Download Surat Ali-Imran Mp3

Download Surat Ali-Imran Mp3

QS.3 Ali-Imran (Keluarga Imran)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1
English
: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:3

alif-laam-miim
[3:1] Alif laam miim.

English: Alif Lam Mim.

2:3

allaahu laa ilaaha illaa huwa alhayyu alqayyuumu
[3:2]
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya181.

English: Allah, (there is) no god but He, the Everliving, the Self-subsisting by Whom all things subsist

3:3

nazzala ‘alayka alkitaaba bialhaqqi mushaddiqan limaa bayna yadayhi wa-anzala alttawraata waal-injiila
[3:3]
Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,

English: He has revealed to you the Book with truth, verifying that which is before it, and He revealed the Tavrat and the Injeel aforetime, a guidance for the people, and He sent the Furqan.

4:3

min qablu hudan lilnnaasi wa-anzala alfurqaana inna alladziina kafaruu bi-aayaati allaahi lahum ‘adzaabun syadiidun waallaahu ‘aziizun dzuu intiqaamin
[3:4]
sebelum (Al Qur’an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan182. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).

English: Surely they who disbelieve in the communications of Allah they shall have a severe chastisement; and Allah is Mighty, the Lord of retribution.

5:3

inna allaaha laa yakhfaa ‘alayhi syay-un fii al-ardhi walaa fii alssamaa/-i

[3:5]

English: Allah — surely nothing is hidden from Him in the earth or in the heaven.

6:3

huwa alladzii yushawwirukum fii al-arhaami kayfa yasyaau laa ilaaha illaa huwa al’aziizu alhakiimu
[3:6]
Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

English: He it is Who shapes you in the wombs as He likes; there is no god but He, the Mighty, the Wise

7:3

huwa alladzii anzala ‘alayka alkitaaba minhu aayaatun muhkamaatun hunna ummu alkitaabi waukharu mutasyaabihaatun fa-ammaa alladziina fii quluubihim zayghun fayattabi’uuna maaaabaha minhu ibtighaa-a alfitnati waibtighaa-a ta/wiilihi wamaa ya’lamu ta/wiilahu illaaallaahu waalrraasikhuuna fii al’ilmi yaquuluuna aamannaa bihi kullun min ‘indi rabbinaaaa yadzdzakkaru illaa uluu al-albaabi
[3:7]
Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat183, itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mu-tasyaabihaat184. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

English: He it is Who has revealed the Book to you; some of its verses are decisive, they are the basis of the Book, and others are allegorical; then as for those in whose hearts there is perversity they follow the part of it which is allegorical, seeking to mislead and seeking to give it (their own) interpretation. but none knows its interpretation except Allah, and those who are firmly rooted in knowledge say: We believe in it, it is all from our Lord; and none do mind except those having understanding.

8:3

rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaytanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka anta alwahhaabu
[3:8]
(Mereka berdo’a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)”.

English: Our Lord! make not our hearts to deviate after Thou hast guided us aright, and grant us from Thee mercy; surely Thou art the most liberal Giver.

9:3

rabbanaa innaka jaami’u alnnaasi liyawmin laa rayba fiihi inna allaaha laa yukhlifu almii’aada
[3:9]
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya”. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.

English: Our Lord! surely Thou art the Gatherer of men on a day about which there is no doubt; surely Allah will not fail (His) promise.

10:3

inna alladziina kafaruu lan tughniya ‘anhum amwaaluhum walaa awlaaduhum mina allaahi syay-an waulaa-ika hum waquudu alnnaari
[3:10]
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka,

English: (As for) those who disbelieve, surely neither their wealth nor their children shall avail them in the least against Allah, and these it is who are the fuel of the fire.

11:3

kada/bi aali fir’awna waalladziina min qablihim kadzdzabuu bi-aayaatinaa fa-akhadzahumu allaahu bidzunuubihim waallaahu syadiidu al’iqaabi
[3:11]
(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir’aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya.

English: Like the striving of the people of Firon and those before them; they rejected Our communications, so Allah destroyed them on account of their faults; and Allah is severe in requiting (evil).

12:3

qul lilladziina kafaruu satughlabuuna watuhsyaruuna ilaa jahannama wabi/sa almihaadu
[3:12]
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: “Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya”.

English: Say to those who disbelieve: You shall be vanquished, and driven together to hell; and evil is the resting-place.

13:3

qad kaana lakum aayatun fii fi-atayni iltaqataa fi-atun tuqaatilu fii sabiili allaahi waukhraaaafiratun yarawnahum mitslayhim ra/ya al’ayni waallaahu yu-ayyidu binashrihi man yasyaau inna fii dzaalika la’ibratan li-ulii al-abshaari
[3:13] Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur)185. Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

English: Indeed there was a sign for you in the two hosts (which) met together in encounter; one party fighting in the way of Allah and the other unbelieving, whom they saw twice as many as themselves with the sight of the eye and Allah strengthens with His aid whom He pleases; most surely there is a lesson in this for those who have sight.

14:3

zuyyina lilnnaasi hubbu alsysyahawaati mina alnnisaa-i waalbaniina waalqanaathiiri almuqantharati mina aldzdzahabi waalfidhdhati waalkhayli almusawwamati waal-an’aami waalhartsi dzaalika mataa‘u alhayaati alddunyaa waallaahu ‘indahu husnu almaaabi
[3:14]
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakl86 dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

English: The love of desires, of women and sons and hoarded treasures of gold and silver and well bred horses and cattle and tilth, is made to seem fair to men; this is the provision of the life of this world; and Allah is He with Whom is the good goal (of life).

15:3

qul a-unabbi-ukum bikhayrin min dzaalikum lilladziina ittaqaw ‘inda rabbihim jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru khaalidiina fiihaa wa-azwaajun muthahharatun waridhwaanun mina allaahi waallaahu bashiirun bial’ibaadi
[3:15]
Katakanlah: “Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?”. Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

English: Say: Shall I tell you what is better than these? For those who guard (against evil) are gardens with their Lord, beneath which rivers flow, to abide in them, and pure mates and Allah’s pleasure; and Allah sees the servants.

16:3

alladziina yaquuluuna rabbanaa innanaa aamannaa faighfir lanaa dzunuubanaa waqinaadzaaba alnnaari
[3:16] (Yaitu) orang-orang yang berdo’a: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka,”

English: Those who say: Our Lord! surely we believe, therefore forgive us our faults and save us from the chastisement of the fire.

17:3

alshshaabiriina waalshshaadiqiina waalqaanitiina waalmunfiqiina waalmustaghfiriina bial-ashaari
[3:17]
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap ta’at, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur187.

English: The patient, and the truthful, and the obedient, and those who spend (benevolently) and those who ask forgiveness in the morning times.

18:3

syahida allaahu annahu laa ilaaha illaa huwa waalmalaa-ikatu wauluu al’ilmi qaa-iman bialqisthi laa ilaaha illaa huwa al’aziizu alhakiim
[3:18]
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu188 (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

English: Allah bears witness that there is no god but He, and (so do) the angels and those possessed of knowledge, maintaining His creation with justice; there is no god but He, the Mighty, the Wise.

19:3

inna alddiina ‘inda allaahi al-islaamu wamaa ikhtalafa alladziina uutuu alkitaaba illaa min ba’di maa jaa-ahumu al’ilmu baghyan baynahum waman yakfur bi-aayaati allaahi fa-inna allaaha sarii’u alhisaabi
[3:19]
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab189 kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

English: Surely the (true) religion with Allah is Islam, and those to whom the Book had been given did not show opposition but after knowledge had come to them, out of envy among themselves; and whoever disbelieves in the communications of Allah then surely Allah is quick in reckoning.

20:3

fa-in haajjuuka faqul aslamtu wajhiya lillaahi wamani ittaba’ani waqul lilladziina uutuu alkitaaba waalummiyyiina a-aslamtum fa-in aslamuu faqadi ihtadaw wa-in tawallaw fa-innamaa ‘alayka albalaaghu waallaahu bashiirun bial’ibaadi
[3:20]
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi190: “Apakah kamu (mau) masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

English: But if they dispute with you, say: I have submitted myself entirely to Allah and (so) every one who follows me; and say to those who have been given the Book and the unlearned people: Do you submit yourselves? So if they submit then indeed they follow the right way; and if they turn back, then upon you is only the delivery of the message and Allah sees the servants.

21:3

inna alladziina yakfuruuna bi-aayaati allaahi wayaqtuluuna alnnabiyyiina bighayri haqqin wayaqtuluuna alladziina ya/muruuna bialqisthi mina alnnaasi fabasysyirhum bi’adzaabin aliimin
[3:21]
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memamg tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih.

English: Surely (as for) those who disbelieve in the communications of Allah and slay the prophets unjustly and slay those among men who enjoin justice, announce to them a painful chastisement.

22:3

ulaa-ika alladziina habithat a’maaluhum fii alddunyaa waal-aakhirati wamaa lahum min naasiriina
[3:22]
Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong.

English: Those are they whose works shall become null in this world as well as the hereafter, and they shall have no helpers.

23:3

alam tara ilaa alladziina uutuu nashiiban mina alkitaabi yud’awna ilaa kitaabi allaahi liyahkuma baynahum tsumma yatawallaa fariiqun minhum wahum mu’ridhuuna
[3:23]
Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).

English: Have you not considered those (Jews) who are given a portion of the Book? They are invited to the Book of Allah that it might decide between them, then a part of them turn back and they withdraw.

24:3

dzaalika bi-annahum qaaluu lan tamassanaa alnnaaru illaa ayyaaman ma’duudaatin wagharrahum fii diinihim maa kaanuu yaftaruuna
[3:24]
Hal itu adalah karena mereka mengaku: “Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung”. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan.

English: This is because they say: The fire shall not touch us but for a few days; and what they have forged deceives them in the matter of their religion.

25:3

fakayfa idzaa jama’naahum liyawmin laa rayba fiihi wawuffiyat kullu nafsin maa kasabat wahum laa yuzhlamuuna
[3:25]
Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang tidak ada keraguan tentang adanya. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan).

English: Then how will it be when We shall gather them together on a day about which there is no doubt, and every soul shall be fully paid what it has earned, and they shall not be dealt with unjustly?

26:3

quli allaahumma maalika almulki tu/tii almulka man tasyaau watanzi’u almulka mimman tasyaau watu’izzu man tasyaau watudzillu man tasyaau biyadika alkhayru innaka ‘alaa kulli syay-in qadiirun
[3:26]
Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

English: Say: O Allah, Master of the Kingdom! Thou givest the kingdom to whomsoever Thou pleasest and takest away the kingdom from whomsoever Thou pleasest, and Thou exaltest whom Thou pleasest and abasest whom Thou pleasest in Thine hand is the good; surety, Thou hast power over all things.

27:3

tuuliju allayla fii alnnahaari watuuliju alnnahaara fii allayli watukhriju alhayya mina almayyiti watukhriju almayyita mina alhayyi watarzuqu man tasyaau bighayri hisaabin
[3:27]
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup191. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)”.

English: Thou makest the night to pass into the day and Thou makest the day to pass into the night, and Thou bringest forth the living from the dead and Thou bringest forth the dead from the living, and Thou givest sustenance to whom Thou pleasest without measure.

28:3

laa yattakhidzi almu/minuuna alkaafiriina awliyaa-a min duuni almu/miniina waman yaf’al dzaalika falaysa mina allaahi fii syay-in illaa an tattaquu minhum tuqaatan wayuhadzdzirukumu allaahu nafsahu wa-ilaa allaahi almashiiru
[3:28]
Janganlah orang-orang mu’min mengambil orang-orang kafir menjadi wali192 dengan meninggalkan orang-orang mu’min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).

English: Let not the believers take the unbelievers for friends rather than believers; and whoever does this, he shall have nothing of (the guardianship of) Allah, but you should guard yourselves against them, guarding carefully; and Allah makes you cautious of (retribution from) Himself; and to Allah is the eventual coming.

29:3

qul in tukhfuu maa fii shuduurikum aw tubduuhu ya’lamhu allaahu waya’lamu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi waallaahu ‘alaa kulli syay-in qadiirun
[3:29]
Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui”. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

English: Say: Whether you hide what is in your hearts or manifest it, Allah knows it, and He knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and Allah has power over all things.

30:3

yawma tajidu kullu nafsin maa ‘amilat min khayrin muhdaran wamaa ‘amilat min suu-in tawaddu law anna baynahaa wabaynahu amadan ba’iidan wayuhadzdzirukumu allaahu nafsahu waallaahu rauufun bial’ibaadi
[3:30]
Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.

English: On the day that every soul shall find present what it has done of good and what it has done of evil, it shall wish that between it and that (evil) there were a long duration of time; and Allah makes you to be cautious of (retribution from) Himself; and Allah is Compassionate to the servants.

31:3

qul in kuntum tuhibbuuna allaaha faittabi’uunii yuhbibkumu allaahu wayaghfir lakum dzunuubakum waallaahu ghafuurun rahiimun
[3:31]
Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

English: Say: If you love Allah, then follow me, Allah will love you and forgive you your faults, and Allah is Forgiving, Merciful

32:3

qul athii’uu allaaha waalrrasuula fa-in tawallaw fa-inna allaaha laa yuhibbu alkaafiriina
[3:32]
Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”.

English: Say: Obey Allah and the Apostle; but if they turn back, then surely Allah does not love the unbelievers.

33:3

inna allaaha isthafaa aadama wanuuhan waaala ibraahiima waaala ‘imraana ‘alaa al’aalamiina
[3:33]
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),

English: Surely Allah chose Adam and Nuh and the descendants of Ibrahim and the descendants of Imran above the nations.

34:3

dzurriyyatan ba’dhuhaa min ba’dhin waallaahu samii’un ‘aliimun
[3:34]
(sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

English: Offspring one of the other; and Allah is Hearing, Knowing.

35:3

idz qaalati imra-atu ‘imraana rabbi innii nadzartu laka maa fii bathnii muharraran fataqabbal minnii innaka anta alssamii’u al’aliimu
[3:35]
(Ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

English: When a woman of Imran said: My Lord! surely I vow to Thee what is in my womb, to be devoted (to Thy service); accept therefore from me, surely Thou art the Hearing, the Knowing.

36:3

falammaa wadha’at-haa qaalat rabbi innii wadha’tuhaa untsaa waallaahu a’lamu bimaadha’at walaysa aldzdzakaru kaaluntsaa wa-innii sammaytuhaa maryama wa-innii u’iidzuhaadzurriyyatahaa mina alsysyaythaani alrrajiimi wa bika wa
[3:36] Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.”

English: So when she brought forth, she said: My Lord! Surely I have brought it forth a female — and Allah knew best what she brought forth — and the male is not like the female, and I have named it Marium, and I commend her and her offspring into Thy protection from the accursed Shaitan.

37:3

fataqabbalahaa rabbuhaa biqabuulin hasanin wa-anbatahaa nabaatan hasanan wakaffalahaaaa kullamaa dakhala ‘alayhaa zakariyyaa almihraaba wajada ‘indahaa rizqan qaala yaaaa laki haadzaa qaalat huwa min ‘indi allaahi inna allaaha yarzuqu man yasyaau bighayri hisaabin
[3:37] Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

English: So her Lord accepted her with a good acceptance and made her grow up a good growing, and gave her into the charge of Zakariya; whenever Zakariya entered the sanctuary to (see) her, he found with her food. He said: O Marium! whence comes this to you? She said: It is from Allah. Surely Allah gives to whom He pleases without measure.

38:3

hunaalika da’aa zakariyyaa rabbahu qaala rabbi hab lii min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii’u alddu’aa/-i
[3:38]
Di sanalah Zakariya mendo’a kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do’a”.

English: There did Zakariya pray to his Lord; he said: My Lord! grant me from Thee good offspring; surely Thou art the Hearer of prayer.

39:3

fanaadat-hu almalaa-ikatu wahuwa qaa-imun yushallii fii almihraabi anna allaaha yubasysyiruka biyahyaa mushaddiqan bikalimatin mina allaahi wasayyidan wahashuuran wanabiyyan mina alshshaalihiina
[3:39]
Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat193 (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh”.

English: Then the angels called to him as he stood praying in the sanctuary: That Allah gives you the good news of Yahya verifying a Word from Allah, and honorable and chaste and a prophet from among the good ones.

40:3

qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun waqad balaghaniya alkibaru waimra-atii ‘aaqirun qaala kadzaalika allaahu yaf’alu maa yasyaa/u
[3:40]
Zakariya berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?”. Berfirman Allah: “Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya”.

English: He said: My Lord! when shall there be a son (born) to me, and old age has already come upon me, and my wife is barren? He said: even thus does Allah what He pleases.

41:3

qaala rabbi ij’al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsata ayyaamin illaaudzkur rabbaka katsiiran wasabbih bial’asyiyyi waal-ibkaari
[3:41] Berkata Zakariya: “Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)”. Allah berfirman: “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari”.

English: He said: My Lord! appoint a sign for me. Said He: Your sign is that you should not speak to men for three days except by signs; and remember your Lord much and glorify Him in the evening and the morning.

42:3

wa-idz qaalati almalaa-ikatu yaa maryamu inna allaaha isthafaaki wathahharaki waisthafaaki ‘alaa nisaa-i al’aalamiina
[3:42]
Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).

English: And when the angels said: O Marium! surely Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of of the world.

43:3

yaa maryamu uqnutii lirabbiki wausjudii wairka’ii ma’a alrraaki’iina
[3:43]
Hai Maryam, ta’atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’194.

English: O Marium! keep to obedience to your Lord and humble yourself, and bow down with those who bow.

44:3

dzaalika min anbaa-i alghaybi nuuhiihi ilayka wamaa kunta ladayhim idz yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu maryama wamaa kunta ladayhim idz yakhtashimuuna
[3:44]
Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.

English: This is of the announcements relating to the unseen which We reveal to you; and you were not with them when they cast their pens (to decide) which of them should have Marium in his charge, and you were not with them when they contended one with another.

45:3

idz qaalati almalaa-ikatu yaa maryamu inna allaaha yubasysyiruki bikalimatin minhu ismuhu almasiihu ‘iisaa ibnu maryama wajiihan fii alddunyaa waal-aakhirati wamina almuqarrabiina
[3:45]
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat195 (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih ‘Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

English: When the angels said: O Marium, surely Allah gives you good news with a Word from Him (of one) whose name is the ‘. Messiah, Isa son of Marium, worthy of regard in this world and the hereafter and of those who are made near (to Allah).

46:3

wayukallimu alnnaasa fii almahdi wakahlan wamina alshshaalihiina
[3:46]
dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh.”

English: And he shall speak to the people when in the cradle and when of old age, and (he shall be) one of the good ones.

47:3

qaalat rabbi annaa yakuunu lii waladun walam yamsasnii basyarun qaala kadzaaliki allaahu yakhluqu maa yasyaau idzaa qadaa amran fa-innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu
[3:47]
Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.” Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia.

English: She said: My Lord! when shall there be a son (born) to I me, and man has not touched me? He said: Even so, Allah creates what He pleases; when He has decreed a matter, He only says to it, Be, and it is.

48:3

wayu’allimuhu alkitaaba waalhikmata waalttawraata waal-injiila
[3:48]
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab196, Hikmah, Taurat dan Injil.

English: And He will teach him the Book and the wisdom and the Tavrat and the Injeel.

49:3

warasuulan ilaa banii israa-iila annii qad ji/tukum bi-aayatin min rabbikum annii akhluqu lakum mina alththhiini kahay-ati alththhayri fa-anfukhu fiihi fayakuunu thayran bi-idzni allaahi waubri-u al-akmaha waal-abrasha wauhyii almawtaa bi-idzni allaahi wa-unabbi-ukum bimaaaa taddakhiruuna fii buyuutikum inna fii dzaalika laaayatan lakum in kuntum mu/miniina
[3:49] Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.

English: And (make him) an apostle to the children of Israel: That I have come to you with a sign from your Lord, that I determine for you out of dust like the form of a bird, then I breathe into it and it becomes a bird with Allah’s permission and I heal the blind and the leprous, and bring the dead to life with Allah’s permission and I inform you of what you should eat and what you should store in your houses; most surely there is a sign in this for you, if you are believers.

50:3

wamushaddiqan limaa bayna yadayya mina alttawraati wali-uhilla lakum ba’dha alladzii hurrima ‘alaykum waji/tukum bi-aayatin min rabbikum faittaquu allaaha wa-athii’uuni

[3:50] Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mu’jizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan ta’atlah kepadaku.

English: And a verifier of that which is before me of the Taurat and that I may allow you part of that which has been forbidden t you, and I have come to you with a sign from your Lord therefore be careful of (your duty to) Allah and obey me.

51:3

inna allaaha rabbii warabbukum fau‘buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun
[3:51]
Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”.

English: Surely Allah is my Lord and your Lord, therefore serve Him; this is the right path.

52:3

falammaa ahassa ‘iisaa minhumu alkufra qaala man anshaarii ilaa allaahi qaala alhawaariyyuuna nahnu anshaaru allaahi aamannaa biallaahi waisyhad bi-annaa muslimuuna

audio[3:52] Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.

English: But when Isa perceived unbelief on their part, he said Who will be my helpers in Allah’s way? The disciples said: We are helpers (in the way) of Allah: We believe in Allah and bear witness that we are submitting ones.

53:3

rabbanaa aamannaa bimaa anzalta waittaba’naa alrrasuula fauktubnaa ma’a alsysyaahidiina
[3:53]
Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)”.

English: Our Lord! we believe in what Thou hast revealed and we follow the apostle, so write us down with those who bear witness.

54:3

wamakaruu wamakara allaahu waallaahu khayru almaakiriina
[3:54]
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

English: And they planned and Allah (also) planned, and Allah is the best of planners.

55:3

idz qaala allaahu yaa ‘iisaa innii mutawaffiika waraafi’uka ilayya wamuthahhiruka mina alladziina kafaruu wajaa‘ilu alladziina ittaba’uuka fawqa alladziina kafaruu ilaa yawmi alqiyaamati tsumma ilayya marji’ukum fa-ahkumu baynakum fiimaa kuntum fiihi takhtalifuuna
[3:55]
(Ingatlah), ketika Allah berfirman: “Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya”.

English: And when Allah said: O Isa, I am going to terminate the period of your stay (on earth) and cause you to ascend unto Me and purify you of those who disbelieve and make those who follow you above those who disbelieve to the day of resurrection; then to Me shall be your return, so l will decide between you concerning that in which you differed.

56:3

fa-ammaa alladziina kafaruu fau’adzdzibuhum ‘adzaaban syadiidan fii alddunyaaal-aakhirati wamaa lahum min naasiriina
[3:56] Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

English: Then as to those who disbelieve, I will chastise them with severe chastisement in this world and the hereafter, and they shall have no helpers.

57:3

wa-ammaa alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati fayuwaffiihim ujuurahum waallaahu laa yuhibbu alzhzhaalimiina
[3:57]
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

English: And as to those who believe and do good deeds, He will pay them fully their rewards; and Allah does not love the unjust.

58:3

dzaalika natluuhu ‘alayka mina al-aayaati waaldzdzikri alhakiimi
[3:58]
Demikianlah (kisah ‘Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Qur’an yang penuh hikmah.

English: This We recite to you of the communications and the wise reminder.

59:3

inna matsala ‘iisaa ‘inda allaahi kamatsali aadama khalaqahu min turaabin tsumma qaala lahu kun fayakuunu
[3:59]
Sesungguhnya misal (penciptaan) ‘Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia.

English: Surely the likeness of Isa is with Allah as the likeness of Adam; He created him from dust, then said to him, Be, and he was.

60:3

alhaqqu min rabbika falaa takun mina almumtariina
[3:60]
(Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

English: (This is) the truth from your Lord, so be not of the disputers.

61:3

faman haajjaka fiihi min ba’di maa jaa-aka mina al’ilmi faqul ta’aalaw nad’u abnaa-anaaaa-akum wanisaa-anaa wanisaa-akum wa-anfusanaa wa-anfusakum tsumma nabtahil fanaj’al la’nata allaahi ‘alaa alkaadzibiina
[3:61] Siapa yang membantahmu tentang kisah ‘Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la’nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta197.

English: But whoever disputes with you in this matter after what has come to you of knowledge, then say: Come let us call our sons and your sons and our women and your women and our near people and your near people, then let us be earnest in prayer, and pray for the curse of Allah on the liars.

62:3

inna haadzaa lahuwa alqashashu alhaqqu wamaa min ilaahin illaa allaahu wa-inna allaaha lahuwa al’aziizu alhakiimu
[3:62]
Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana .

English: Most surely this is the true explanation, and there is no god but Allah; and most surely Allah — He is the Mighty, the Wise.

63:3

fa-in tawallaw fa-inna allaaha ‘aliimun bialmufsidiina
[3:63]
Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesunguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

English: But if they turn back, then surely Allah knows the mischief-makers.

64:3

qul yaa ahla alkitaabi ta’aalaw ilaa kalimatin sawaa-in baynanaa wabaynakum allaa na’buda illaa allaaha walaa nusyrika bihi syay-an walaa yattakhidza ba’dhunaa ba’dhan arbaaban min duuni allaahi fa-in tawallaw faquuluu isyhaduu bi-annaa muslimuuna
[3:64]
Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

English: Say: O followers of the Book! come to an equitable proposition between us and you that we shall not serve any but Allah and (that) we shall not associate aught with Him, and (that) some of us shall not take others for lords besides Allah; but if they turn back, then say: Bear witness that we are Muslims.

65:3

yaa ahla alkitaabi lima tuhaajjuuna fii ibraahiima wamaa unzilati alttawraatu waal-injiilu illaaaa ta’qiluuna
[3:65] Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah198 tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?

English: O followers of the Book! why do you dispute about Ibrahim, when the Taurat and the Injeel were not revealed till after him; do you not then understand?

66:3

haa antum haaulaa-i haajajtum fiimaa lakum bihi ‘ilmun falima tuhaajjuuna fiimaa laysa lakum bihi ‘ilmun waallaahu ya’lamu wa-antum laa ta’lamuuna
[3:66]
Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui199, maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui200?; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

English: Behold! you are they who disputed about that of which you had knowledge; why then do you dispute about that of which you have no knowledge? And Allah knows while you do not know.

67:3

maa kaana ibraahiimu yahuudiyyan walaa nashraaniyyan walaakin kaana haniifan musliman wamaa kaana mina almusyrikiina
[3:67]
Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus201 lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.

English: Ibrahim was not a Jew nor a Christian but he was (an) upright (man), a Muslim, and he was not one of the polytheists.

68:3

inna awlaa alnnaasi bi-ibraahiima lalladziina ittaba’uuhu wahaadzaa alnnabiyyu waalladziina aamanuu waallaahu waliyyu almu/miniina
[3:68]
Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman.

English: Most surely the nearest of people to Ibrahim are those who followed him and this Prophet and those who believe and Allah is the guardian of the believers.

69:3

waddat thaa-ifatun min ahli alkitaabi law yudhilluunakum wamaa yudhilluuna illaa anfusahum wamaa yasy’uruuna
[3:69]
Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

English: A party of the followers of the Book desire that they should lead you astray, and they lead not astray but themselves, and they do not perceive.

70:3

yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna bi-aayaati allaahi wa-antum tasyhaduuna
[3:70]
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah202, padahal kamu mengetahui (kebenarannya).

English: O followers of the Book! Why do you disbelieve in the communications of Allah while you witness (them)?

71:3

yaa ahla alkitaabi lima talbisuuna alhaqqa bialbaathili wataktumuuna alhaqqa wa-antum ta’lamuuna
[3:71]
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil203, dan menyembunyikan kebenaran204, padahal kamu mengetahuinya?

English: O followers of the Book! Why do you confound the truth with the falsehood and hide the truth while you know?

72:3

waqaalat thaa-ifatun min ahli alkitaabi aaminuu bialladzii unzila ‘alaa alladziina aamanuu wajha alnnahaari waukfuruu aakhirahu la’allahum yarji’uuna
[3:72]
Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): “Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mu’min) kembali (kepada kekafiran).

English: And a party of the followers of the Book say: Avow belief in that which has been revealed to those who believe, in the first part of the day, and disbelieve at the end of it, perhaps they go back on their religion.

73:3

walaa tu/minuu illaa liman tabi’a diinakum qul inna alhudaa hudaa allaahi an yu/taa ahadun mitsla maa uutiitum aw yuhaajjuukum ‘inda rabbikum qul inna alfadhla biyadi allaahi yu/tiihi man yasyaau waallaahu waasi’un ‘aliimun
[3:73]
Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu205. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu”. Katakanlah: “Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

English: And do not believe but in him who follows your religion. Say: Surely the (true) guidance is the guidance of Allah — that one may be given (by Him) the like of what you were given; or they would contend with you by an argument before your Lord. Say: Surely grace is in the hand of Allah, He gives it to whom He pleases; and Allah is Ample-giving, Knowing.

74:3

yakhtashshu birahmatihi man yasyaau waallaahu dzuu alfadhli al’azhiimi
[3:74]
Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia yang besar.

English: He specially chooses for His mercy whom He pleases; and Allah is the Lord of mighty grace.

75:3

wamin ahli alkitaabi man in ta/manhu biqinthaarin yu-addihi ilayka waminhum man in ta/manhu bidiinaarin laa yu-addihi ilayka illaa maa dumta ‘alayhi qaa-iman dzaalika bi-annahum qaaluu laysa ‘alaynaa fii al-ummiyyiina sabiilun wayaquuluuna ‘alaa allaahi alkadziba wahum ya’lamuuna
[3:75]
Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi206. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

English: And among the followers of the Book there are some such that if you entrust one (of them) with a heap of wealth, he shall pay it back to you; and among them there are some such that if you entrust one (of them) with a dinar he shall not pay it back to you except so long as you remain firm in demanding it; this is because they say: There is not upon us in the matter of the unlearned people any way (to reproach); and they tell a lie against Allah while they know.

76:3

balaa man awfaa bi’ahdihi waittaqaa fa-inna allaaha yuhibbu almuttaqiina
[3:76]
(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya207 dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

English: Yea, whoever fulfills his promise and guards (against evil) — then surely Allah loves those who guard (against evil).

77:3

inna alladziina yasytaruuna bi’ahdi allaahi wa-aymaanihim tsamanan qaliilan ulaa-ika laaaaqa lahum fii al-aakhirati walaa yukallimuhumu allaahu walaa yanzhuru ilayhim yawma alqiyaamati walaa yuzakkiihim walahum ‘adzaabun aliimun khal
[3:77] Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

English: (As for) those who take a small price for the covenant of Allah and their own oaths — surely they shall have no portion in the hereafter, and Allah will not speak to them, nor will He look upon them on the day of resurrection nor will He purify them, and they shall have a painful chastisement.

78:3

wa-inna minhum lafariiqan yalwuuna alsinatahum bialkitaabi litahsabuuhu mina alkitaabi wamaa huwa mina alkitaabi wayaquuluuna huwa min ‘indi allaahi wamaa huwa min ‘indi allaahi wayaquuluuna ‘alaa allaahi alkadziba wahum ya’lamuuna
[3:78]
Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: “Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.

English: Most surely there is a party amongst those who distort the Book with their tongue that you may consider it to be (a part) of the Book, and they say, It is from Allah, while it is not from Allah, and they tell a lie against Allah whilst they know.

79:3

maa kaana libasyarin an yu/tiyahu allaahu alkitaaba waalhukma waalnnubuwwata tsumma yaquula lilnnaasi kuunuu ‘ibaadan lii min duuni allaahi walaakin kuunuu rabbaaniyyiina bimaaalkitaaba wabimaa kuntum tadrusuuna
[3:79] Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani208, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

English: It is not meet for a mortal that Allah should give him the Book and the wisdom and prophethood, then he should say to men: Be my servants rather than Allah’s; but rather (he would say): Be worshipers of the Lord because of your teaching the Book and your reading (it yourselves).

80:3

walaa ya/murakum an tattakhidzuu almalaa-ikata waalnnabiyyiina arbaaban aya/murukum bialkufri ba’da idz antum muslimuuna
[3:80]
dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?”.

English: And neither would he enjoin you that you should take the angels and the prophets for lords; what! would he enjoin you with unbelief after you are Muslims?

81:3

wa-idz akhadza allaahu miitsaaqa alnnabiyyiina lamaa aataytukum min kitaabin wahikmatin tsumma jaa-akum rasuulun mushaddiqun limaa ma’akum latu/minunna bihi walatanshurunnahu qaala a-aqrartum wa-akhadztum ‘alaa dzaalikum ishrii qaaluu aqrarnaaaala faisyhaduu wa-anaa ma’akum mina alsysyaahidiina q
[3:81] Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”209. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu”.

English: And when Allah made a covenant through the prophets: Certainly what I have given you of Book and wisdom — then an apostle comes to you verifying that which is with you, you must believe in him, and you must aid him. He said: Do you affirm and accept My compact in this (matter)? They said: We do affirm. He said: Then bear witness, and I (too) am of the bearers of witness with you.

82:3

faman tawallaa ba’da dzaalika faulaa-ika humu alfaasiquuna
[3:82]
Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik210.

English: Whoever therefore turns back after this, these it is that are the transgressors.

83:3

afaghayra diini allaahi yabghuuna walahu aslama man fii alssamaawaati waal-ardhi thaw’an wakarhan wa-ilayhi yurja’uuna
[3:83]
Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.

English: Is it then other than Allah’s religion that they seek (to follow), and to Him submits whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, and to Him shall they be returned.

84:3

qul aamannaa biallaahi wamaa unzila ‘alaynaa wamaa unzila ‘alaa ibraahiima wa-ismaa‘iila wa-ishaaqa waya’quuba waal-asbaathi wamaa uutiya muusaa wa’iisaa waalnnabiyyuuna min rabbihim laa nufarriqu bayna ahadin minhum wanahnu lahu muslimuuna
[3:84]
Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, ‘Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri.”

English: Say: We believe in Allah and what has been revealed to us, and what was revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqoub and the tribes, and what was given to Musa and Isa and to the prophets from their Lord; we do not make any distinction between any of them, and to Him do we submit.

85:3

waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fii al-aakhirati mina alkhaasiriina
[3:85]
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

English: And whoever desires a religion other than Islam, it shall not be accepted from him, and in the hereafter he shall be one of the losers.

86:3

kayfa yahdii allaahu qawman kafaruu ba’da iimaanihim wasyahiduu anna alrrasuula haqqun wajaa-ahumu albayyinaatu waallaahu laa yahdii alqawma alzhzhaalimiina
[3:86]
Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.

English: How shall Allah guide a people who disbelieved after their believing and (after) they had borne witness that the Apostle was true and clear arguments had come to them; and Allah does not guide the unjust people.

87:3

ulaa-ika jazaauhum anna ‘alayhim la’nata allaahi waalmalaa-ikati waalnnaasi ajma’iina
[3:87]
Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la’nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la’nat para malaikat dan manusia seluruhnya,

English: (As for) these, their reward is that upon them is the curse of Allah and the angels and of men, all together.

88:3

khaalidiina fiihaa laa yukhaffafu ‘anhumu al’adzaabu walaa hum yunzharuuna
[3:88]
mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh,

English: Abiding in it; their chastisement shall not be lightened nor shall they be respited.

89:3

illaa alladziina taabuu min ba’di dzaalika wa-ashlahuu fa-inna allaaha ghafuurun rahiimun
[3:89]
kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan211. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

English: Except those who repent after that and amend, then surely Allah is Forgiving, Merciful.

90:3

inna alladziina kafaruu ba’da iimaanihim tsumma izdaaduu kufran lan tuqbala tawbatuhum waulaa-ika humu aldhdhaalluuna
[3:90]
Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

English: Surely, those who disbelieve after their believing, then increase in unbelief, their repentance shall not be accepted, and these are they that go astray.

91:3

inna alladziina kafaruu wamaatuu wahum kuffaarun falan yuqbala min ahadihim milu al-ardhi dzahaban walawi iftadaa bihi ulaa-ika lahum ‘adzaabun aliimun wamaa lahum min naasiriina
[3:91]
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

English: Surely, those who disbelieve and die while they are unbelievers, the earth full of gold shall not be accepted from one of them, though he should offer to ransom himself with it, these it is who shall have a painful chastisement, and they shall have no helpers.

92:3

lan tanaaluu albirra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuuna wamaa tunfiquu min syay-in fa-inna allaaha bihi ‘aliimun
[3:92]
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

English: By no means shall you attain to righteousness until you spend (benevolently) out of what you love; and whatever thing you spend, Allah surely knows it.

93:3

kullu alththha’aami kaana hillan libanii israa-iila illaa maa harrama israa-iilu ‘alaa nafsihi min qabli an tunazzala alttawraatu qul fa/tuu bialttawraati fautluuhaa in kuntum shaadiqiina
[3:93]
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya’qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan212. Katakanlah: “(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar”.

English: All food was lawful to the children of Israel except that which Israel had forbidden to himself, before the Taurat was revealed. Say: Bring then the Taurat and read it, if you are truthful.

94:3

famani iftaraa ‘alaa allaahi alkadziba min ba’di dzaalika faulaa-ika humu alzhaalimuuna
[3:94]
Maka barangsiapa mengada-adakan dusta terhadap Allah213 sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim.

English: Then whoever fabricates a lie against Allah after this, these it is that are the unjust.

95:3

qul shadaqa allaahu faittabi’uu millata ibraahiima haniifan wamaa kaana mina almusyrikiina
[3:95]
Katakanlah: “Benarlah (apa yang difirmankan) Allah”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.

English: Say: Allah has spoken the truth, therefore follow the religion of Ibrahim, the upright one; and he was not one of the polytheists.

96:3

inna awwala baytin wudhi’a lilnnaasi lalladzii bibakkata mubaarakan wahudan lil’aalamiina
[3:96]
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia214.

English: Most surely the first house appointed for men is the one at Bekka, blessed and a guidance for the nations.

97:3

fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu ibraahiima waman dakhalahu kaana aaminan walillaahi ‘alaa alnnaasi hijju albayti mani istathaa‘a ilayhi sabiilan waman kafara fa-inna allaaha ghaniyyun ‘ani al’aalamiina
[3:97]
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim215; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah2l6. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

English: In it are clear signs, the standing place of Ibrahim, and whoever enters it shall be secure, and pilgrimage to the House is incumbent upon men for the sake of Allah, (upon) every one who is able to undertake the journey to it; and whoever disbelieves, then surely Allah is Self-sufficient, above any need of the worlds.

98:3

qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna bi-aayaati allaahi waallaahu syahiidun ‘alaa maaa
[3:98] Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?”.

English: Say: O followers of the Book! why do you disbelieve in the communications of Allah? And Allah is a witness of what you do.

99:3

qul yaa ahla alkitaabi lima tashudduuna ‘an sabiili allaahi man aamana tabghuunahaa ‘iwajan wa-antum syuhadaau wamaa allaahu bighaafilin ‘ammaa ta’maluuna
[3:99]
Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?”. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.

English: Say: O followers of the Book! why do you hinder him who believes from the way of Allah? You seek (to make) it crooked, while you are witness, and Allah is not heedless of what you do.

100:3

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu in tuthii’uu fariiqan mina alladziina uutuu alkitaaba yarudduukum ba’da iimaanikum kaafiriina
[3:100]
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.

English: O you who believe! if you obey a party from among those who have been given the Book, they will turn you back as unbelievers after you have believed.

101:3

wakayfa takfuruuna wa-antum tutlaa ‘alaykum aayaatu allaahi wafiikum rasuuluhu waman ya’tashim biallaahi faqad hudiya ilaa shiraathin mustaqiimin
[3:101]
Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

English: But how can you disbelieve while it is you to whom the communications of Allah are recited, and among you is His Apostle? And whoever holds fast to Allah, he indeed is guided to the right path.

102:3

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ittaquu allaaha haqqa tuqaatihi walaa tamuutunna illaaa
[3:102] Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

English: O you who believe! be careful of (your duty to) Allah with the care which is due to Him, and do not die unless you are Muslims.

103:3

wai‘tashimuu bihabli allaahi jamii’an walaa tafarraquu waudzkuruu ni’mata allaahi ‘alaykum idz kuntum a’daa-an fa-allafa bayna quluubikum fa-ashbahtum bini’matihi ikhwaanan wakuntum ‘alaa syafaa hufratin mina alnnaari fa-anqadzakum minhaa kadzaalika yubayyinu allaahu lakum aayaatihi la’allakum tahtaduuna
[3:103]
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

English: And hold fast by the covenant of Allah all together and be not disunited, and remember the favor of Allah on you when you were enemies, then He united your hearts so by His favor you became brethren; and you were on the brink of a pit of fire, then He saved you from it, thus does Allah make clear to you His communications that you may follow the right way.

104:3

waltakun minkum ummatun yad’uuna ilaa alkhayri waya/muruuna bialma’ruufi wayanhawna ‘ani almunkari waulaa-ika humu almuflihuuna
[3:104]
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar217; merekalah orang-orang yang beruntung.

English: And from among you there should be a party who invite to good and enjoin what is right and forbid the wrong, and these it is that shall be successful.

105:3

walaa takuunuu kaalladziina tafarraquu waikhtalafuu min ba’di maa jaa-ahumu albayyinaatu waulaa-ika lahum ‘adzaabun ‘azhiimun
[3:105]
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,

English: And be not like those who became divided and disagreed after clear arguments had come to them, and these it is that shall have a grievous chastisement.

106:3

yawma tabyadhdhu wujuuhun wataswaddu wujuuhun fa-ammaa alladziina iswaddat wujuuhuhum akafartum ba’da iimaanikum fadzuuquu al’adzaaba bimaa kuntum takfuruuna
[3:106]
pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu”.

English: On the day when (some) faces shall turn white and (some) faces shall turn black; then as to those whose faces turn black: Did you disbelieve after your believing? Taste therefore the chastisement because you disbelieved.

107:3

wa-ammaa alladziina ibyadhdhat wujuuhuhum fafii rahmati allaahi hum fiihaa khaaliduuna
[3:107]
Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya.

English: And as to those whose faces turn white, they shall be in Allah’s mercy; in it they shall-abide.

108:3

tilka aayaatu allaahi natluuhaa ‘alayka bialhaqqi wamaa allaahu yuriidu zhulman lil’aalamiina
[3:108]
Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya.

English: These are the communications of Allah which We recite to you with truth, and Allah does not desire any injustice to the creatures.

109:3

walillaahi maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi wa-ilaa allaahi turja’u al-umuuru
[3:109]
Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

English: And whatever is in the heavens and whatever is in the earth is Allah’s; and to Allah all things return

110:3

kuntum khayra ummatin ukhrijat lilnnaasi ta/muruuna bialma’ruufi watanhawna ‘ani almunkari watu/minuuna biallaahi walaw aamana ahlu alkitaabi lakaana khayran lahum minhumu almu/minuuna wa-aktsaruhumu alfaasiquuna
[3:110]
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

English: You are the best of the nations raised up for (the benefit of) men; you enjoin what is right and forbid the wrong and believe in Allah; and if the followers of the Book had believed it would have been better for them; of them (some) are believers and most of them are transgressors.

111:3

lan yadhurruukum illaa adzan wa-in yuqaatiluukum yuwalluukumu al-adbaara tsumma laasharuuna
[3:111] Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

English: They shall by no means harm you but with a slight evil; and if they fight with you they shall turn (their) backs to you, then shall they not be helped.

112:3

dhuribat ‘alayhimu aldzdzillatu ayna maa tsuqifuu illaa bihablin mina allaahi wahablin mina alnnaasi wabaauu bighadhabin mina allaahi wadhuribat ‘alayhimu almaskanatu dzaalika bi-annahum kaanuu yakfuruuna bi-aayaati allaahi wayaqtuluuna al-anbiyaa-a bighayri haqqin dzaalika bimaa ‘ashaw wakaanuu ya’taduuna
[3:112]
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia218, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu219220 disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

English: Abasement is made to cleave to them wherever they are found, except under a covenant with Allah and a covenant with men, and they have become deserving of wrath from Allah, and humiliation is made to cleave to them; this is because they disbelieved in the communications of Allah and slew the prophets unjustly; this is because they disobeyed and exceeded the limits.

113:3

laysuu sawaa-an min ahli alkitaabi ummatun qaa-imatun yatluuna aayaati allaahi aanaa-a allayli wahum yasjuduuna
[3:113]
Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus221, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).

English: They are not all alike; of the followers of the Book there is an upright party; they recite Allah’s communications in the nighttime and they adore (Him).

114:3

yu/minuuna biallaahi waalyawmi al-aakhiri waya/muruuna bialma’ruufi wayanhawna ‘ani almunkari wayusaari’uuna fii alkhayraati waulaa-ika mina alshshaalihiina
[3:114]
Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.

English: They believe in Allah and the last day, and they enjoin what is right and forbid the wrong and they strive with one another in hastening to good deeds, and those are among the good.

115:3

wamaa yaf’aluu min khayrin falan yukfaruuhu waallaahu ‘aliimun bialmuttaqiina
[3:115]
Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

English: And whatever good they do, they shall not be denied it, and Allah knows those who guard (against evil).

116:3

inna alladziina kafaruu lan tughniya ‘anhum amwaaluhum walaa awlaaduhum mina allaahi syay-an waulaa-ika ashhaabu alnnaari hum fiihaa khaaliduuna
[3:116]
Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

English: (As for) those who disbelieve, surely neither their wealth nor their children shall avail them in the least against Allah; and these are the inmates of the fire; therein they shall abide.

117:3

matsalu maa yunfiquuna fii haadzihi alhayaati alddunyaa kamatsali riihin fiihaa shirrun ashaabat hartsa qawmin zhalamuu anfusahum fa-ahlakat-hu wamaa zhalamahumu allaahu walaakin anfusahum yazhlimuuna
[3:117]
Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

English: The likeness of what they spend in the life of this world is as the likeness of wind in which is intense cold (that) smites the seed produce of a people who haw done injustice to their souls and destroys it; and Allah is not unjust to them, but they are unjust to themselves.

118:3

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tattakhidzuu bithaanatan min duunikum laa ya/luunakum khabaalan wadduu maa ‘anittum qad badati albaghdaau min afwaahihim wamaa tukhfii shuduuruhum akbaru qad bayyannaa lakumu al-aayaati in kuntum ta’qiluuna
[3:118]
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

English: O you who believe! do not take for intimate friends from among others than your own people; they do not fall short of inflicting loss upon you; they love what distresses you; vehement hatred has already appeared from out of their mouths, and what their breasts conceal is greater still; indeed, We have made the communications clear to you, if you will understand.

119:3

haa antum ulaa-i tuhibbuunahum walaa yuhibbuunakum watu/minuuna bialkitaabi kullihi wa-idzaa laquukum qaaluu aamannaa wa-idzaa khalaw ‘adhdhuu ‘alaykumu al-anaamila mina alghayzhi qul muutuu bighayzhikum inna allaaha ‘aliimun bidzaati alshshuduuri
[3:119]
Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.

English: Lo! you are they who will love them while they do not love you, and you believe in the Book (in) the whole of it; and when they meet you they say: We believe, and when they are alone, they bite the ends of their fingers in rage against you. Say: Die in your rage; surely Allah knows what is in the breasts.

120:3

in tamsaskum hasanatun tasu/hum wa-in tushibkum sayyi-atun yafrahuu bihaa wa-in tashbiruu watattaquu laa yadhurrukum kayduhum syay-an inna allaaha bimaa ya’maluuna muhiithun
[3:120]
Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi Jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.

English: If good befalls you, it grieves them, and if an evil afflicts you, they rejoice at it; and if you are patient and guard yourselves, their scheme will not injure you in any way; surely Allah comprehends what they do.

121:3

wa-idz ghadawta min ahlika tubawwi-u almu/miniina maqaa‘ida lilqitaali waallaahu samii’un ‘aliimun
[3:121]
Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mu’min pada beberapa tempat untuk berperang222. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

English: And when you did go forth early in the morning from your family to lodge the believers in encampments for war and Allah is Hearing, Knowing.

122:3

idz hammat thaa-ifataani minkum an tafsyalaa waallaahu waliyyuhumaa wa’alaa allaahi falyatawakkali almu/minuuna
[3:122]
ketika dua golongan dari padamu223 ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakkal.

English: When two parties from among you had determined that they should show cowardice, and Allah was the guardian of them both, and in Allah should the believers trust.

123:3

walaqad nasharakumu allaahu bibadrin wa-antum adzillatun faittaquu allaaha la’allakum tasykuruuna
[3:123]
Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar224, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah225. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.

English: And Allah did certainly assist you at Badr when you were weak; be careful of (your duty to) Allah then, that you may give thanks.

124:3

idz taquulu lilmu/miniina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bitsalaatsati aalaafin mina almalaa-ikati munzaliina
[3:124]
(Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mu’min: “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?”

English: When you said to the believers: Does it not suffice you that your Lord should assist you with three thousand of the angels sent down?

125:3

balaa in tashbiruu watattaquu waya/tuukum min fawrihim haadzaa yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin mina almalaa-ikati musawwimiina
[3:125]
Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.

English: Yea! if you remain patient and are on your guard, and they come upon you in a headlong manner, your Lord will assist you with five thousand of the havoc-making angels.

126:3

wamaa ja’alahu allaahu illaa busyraa lakum walitathma-inna quluubukum bihi wamaaalnnashru illaa min ‘indi allaahi al’aziizi alhakiimi
[3:126]
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

English: And Allah did not make it but as good news for you, and that your hearts might be at ease thereby, and victory is only from Allah, the Mighty, the Wise.

127:3

liyaqtha’a tharafan mina alladziina kafaruu aw yakbitahum fayanqalibuu khaa-ibiina
[3:127]
(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir226, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa.

English: That He may cut off a portion from among those who disbelieve, or abase them so that they should return disappointed of attaining what they desired.

128:3

laysa laka mina al-amri syay-un aw yatuuba ‘alayhim aw yu’adzdzibahum fa-innahum zhaalimuuna
[3:128]
Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu227 atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

English: You have no concern in the affair whether He turns to them (mercifully) or chastises them, for surely they are unjust.

129:3

walillaahi maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi yaghfiru liman yasyaau wayu’adzdzibu man yasyaau waallaahu ghafuurun rahiimun
[3:129]
Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki; Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

English: And whatever is in the heavens and whatever is in the earth is Allah’s; He forgives whom He pleases and chastises whom He pleases; and Allah is Forgiving, Merciful.

130:3

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa ta/kuluu alrribaa adhaafan mudaa‘afatan waittaquu allaaha la’allakum tuflihuuna
[3:130]
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda228 dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

English: O you who believe! do not devour usury, making it double and redouble, and be careful of (your duty to) Allah, that you may be successful.

131:3

waittaquu alnnaara allatii u’iddat lilkaafiriina
[3:131]
Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.

English: And guard yourselves against the fire which has been prepared for the unbelievers.

132:3

wa-athii’uu allaaha waalrrasuula la’allakum turhamuuna
[3:132]
Dan ta’atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.

English: And obey Allah and the Apostle, that you may be shown mercy.

133:3

wasaari’uu ilaa maghfiratin min rabbikum wajannatin ‘ardhuhaa alssamaawaatu waal-ardhu u’iddat lilmuttaqiina
[3:133]
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

English: And hasten to forgiveness from your Lord; and a Garden, the extensiveness of which is (as) the heavens and the earth, it is prepared for those who guard (against evil).

134:3

alladziina yunfiquuna fii alssarraa-i waaldhdharraa-i waalkaatsimiina alghayzha waal’aafiina ‘ani alnnaasi waallaahu yuhibbu almuhsiniina
[3:134]
(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

English: Those who spend (benevolently) in ease as well as in straitness, and those who restrain (their) anger and pardon men; and Allah loves the doers of good (to others).

135:3

waalladziina idzaa fa’aluu faahisyatan aw zhalamuu anfusahum dzakaruu allaaha faistaghfaruu lidzunuubihim waman yaghfiru aldzdzunuuba illaa allaahu walam yushirruu ‘alaa maa fa’aluu wahum ya’lamuuna
[3:135]
Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri229, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

English: And those who when they commit an indecency or do injustice to their souls remember Allah and ask forgiveness for their faults — and who forgives the faults but Allah, and (who) do not knowingly persist in what they have done.

136:3

ulaa-ika jazaauhum maghfiratun min rabbihim wajannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru khaalidiina fiihaa wani’ma ajru al’aamiliina
[3:136]
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

English: (As for) these — their reward is forgiveness from their Lord, and gardens beneath which rivers flow, to abide in them, and excellent is the reward of the laborers.

137:3

qad khalat min qablikum sunanun fasiiruu fii al-ardhi faunzhuruu kayfa kaana ‘aaqibatu almukadzdzibiina
[3:137]
Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah230; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

English: Indeed there have been examples before you; therefore travel in the earth and see what was the end of the rejecters.

138:3

haadzaa bayaanun lilnnaasi wahudan wamaw’izhatun lilmuttaqiina
[3:138]
(Al Qur’an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

English: This is a clear statement for men, and a guidance and an admonition to those who guard (against evil).

139:3

walaa tahinuu walaa tahzanuu wa-antumu al-a’lawna in kuntum mu/miniina
[3:139]
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

English: And be not infirm, and be not grieving, and you shall have the upper hand if you are believers.

140:3

in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mitsluhu watilka al-ayyaamu nudaawiluhaa bayna alnnaasi waliya’lama allaahu alladziina aamanuu wayattakhidza minkum syuhadaa-a waallaahu laa yuhibbu alzhzhaalimiina
[3:140]
Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada’231. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,

English: If a wound has afflicted you (at Ohud), a wound like it has also afflicted the (unbelieving) people; and We bring these days to men by turns, and that Allah may know those who believe and take witnesses from among you; and Allah does not love the unjust.

141:3

waliyumahhisha allaahu alladziina aamanuu wayamhaqa alkaafiriina
[3:141]
Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.

English: And that He may purge those who believe and deprive the unbelievers of blessings.

142:3

am hasibtum an tadkhuluu aljannata walammaa ya’lami allaahu alladziina jaahaduu minkum waya’lama alshshaabiriin
[3:142]
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad232 diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.

English: Do you think that you will enter the garden while Allah has not yet known those who strive hard from among you, and (He has not) known the patient.

143:3

walaqad kuntum tamannawna almawta min qabli an talqawhu faqad ra-aytumuuhu wa-antum tanzhuruuna
[3:143]
Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya233.

English: And certainly you desired death before you met it, so indeed you have seen it and you look (at it)

144:3

wamaa muhammadun illaa rasuulun qad khalat min qablihi alrrusulu afa-in maata aw qutila inqalabtum ‘alaa a’qaabikum waman yanqalib ‘alaa ‘aqibayhi falan yadhurra allaaha syay-an wasayajzii allaahu alsysyaakiriina
[3:144]
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul234. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

English: And Muhammad is no more than an apostle; the apostles have already passed away before him; if then he dies or is killed will you turn back upon your heels? And whoever turns back upon his heels!s, he will by no means do harm to Allah in the least and Allah will reward the grateful.

145:3

wamaa kaana linafsin an tamuuta illaa bi-idzni allaahi kitaaban mu-ajjalan waman yurid tsawaaba alddunyaa nu/tihi minhaa waman yurid tsawaaba al-aakhirati nu/tihi minhaaalsysyaakiriina
[3:145] Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

English: And a soul will not die but with the permission of Allah the term is fixed; and whoever desires the reward of this world, I shall give him of it, and whoever desires the reward of the hereafter I shall give him of it, and I will reward the grateful.

146:3

waka-ayyin min nabiyyin qaatala ma’ahu ribbiyyuuna katsiirun famaa wahanuu limaashaabahum fii sabiili allaahi wamaa dha’ufuu wamaa istakaanuu waallaahu yuhibbu alshshaabiriina
[3:146] Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.

English: And how many a prophet has fought with whom were many worshipers of the Lord; so they did not become weak-hearted on account of what befell them in Allah’s way, nor did they weaken, nor did they abase themselves; and Allah loves the patient.

147:3

wamaa kaana qawlahum illaa an qaaluu rabbanaa ighfir lanaa dzunuubanaa wa-israafanaa fii amrinaa watsabbit aqdaamanaa waunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriina
[3:147]
Tidak ada do’a mereka selain ucapan: “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami235 dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.

English: And their saying was no other than that they said: Our Lord! forgive us our faults and our extravagance in our affair and make firm our feet and help us against the unbelieving people.

148:3

faaataahumu allaahu tsawaaba alddunyaa wahusna tsawaabi al-aakhirati waallaahu yuhibbu almuhsiniina
[3:148]
Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia236 dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

English: So Allah gave them the reward of this world and better reward of the hereafter and Allah loves those who do good (to others).

149:3

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu in tuthii’uu alladziina kafaruu yarudduukum ‘alaa a’qaabikum fatanqalibuu khaasiriina
[3:149]
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menta’ati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

English: O you who believe! if you obey those who disbelieve they will turn you back upon your heels, so you will turn back losers.

150:3

bali allaahu mawlaakum wahuwa khayru alnnaasiriina
[3:150]
Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong.

English: Nay! Allah is your Patron and He is the best of the helpers.

151:3

sanulqii fii quluubi alladziina kafaruu alrru’ba bimaa asyrakuu biallaahi maa lam yunazzil bihi sulthaanan wama/waahumu alnnaaru wabi/sa matswaa alzhzhaalimiina
[3:151]
Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.

English: We will cast terror into the hearts of those who disbelieve, because they set up with Allah that for which He has sent down no authority, and their abode is the fire, and evil is the abode of the unjust.

152:3

walaqad shadaqakumu allaahu wa’dahu idz tahussuunahum bi-idznihi hattaa idzaa fasyiltum watanaaza’tum fii al-amri wa’ashaytum min ba’di maa araakum maa tuhibbuuna minkum man yuriidu alddunyaa waminkum man yuriidu al-aakhirata tsumma sharafakum ‘anhum liyabtaliyakum walaqad ‘afaa ‘ankum waallaahu dzuu fadhlin ‘alaa almu/miniina
[3:152]
Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada sa’at kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu237 dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai238. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka239 untuk menguji kamu, dan sesunguhnya Allah telah mema’afkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang orang yang beriman.

English: And certainly Allah made good to you His promise when you slew them by His permission, until when you became weak-hearted and disputed about the affair and disobeyed after He had shown you that which you loved; of you were some who desired this world and of you were some who desired the hereafter; then He turned you away from them that He might try you; and He has certainly pardoned you, and Allah is Gracious to the believers.

153:3

idz tush‘iduuna walaa talwuuna ‘alaa ahadin waalrrasuulu yad’uukum fii ukhraakum fa-atsaabakum ghamman bighammin likay laa tahzanuu ‘alaa maa faatakum walaa maashaabakum waallaahu khabiirun bimaa ta’maluuna
[3:153] (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan240, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

English: When you ran off precipitately and did not wait for any one, and the Apostle was calling you from your rear, so He gave you another sorrow instead of (your) sorrow, so that you might not grieve at what had escaped you, nor (at) what befell you; and Allah is aware of what you do.

154:3

tsumma anzala ‘alaykum min ba’di alghammi amanatan nu’aasan yaghsyaa thaa-ifatan minkum wathaa-ifatun qad ahammat-hum anfusuhum yazhunnuuna biallaahi ghayra alhaqqi zhanna aljaahiliyyati yaquuluuna hal lanaa mina al-amri min syay-in qul inna al-amra kullahu lillaahi yukhfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna laka yaquuluuna law kaana lanaa mina al-amri syay-un maa qutilnaa haahunaa qul law kuntum fii buyuutikum labaraza alladziina kutiba ‘alayhimu alqatlu ilaa madaaji’ihim waliyabtaliya allaahu maa fii shuduurikum waliyumahhisha maa fii quluubikum waallaahu ‘aliimun bidzaati alshshuduuri

audio[3:154] Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu241, sedang segolongan lagi242243. Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?”. Katakanlah: “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah”. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: “Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini”. Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati.

English: Then after sorrow He sent down security upon you, a calm coming upon a party of you, and (there was) another party whom their own souls had rendered anxious; they entertained about Allah thoughts of ignorance quite unjustly, saying: We have no hand in the affair. Say: Surely the affair is wholly (in the hands) of Allah. They conceal within their souls what they would not reveal to you. They say: Had we any hand in the affair, we would not have been slain here. Say: Had you remained in your houses, those for whom slaughter was ordained would certainly have gone forth to the places where they would be slain, and that Allah might test what was in your breasts and that He might purge what was in your hearts; and Allah knows what is in the breasts.

155:3

inna alladziina tawallaw minkum yawma iltaqaa aljam’aani innamaa istazallahumu alsysyaythaanu biba’dhi maa kasabuu walaqad ‘afaa allaahu ‘anhum inna allaaha ghafuurun haliimun
[3:155]
Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu244, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi ma’af kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

English: (As for) those of you who turned back on the day when the two armies met, only the Shaitan sought to cause them to make a slip on account of some deeds they had done, and certainly Allah has pardoned them; surely Allah is Forgiving, Forbearing.

156:3

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa takuunuu kaalladziina kafaruu waqaaluu li-ikhwaanihim idzaa dharabuu fii al-ardhi aw kaanuu ghuzzan law kaanuu ‘indanaa maa maatuu wamaaallaahu dzaalika hasratan fii quluubihim waallaahu yuhyii wayumiitu waallaahu bimaa ta’maluuna bashiirun qutiluu liyaj’ala
[3:156] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: “Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.” Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.

English: O you who believe! be not like those who disbelieve and say of their brethren when they travel in the earth or engage in fighting: Had they been with us, they would not have died and they would not have been slain; so Allah makes this to be an intense regret in their hearts; and Allah gives life and causes death and Allah sees what you do.

157:3

wala-in qutiltum fii sabiili allaahi aw muttum lamaghfiratun mina allaahi warahmatun khayrun mimmaa yajma’uuna
[3:157]
Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal245, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

English: And if you are slain in the way of Allah or you die, certainly forgiveness from Allah and mercy is better than what they amass.

158:3

wala-in muttum aw qutiltum la-ilaa allaahi tuhsyaruuna
[3:158]
Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.

English: And if indeed you die or you are slain, certainly to Allah shall you be gathered together.

159:3

fabimaa rahmatin mina allaahi linta lahum walaw kunta fazhzhan ghaliizha alqalbi lainfadhdhuu min hawlika fau‘fu ‘anhum waistaghfir lahum wasyaawirhum fii al-amri fa-idzaa ‘azamta fatawakkal ‘alaa allaahi inna allaaha yuhibbu almutawakkiliina
[3:159]
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu246. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

English: Thus it is due to mercy from Allah that you deal with them gently, and had you been rough, hard hearted, they would certainly have dispersed from around you; pardon them therefore and ask pardon for them, and take counsel with them in the affair; so when you have decided, then place your trust in Allah; surely Allah loves those who trust.

160:3

in yanshurkumu allaahu falaa ghaaliba lakum wa-in yakhdzulkum faman dzaa alladzii yanshurukum min ba’dihi wa’alaa allaahi falyatawakkali almu/minuuna
[3:160]
Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakkal.

English: If Allah assists you, then there is none that can overcome you, and if He forsakes you, who is there then that can assist you after Him? And on Allah should the believers rely.

161:3

wamaa kaana linabiyyin an yaghulla waman yaghlul ya/ti bimaa ghalla yawma alqiyaamati tsumma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yuzhlamuuna
[3:161]
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

English: And it is not attributable to a prophet that he should act unfaithfully; and he who acts unfaithfully shall bring that in respect of which he has acted unfaithfully on the day of resurrection; then shall every soul be paid back fully what it has earned, and they shall not be dealt with unjustly.

162:3

afamani ittaba’a ridhwaana allaahi kaman baa-a bisakhathin mina allaahi wama/waahu jahannamu wabi/sa almashiiru
[3:162]
Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam?. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

English: Is then he who follows the pleasure of Allah like him who has made himself deserving of displeasure from Allah, and his abode is hell; and it is an evil destination.

163:3

hum darajaatun ‘inda allaahi waallaahu bashiirun bimaa ya’maluuna
[3:163]
(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

English: There are (varying) grades with Allah, and Allah sees what they do.

164:3

laqad manna allaahu ‘alaa almu/miniina idz ba’atsa fiihim rasuulan min anfusihim yatluu ‘alayhim aayaatihi wayuzakkiihim wayu’allimuhumu alkitaaba waalhikmata wa-in kaanuu min qablu lafii dhalaalin mubiinin
[3:164]
Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

English: Certainly Allah conferred a benefit upon the believers when He raised among them an Apostle from among themselves, reciting to them His communications and purifying them, and teaching them the Book and the wisdom, although before that they were surely in manifest error.

165:3

awa lammaa ashaabatkum mushiibatun qad ashabtum mitslayhaa qultum annaa haadzaa qul huwa min ‘indi anfusikum inna allaaha ‘alaa kulli syay-in qadiirun
[3:165]
Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: “Darimana datangnya (kekalahan) ini?” Katakanlah: “Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri”. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

English: What! when a misfortune befell you, and you had certainly afflicted (the unbelievers) with twice as much, you began to say: Whence is this? Say: It is from yourselves; surely Allah has power over all things.

166:3

wamaa ashaabakum yawma iltaqaa aljam’aani fabi-idzni allaahi waliya’lama almu/miniina
[3:166]
Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

English: And what befell you on the day when the two armies met (at Ohud) was with Allah’s knowledge, and that He might know the believers.

167:3

waliya’lama alladziina naafaquu waqiila lahum ta’aalaw qaatiluu fii sabiili allaahi awi idfa’uu qaaluu law na’lamu qitaalan laittaba’naakum hum lilkufri yawma-idzin aqrabu minhum lil-iimaani yaquuluuna bi-afwaahihim maa laysa fii quluubihim waallaahu a’lamu bimaaa
[3:167] Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: “Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)”. Mereka berkata: “Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu”247. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

English: And that He might know the hypocrites; and it was said to them: Come, fight in Allah’s way, or defend yourselves. They said: If we knew fighting, we would certainly have followed you. They were on that day much nearer to unbelief than to belief. They say with their mouths what is not in their hearts, and Allah best knows what they conceal.

168:3

alladziina qaaluu li-ikhwaanihim waqa’aduu law athaa‘uunaa maa qutiluu qul faidrauu ‘an anfusikumu almawta in kuntum shaadiqiina
[3:168]
Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang: “Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh”. Katakanlah: “Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar”.

English: Those who said of their brethren whilst they (themselves) held back: Had they obeyed us, they would not have been killed. Say: Then avert death from yourselves if you speak the truth.

169:3

walaa tahsabanna alladziina qutiluu fii sabiili allaahi amwaatan bal ahyaaun ‘inda rabbihim yurzaquuna
[3:169]
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup248 disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.

English: And reckon not those who are killed in Allah’s way as dead; nay, they are alive (and) are provided sustenance from their Lord;

170:3

farihiina bimaa aataahumu allaahu min fadhlihi wayastabsyiruuna bialladziina lam yalhaquu bihim min khalfihim allaa khawfun ‘alayhim walaa hum yahzanuuna
[3:170]
Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka249, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

English: Rejoicing in what Allah has given them out of His grace and they rejoice for the sake of those who, (being left) behind them, have not yet joined them, that they shall have no fear, nor shall they grieve.

171:3

yastabsyiruuna bini’matin mina allaahi wafadhlin wa-anna allaaha laa yudhii’u ajra almu/miniina
[3:171]
Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

English: They rejoice on account of favor from Allah and (His) grace, and that Allah will not waste the reward of the believers.

172:3

alladziina istajaabuu lillaahi waalrrasuuli min ba’di maa ashaabahumu alqarhu lilladziina ahsanuu minhum waittaqaw ajrun ‘azhiimun
[3:172]
(Yaitu) orang-orang yang menta’ati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan diantara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar.

English: (As for) those who responded (at Ohud) to the call of Allah and the Apostle after the wound had befallen them, those among them who do good (to others) and guard (against evil)shall have a great reward.

173:3

alladziina qaala lahumu alnnaasu inna alnnaasa qad jama’uu lakum faikhsyawhum fazaadahum iimaanan waqaaluu hasbunaa allaahu wani’ma alwakiilu
[3:173]
(Yaitu) orang-orang (yang menta’ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia250 telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”.

English: Those to whom the people said: Surely men have gathered against you, therefore fear them, but this increased their faith, and they said: Allah is sufficient for us and most excellent is the Protector.

174:3

fainqalabuu bini’matin mina allaahi wafadhlin lam yamsas-hum suu-un waittaba’uu ridhwaana allaahi waallaahu dzuu fadhlin ‘azhiimin
[3:174]
Maka mereka kembali dengan ni’mat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar251.

English: So they returned with favor from Allah and (His) grace, no evil touched them and they followed the pleasure of Allah; and Allah is the Lord of mighty grace.

175:3

innamaa dzaalikumu alsysyaythaanu yukhawwifu awliyaa-ahu falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu/miniina

audio[3:175] Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

English: It is only the Shaitan that causes you to fear from his friends, but do not fear them, and fear Me if you are believers.

176:3

walaa yahzunka alladziina yusaari’uuna fii alkufri innahum lan yadhurruu allaaha syay-an yuriidu allaahu allaa yaj’ala lahum hazhzhan fii al-aakhirati walahum ‘adzaabun ‘azhiimun
[3:176]
Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir252; sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian (dari pahala) kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

English: And let not those grieve you who fall into unbelief hastily; surely they can do no harm to Allah at all; Allah intends that He should not give them any portion in the hereafter, and they shall have a grievous chastisement.

177:3

inna alladziina isytarawuu alkufra bial-iimaani lan yadhurruu allaaha syay-an walahum ‘adzaabun aliimun
[3:177]
Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih.

English: Surely those who have bought unbelief at the price of faith shall do no harm at all to Allah, and they shall have a painful chastisement.

178:3

walaa yahsabanna alladziina kafaruu annamaa numlii lahum khayrun li-anfusihim innamaaaaduu itsman walahum ‘adzaabun muhiinun
[3:178] Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka253 adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka azab yang menghinakan.

English: And let not those who disbelieve think that Our granting them respite is better for their souls; We grant them respite only that they may add to their sins; and they shall have a disgraceful chastisement.

179:3

maa kaana allaahu liyadzara almu/miniina ‘alaa maa antum ‘alayhi hattaa yamiiza alkhabiitsa mina alththhayyibi wamaa kaana allaahu liyuthli’akum ‘alaa alghaybi walaakinna allaaha yajtabii min rusulihi man yasyaau faaaminuu biallaahi warusulihi wa-in tu/minuu watattaquu falakum ajrun ‘azhiimun
[3:179]
Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini254, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mu’min). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya255. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.

English: On no account will Allah leave the believers in the condition which you are in until He separates the evil from the good; nor is Allah going to make you acquainted with the unseen, but Allah chooses of His apostles whom He pleases; therefore believe in Allah and His apostles; and if you believe and guard (against evil), then you shall have a great reward.

180:3

walaa yahsabanna alladziina yabkhaluuna bimaa aataahummu allaahu min fadhlihi huwa khayran lahum bal huwa syarrun lahum sayuthawwaquuna maa bakhiluu bihi yawma alqiyaamati walillaahi miiraatsu alssamaawaati waal-ardhi waallaahu bimaa ta’maluuna khabiirun
[3:180]
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

English: And let not those deem, who are niggardly in giving away that which Allah has granted them out of His grace, that it is good for them; nay, it is worse for them; they shall have that whereof they were niggardly made to cleave to their necks on the resurrection day; and Allah’s is the heritage of the heavens and the earth; and Allah is aware of what you do.

181:3

laqad sami’a allaahu qawla alladziina qaaluu inna allaaha faqiirun wanahnu aghniyaaun sanaktubu maa qaaluu waqatlahumu al-anbiyaa-a bighayri haqqin wanaquulu dzuuquu ‘adzaaba alhariiqi
[3:181]
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang mengatakan: “Sesunguhnya Allah miskin dan kami kaya”. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): “Rasakanlah olehmu azab yang membakar”.

English: Allah has certainly heard the saying of those who said: Surely Allah is poor and we are rich. I will record what they say, and their killing the prophets unjustly, and I will say: Taste the chastisement of burning.

182:3

dzaalika bimaa qaddamat aydiikum wa-anna allaaha laysa bizhallaamin lil’abiidi
[3:182]
(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.

English: This is for what your own hands have sent before and because Allah is not in the least unjust to the servants.

183:3

alladziina qaaluu inna allaaha ‘ahida ilaynaa allaa nu/mina lirasuulin hattaa ya/tiyanaaaanin ta/kuluhu alnnaaru qul qad jaa-akum rusulun min qablii bialbayyinaati wabialladzii qultum falima qataltumuuhum in kutum shaadiqiina
[3:183] (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api”. Katakanlah: “Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar”.

English: (Those are they) who said: Surely Allah has enjoined us that we should not believe in any apostle until he brings us an offering which the fire consumes. Say: Indeed, there came to you apostles before me with clear arguments and with that which you demand; why then did you kill them if you are truthful?

184:3

fa-in kadzdzabuuka faqad kudzdziba rusulun min qablika jaauu bialbayyinaati waalzzuburi waalkitaabi almuniiri
[3:184]
Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mu’jizat-mu’jizat yang nyata, Zabur256257. dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna

English: But if they reject you, so indeed were rejected before you apostles who came with clear arguments and scriptures and the illuminating book.

185:3

kullu nafsin dzaa-iqatu almawti wa-innamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaamati faman zuhziha ‘ani alnnaari waudkhila aljannata faqad faaza wamaa alhayaatu alddunyaa illaaaa‘u alghuruuri mat
[3:185] Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

English: Every soul shall taste of death, and you shall only be paid fully your reward on the resurrection day; then whoever is removed far away from the fire and is made to enter the garden he indeed has attained the object; and the life of this world is nothing but a provision of vanities.

186:3

latublawunna fii amwaalikum wa-anfusikum walatasma’unna mina alladziina uutuu alkitaaba min qablikum wamina alladziina asyrakuu adzan katsiiran wa-in tashbiruu watattaquu fa-inna dzaalika min ‘azmi al-umuuri
[3:186]
Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

English: You shall certainly be tried respecting your wealth and your souls, and you shall certainly hear from those who have been given the Book before you and from those who are polytheists much annoying talk; and if you are patient and guard (against evil), surely this is one of the affairs (which should be) determined upon.

187:3

wa-idz akhadza allaahu miitsaaqa alladziina uutuu alkitaaba latubayyinunnahu lilnnaasi walaadzuuhu waraa-a zhuhuurihim waisytaraw bihi tsamanan qaliilan fabi/sa maa yasytaruuna
[3:187] Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan janji itu258 ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima.

English: And when Allah made a covenant with those who were given the Book: You shall certainly make it known to men and you shall not hide it; but they cast it behind their backs and took a small price for it; so evil is that which they buy.

188:3

laa tahsabanna alladziina yafrahuuna bimaa ataw wayuhibbuuna an yuhmaduu bimaa lam yaf’aluu falaa tahsabannahum bimafaazatin mina al’adzaabi walahum ‘adzaabun aliimun
[3:188]
Janganlah sekali-kali kamu menyangka, hahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.

English: Do not think those who rejoice for what they have done and love that they should be praised for what they have not done — so do by no means think them to be safe from the chastisement, and they shall have a painful chastisement.

189:3

walillaahi mulku alssamaawaati waal-ardhi waallaahu ‘alaa kulli syay-in qadiirun
[3:189]
kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.

English: And Allah’s is the kingdom of the heavens and the earth, and Allah has power over all things.

190:3

inna fii khalqi alssamaawaati waal-ardhi waikhtilaafi allayli waalnnahaari laaayaatin li-ulii al-albaabi
[3:190]
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

English: Most surely in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day there are signs for men who understand.

191:3

alladziina yadzkuruuna allaaha qiyaaman waqu’uudan wa’alaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi alssamaawaati waal-ardhi rabbanaa maa khalaqta haadzaa baathilan subhaanaka faqinaa ‘adzaaba alnnaari
[3:191]
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

English: Those who remember Allah standing and sitting and lying on their sides and reflect on the creation of the heavens and the earth: Our Lord! Thou hast not created this in vain! Glory be to Thee; save us then from the chastisement of the fire:

192:3

rabbanaa innaka man tudkhili alnnaara faqad akhzaytahu wamaa lilzhzhaalimiina min anshaarin
[3:192]
Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.

English: Our Lord! surely whomsoever Thou makest enter the fire, him Thou hast indeed brought to disgrace, and there shall be no helpers for the unjust:

193:3

rabbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum faaamannaa rabbanaa faighfir lanaa dzunuubanaa wakaffir ‘annaa sayyi-aatinaa watawaffanaaal-abraari
[3:193] Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.

English: Our Lord! surely we have heard a preacher calling to the faith, saying: Believe in your Lord, so we did believe; Our Lord! forgive us therefore our faults, and cover our evil deeds and make us die with the righteous.

194:3

rabbanaa waaatinaa maa wa’adtanaa ‘alaa rusulika walaa tukhzinaa yawma alqiyaamati innaka laa tukhlifu almii’aada
[3:194]
Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.”

English: Our Lord! and grant us what Thou hast promised us by Thy apostles; and disgrace us not on the day of resurrection; surely Thou dost not fail to perform the promise.

195:3

faistajaaba lahum rabbuhum annii laa udhii’u ‘amala ‘aamilin minkum min dzakarin aw untsaadhukum min ba’dhin faalladziina haajaruu waukhrijuu min diyaarihim wauudzuu fii sabiilii waqaataluu waqutiluu laukaffiranna ‘anhum sayyi-aatihim walaudkhilannahum jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaaru tsawaaban min ‘indi allaahi waallaahu ‘indahu husnu altstsawaabi
[3:195] Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain259. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

English: So their Lord accepted their prayer: That I will not waste the work of a worker among you, whether male or female, the one of you being from the other; they, therefore, who fled and were turned out of their homes and persecuted in My way and who fought and were slain, I will most certainly cover their evil deeds, and I will most certainly make them enter gardens beneath which rivers flow; a reward from Allah, and with Allah is yet better reward.

196:3

laa yaghurrannaka taqallubu alladziina kafaruu fii albilaadi
[3:196]
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak260 di dalam negeri.

English: Let it not deceive you that those who disbelieve go to and fro in the cities fearlessly.

197:3

mataa‘un qaliilun tsumma ma/waahum jahannamu wabi/sa almihaadu
[3:197]
Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.

English: A brief enjoyment! then their abode is hell, and evil is the resting-place.

198:3

laakini alladziina ittaqaw rabbahum lahum jannaatun tajrii min tahtihaa al-anhaaru khaalidiina fiihaa nuzulan min ‘indi allaahi wamaa ‘inda allaahi khayrun lil-abraari
[3:198]
Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah)261 dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti262.

English: But as to those who are careful of (their duty to) their Lord, they shall have gardens beneath which rivers flow, abiding in them; an entertainment from their Lord, and that which is with Allah is best for the righteous.

199:3

wa-inna min ahli alkitaabi laman yu/minu biallaahi wamaa unzila ilaykum wamaa unzila ilayhim khaasyi’iina lillaahi laa yasytaruuna bi-aayaati allaahi tsamanan qaliilan ulaa-ika lahum ajruhum ‘inda rabbihim inna allaaha sarii’u alhisaabi
[3:199]
Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.

English: And most surely of the followers of the Book there are those who believe in Allah and (in) that which has been revealed to you and (in) that which has been revealed to them, being lowly before Allah; they do not take a small price for the communications of Allah; these it is that have their reward with their Lord; surely Allah is quick in reckoning.

200:3

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ishbiruu washaabiruu waraabithuu waittaquu allaaha la’allakum tuflihuuna
[3:200]
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.
English: O you who believe! be patient and excel in patience and remain steadfast, and be careful of (your duty to) Allah, that you may be successful.

.

Video : Bacaan QS.3 Ali-Imran,

.

Download Bacaan QS.3 Ali-Imran, Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: