin
[54:13]
Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
.

14:54

tajrii bi-a’yuninaa jazaa-an liman kaana kufira
[54:14]
Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
.

15:54

walaqad taraknaahaa aayatan fahal min muddakirin
[54:15]
Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
.

16:54

fakayfa kaana ‘adzaabii wanudzuri
[54:16]
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
.

17:54

walaqad yassarnaa alqur-aana lildzdzikri fahal min muddakirin
[54:17]
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
.

18:54

kadzdzabat ‘aadun fakayfa kaana ‘adzaabii wanudzuri
[54:18]
Kaum ‘Aad pun mendustakan(pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
.

19:54

innaa arsalnaa ‘alayhim riihan sharsharan fii yawmi nahsin mustamirrin
[54:19]
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
.

20:54

tanzi’u alnnaasa ka-annahum a’jaazu nakhlin munqa’irin
[54:20]
yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
.

21:54

fakayfa kaana ‘adzaabii wanudzuri
[54:21]
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
.

22:54

walaqad yassarnaa alqur-aana lildzdzikri fahal min muddakirin
[54:22]
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
.

23:54

kadzdzabat tsamuudu bialnnudzuri
[54:23]
Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
.

24:54

faqaaluu abasyaran minnaa waahidan nattabi’uhu innaa idzan lafii dhalaalin wasu’urin
[54:24]
Maka mereka berkata: “Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?” Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila”.
.

25:54

aulqiya aldzdzikru ‘alayhi min bayninaa bal huwa kadzdzaabun asyirun
[54:25]
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
.

26:54

saya’lamuuna ghadan mani alkadzdzaabu al-asyiru
[54:26]
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
.

27:54

innaa mursiluu alnnaaqati fitnatan lahum fairtaqibhum waisthabir
[54:27] Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
.

28:54

wanabbi/hum anna almaa-a qismatun baynahum kullu syirbin muhtadharun
[54:28]
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)1437
.

29:54

fanaadaw shaahibahum fata’aataa fa’aqara
[54:29]
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
.

30:54

fakayfa kaana ‘adzaabii wanudzuri
[54:30]
Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
.

31:54

innaa arsalnaa ‘alayhim shayhatan waahidatan fakaanuu kahasyiimi almuhtazhiri
[54:31]
Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
.

32:54

walaqad yassarnaa alqur-aana lildzdzikri fahal min muddakirin
[54:32]
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
.

33:54

kadzdzabat qawmu luuthin bialnnudzuri
[54:33]
Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).

.

34:54

innaa arsalnaa ‘alayhim hasiban illaa aala luuthin najjaynaahum bisaharin
[54:34]
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
.

35:54

ni’matan min ‘indinaa kadzaalika najzii man syakara
[54:35]
sebagai ni’mat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
.

36:54

walaqad andzarahum bathsyatanaa fatamaaraw bialnnudzuri
[54:36]
Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
.

37:54

walaqad raawaduuhu ‘an dhayfihi fathamasnaa a’yunahum fadzuuquu ‘adzaabii wanudzuri
[54:37]
Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamnuya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
.

38:54

walaqad shabbahahum bukratan ‘adzaabun mustaqirrun
[54:38]
Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
.

39:54

fadzuuquu ‘adzaabii wanudzuri
[54:39]
Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku1438.
.

40:54

walaqad yassarnaa alqur-aana lildzdzikri fahal min muddakirin
[54:40]
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
.

41:54

walaqad jaa-a aala fir’awna alnnudzuru
[54:41]
Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir’aun ancaman-ancaman.
.

42:54

kadzdzabuu bi-aayaatinaa kullihaa fa-akhadznaahum akhdza ‘aziizin muqtadirin
[54:42]
Mereka mendustakan mu’jizat kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa1439
.

43:54

akuffaarukum khayrun min ulaa-ikum am lakum baraa-atun fii alzzuburi
[54:43]
Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu1440
.

44:54

am yaquuluuna nahnu jamii’un muntashirun
[54:44]
Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang.”
.

45:54

sayuhzamu aljam’u wayuwalluuna alddubura
[54:45]
Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
.

46:54

bali alssaa‘atu maw’iduhum waalssaa‘atu adhaa wa-amarru
[54:46]
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
.

47:54

inna almujrimiina fii dhalaalin wasu’urin
[54:47]
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
.

48:54

yawma yushabuuna fii alnnaari ‘alaa wujuuhihim dzuuquu massa saqara
[54:48]
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah sentuhan api neraka!”
.

49:54

innaa kulla syay-in khalaqnaahu biqadarin
[54:49]
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
.

50:54

wamaa amrunaa illaa waahidatun kalamhin bialbashari
[54:50]
Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
.

51:54

walaqad ahlaknaa asyyaa‘akum fahal min muddakirin
[54:51]
Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
.

52:54

wakullu syay-in fa’aluuhu fii alzzuburi
[54:52]
Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan1441
.

53:54

wakullu shaghiirin wakabiirin mustatharun
[54:53]
Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
.

54:54

inna almuttaqiina fii jannaatin wanaharin
[54:54]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
.

55:54

fii maq’adi shidqin ‘inda maliikin muqtadirin
[54:55]
di tempat yang disenangi1442 di sisi Tuhan Yang Berkuasa.
.

Video : Bacaan QS.54 Al Qamar, ayat 1 – 55 :

.

Download Bacaan QS.54 Al Qamar, ayat 1 – 55 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: