Download Surat Al-Waaqi’ah Mp3

Download Surat Al-Waaqi’ah Mp3

QS.56 Al-Waaqi’ah (hari kiamat)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:56

idzaa waqa’ati alwaaqi’atu
[56:1]
Apabila terjadi hari kiamat,

.

2:56

laysa liwaq’atihaa kaadzibatun
[56:2]
tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
.

3:56

khaafidhatun raafi’atun
[56:3]
(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
.

4:56

idzaa rujjati al-ardhu rajjaan
[56:4]
apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
.

5:56

wabussati aljibaalu bassaan
[56:5]
dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
.

6:56

fakaanat habaa-an munbatstsaan
[56:6]
maka jadilah ia debu yang beterbangan,
.

7:56

wakuntum azwaajan tsalaatsatan
[56:7]
dan kamu menjadi tiga golongan.
.

8:56

fa-ashhaabu almaymanati maa ashhaabu almaymanati
[56:8]
Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
.

9:56

wa-ashhaabu almasy-amati maa ashhaabu almasy-amati
[56:9]
Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
.

10:56

waalssaabiquuna alssaabiquuna
[56:10]
Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
.

11:56

ulaa-ika almuqarrabuuna
[56:11]
Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
.

12:56

fii jannaati alnna’iimi
[56:12]
Berada dalam jannah keni’matan. English: In the gardens of bliss.

13:56

tsullatun mina al-awwaliina
[56:13]
Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
.

14:56

waqaliilun mina al-aakhiriinaa
[56:14] dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
.

15:56

‘alaa sururin mawdhuunatin
[56:15]
Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
.

16:56

muttaki-iina ‘alayhaa mutaqaabiliina
[56:16]
seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
.

17:56

yathuufu ‘alayhim wildaanun mukhalladuuna
[56:17]
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
.

18:56

bi-akwaabin wa-abaariiqa waka/sin min ma’iinin
[56:18]
dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,

.

19:56

laa yushadda’uuna ‘anhaa walaa yunzifuuna
[56:19]
mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
.

20:56

wafaakihatin mimmaa yatakhayyaruuna
[56:20]
dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
.

21:56

walahmi thayrin mimmaa yasytahuuna
[56:21]
dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
.

22:56

wahuurun ‘iinun
[56:22]
Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
.

23:56

ka-amtsaali allu/lui almaknuuni
[56:23]
laksana mutiara yang tersimpan baik.

.

24:56

jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluuna
[56:24]
Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

.

25:56

laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa ta/tsiimaan
[56:25]
Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,
.

26:56

illaa qiilan salaaman salaamaan
[56:26]
akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
.

27:56

wa-ashhaabu alyamiini maa ashhaabu alyamiini
[56:27]
Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
.

28:56

fii sidrin makhdhuudin
[56:28]
Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
.

29:56

wathalhin mandhuudin
[56:29]
dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

.

30:56

wazhillin mamduudin
[56:30]
dan naungan yang terbentang luas,
.

31:56

wamaa-in maskuubin
[56:31]
dan air yang tercurah,
.

32:56

wafaakihatin katsiiratin
[56:32]
dan buah-buahan yang banyak,
.

33:56

laa maqthuu’atin walaa mamnuu’atin
[56:33]
yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
.

34:56

wafurusyin marfuu’atin
[56:34]
dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
.

35:56

innaa ansya/naahunna insyaan
[56:35]
Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung
.

36:56

faja’alnaahunna abkaaraan
[56:36]
dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
.

37:56

‘uruban atraabaan
[56:37]
penuh cinta lagi sebaya umurnya.
.

38:56

li-ashhaabi alyamiini
[56:38]
(Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
.

39:56

tsullatun mina al-awwaliina
[56:39]
(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
.

40:56

watsullatun mina al-aakhiriina
[56:40]
dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
.

41:56

wa-ashhaabu alsysyimaali maa ashhaabu alsysyimaali
[56:41]
Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
.

42:56

fii samuumin wahamiimin
[56:42]
Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih,
.

43:56

wazhillin min yahmuumin
[56:43]
dan dalam naungan asap yang hitam.

.

44:56

laa baaridin walaa kariimin
[56:44]
Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
.

45:56

innahum kaanuu qabla dzaalika mutrafiina
[56:45]
Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
.

46:56

wakaanuu yushirruuna ‘alaa alhintsi al’azhiimi
[56:46]
Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
.

47:56

wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa’izhaaman a-innaaa lamab’uutsuun
[56:47] Dan mereka selalu mengatakan: “Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?,
.

48:56

awa aabaaunaa al-awwaluuna
[56:48]
apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?”
.

49:56

qul inna al-awwaliina waal-aakhiriina
[56:49]
Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
.

50:56

lamajmuu’uuna ilaa miiqaati yawmin ma’luumin
[56:50]
banar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
.

51:56

tsumma innakum ayyuhaa aldhdhaalluuna almukadzdzibuuna
[56:51]
Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
.

52:56

laaakiluuna min syajarin min zaqquumin
[56:52]
benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
.

53:56

famaali-uuna minhaa albuthuuna
[56:53]
dan akan memenuhi perutmu dengannya.
.

54:56

fasyaaribuuna ‘alayhi mina alhamiimi
[56:54]
Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
.

55:56

fasyaaribuuna syurba alhiimi
[56:55]
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
.

56:56

haadzaa nuzuluhum yawma alddiini
[56:56]
Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan”.
.

57:56

nahnu khalaqnaakum falawlaa tushaddiquuna
[56:57]
Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
.

58:56

afara-aytum maa tumnuuna
[56:58]
Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
.

59:56

a-antum takhluquunahu am nahnu alkhaaliquuna
[56:59]
Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?
.

60:56

nahnu qaddarnaa baynakumu almawta wamaa nahnu bimasbuuqiina
[56:60]
Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
.

61:56

‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuuna
[56:61]
untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
.

62:56

walaqad ‘alimtumu alnnasy-ata al-uulaa falawlaa tadzakkaruun
[56:62]
Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
.

63:56

afara-aytum maa tahrutsuuna
[56:63]
Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
.

64:56

a-antum tazra’uunahu am nahnu alzzaari’uuna
[56:64]
Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?
.

65:56

law nasyaau laja’alnaahu huthaaman fazhaltum tafakkahuuna
[56:65]
Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.
.

66:56

innaa lamughramuuna
[56:66]
(Sambil berkata): “Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian”,
.

67:56

bal nahnu mahruumuuna
[56:67]
bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
.

68:56

afara-aytumu almaa-a alladzii tasyrabuuna
[56:68]
Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
.

69:56

a-antum anzaltumuuhu mina almuzni am nahnu almunziluuna
[56:69]
Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?
.

70:56

law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruuna
[56:70]
Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
.

71:56

afara-aytumu alnnaara allatii tuuruuna
[56:71]
Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
.

72:56

a-antum ansya/tum syajaratahaa am nahnu almunsyi-uuna
[56:72]
Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?
.

73:56

nahnu ja’alnaahaa tadzkiratan wamataa‘an lilmuqwiina
[56:73]
Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
.

74:56

fasabbih biismi rabbika al’azhiimi
[56:74]
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.
.

75:56

falaa uqsimu bimawaaqi’i alnnujuumi
[56:75]
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quraan.
.

76:56

wa-innahu laqasamun law ta’lamuuna ‘azhiimun
[56:76]
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
.

77:56

innahu laqur-aanun kariimun
[56:77]
Sesungguhnya Al-Quraan ini adalah bacaan yang sangat mulia,
.

78:56

fii kitaabin maknuunin
[56:78]
pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),

.

79:56

laa yamassuhu illaa almuthahharuuna
[56:79]
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
.

80:56

tanziilun min rabbi al’aalamiina
[56:80]
Diturunkan dari Rabbil ‘alamiin.
.

81:56

afabihaadzaa alhadiitsi antum mudhinuuna
[56:81]
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quraan ini?
.

82:56

wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuuna
[56:82]
kamu mengganti rezki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
.

83:56

falawlaa idzaa balaghati alhulquuma
[56:83]
Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
.

84:56

wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa
[56:84] padahal kamu ketika itu melihat,
.

85:56

wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruuna
[56:85]
dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,
.

86:56

falawlaa in kuntum ghayra madiiniina
[56:86]
maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah) ?
.

87:56

tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiina
[56:87]
Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
.

88:56

fa-ammaa in kaana mina almuqarrabiina
[56:88]
adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
.

89:56

farawhun warayhaanun wajannatu na’iimin
[56:89]
maka dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah keni’matan.
.

90:56

wa-ammaa in kaana min ashhaabi alyamiini
[56:90]
Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,

.

91:56

fasalaamun laka min ashhaabi alyamiini
[56:91]
maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
.

92:56

wa-ammaa in kaana mina almukadzdzibiina aldhdhaalliina
[56:92]
Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
.

93:56

fanuzulun min hamiimin
[56:93]
maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,

.

94:56

watashliyatu jahiimin
[56:94]
dan dibakar di dalam jahannam.
.

95:56

inna haadzaa lahuwa haqqu alyaqiini
[56:95]
Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
.

96:56

fasabbih biismi rabbika al’azhiimi
[56:96]
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.
.

Video : Bacaan QS.56 Al Waqiyah, ayat 1 – 96 :

.

Download Bacaan QS.56 Al Waqiyah, ayat 1 – 96 Mp3 Disini :

 

gr

 

Leave your comment here: