Download Surat Ar-Ruum Mp3

Download Surat Ar-Ruum Mp3

QS.30 Ar-Ruum (Bangsa Romawi).

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1

1:30

alif-laam-miim
[30:1] Alif Laam Miim1161

2:30

ghulibati alrruumu
[30:2]
Telah dikalahkan bangsa Rumawi1162,

3:30

fii adnaa al-ardhi wahum min ba’di ghalabihim sayaghlibuuna
[30:3]
di negeri yang terdekat1163 dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang1164

4:30

fii bidh‘i siniina lillaahi al-amru min qablu wamin ba’du wayawma-idzin yafrahu almu/minuuna
[30:4]
dalam beberapa tahun lagi1165. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman,

5:30

binashri allaahi yanshuru man yasyaau wahuwa al’aziizu alrrahiimu
[30:5]
Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.

6:30

wa’da allaahi laa yukhlifu allaahu wa’dahu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna
[30:6]
(Sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjiNya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

7:30

ya’lamuuna zhaahiran mina alhayaati alddunyaa wahum ‘ani al-aakhirati hum ghaafiluuna
[30:7]
Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.

8:30

awa lam yatafakkaruu fii anfusihim maa khalaqa allaahu alssamaawaati waal-ardha wamaaaa illaa bialhaqqi wa-ajalin musamman wa-inna katsiiran mina alnnaasi biliqaa-i rabbihim lakaafiruuna baynahum
[30:8] Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.

9:30

awa lam yasiiruu fii al-ardhi fayanzhuruu kayfa kaana ‘aaqibatu alladziina min qablihim kaanuu asyadda minhum quwwatan wa-atsaaruu al-ardha wa’amaruuhaa aktsara mimmaaaa wajaa-at-hum rusuluhum bialbayyinaati famaa kaana allaahu liyazhlimahum walaakin kaanuu anfusahum yazhlimuuna ‘amaruuh
[30:9] Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

10:30

tsumma kaana ‘aaqibata alladziina asaauu alssuu-aa an kadzdzabuu bi-aayaati allaahi wakaanuu bihaa yastahzi-uuna
[30:10]
Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.

11:30

allaahu yabdau alkhalqa tsumma yu’iiduhu tsumma ilayhi turja’uuna
[30:11]
Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian kepadaNyalah kamu dikembalikan

12:30

wayawma taquumu alssaa‘atu yublisu almujrimuuna
[30:12]
Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

13:30

walam yakun lahum min syurakaa-ihim syufa’aau wakaanuu bisyurakaa-ihim kaafiriina
[30:13]
Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa’at1166 bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu1167.

14:30

wayawma taquumu alssaa‘atu yawma-idzin yatafarraquuna
[30:14]
Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan.

15:30

fa-ammaa alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati fahum fii rawdhatin yuhbaruuna
[30:15]
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.

16:30

wa-ammaa alladziina kafaruu wakadzdzabuu bi-aayaatinaa waliqaa-i al-aakhirati faulaa-ika fii al’adzaabi muhdaruuna
[30:16]
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Qur’an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka).

17:30

fasubhaana allaahi hiina tumsuuna wahiina tushbihuuna
[30:17]
Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh,

18:30

walahu alhamdu fii alssamaawaati waal-ardhi wa’asyiyyan wahiina tuzhhiruuna
[30:18]
dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur1168.

19:30

yukhriju alhayya mina almayyiti wayukhriju almayyita mina alhayyi wayuhyii al-ardha ba’da mawtihaa wakadzaalika tukhrajuuna
[30:19]
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

20:30

wamin aayaatihi an khalaqakum min turaabin tsumma idzaa antum basyarun tantasyiruuna

[30:20] Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

21:30

wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayhaa waja’ala baynakum mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yatafakkaruuna
[30:21]
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

22:30

wamin aayaatihi khalqu alssamaawaati waal-ardhi waikhtilaafu alsinatikum wa-alwaanikum inna fii dzaalika laaayaatin lil’aalimiina
[30:22]
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

23:30

wamin aayaatihi manaamukum biallayli waalnnahaari waibtighaaukum min fadhlihi inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yasma’uuna
[30:23]
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

24:30

wamin aayaatihi yuriikumu albarqa khawfan wathama’an wayunazzilu mina alssamaa-i maa-an fayuhyii bihi al-ardha ba’da mawtihaa inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin ya’qiluuna
[30:24]
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

25:30

wamin aayaatihi an taquuma alssamaau waal-ardhu bi-amrihi tsumma idzaa da’aakum da’watan mina al-ardhi idzaa antum takhrujuuna
[30:25]
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).

26:30

walahu man fii alssamaawaati waal-ardhi kullun lahu qaanituuna
[30:26]
Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.

27:30

wahuwa alladzii yabdau alkhalqa tsumma yu’iiduhu wahuwa ahwanu ‘alayhi walahu almatsalu al-a’laa fii alssamaawaati waal-ardhi wahuwa al’aziizu alhakiimu
[30:27]
Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

28:30

dharaba lakum matsalan min anfusikum hal lakum mimmaa malakat aymaanukum min syurakaa-a fii maa razaqnaakum fa-antum fiihi sawaaun takhaafuunahum kakhiifatikum anfusakum kadzaalika nufashshilu al-aayaati liqawmin ya’qiluuna
[30:28]
Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

29:30

bali ittaba’a alladziina zhalamuu ahwaa-ahum bighayri ‘ilmin faman yahdii man adhalla allaahu wamaa lahum min naasiriina
[30:29]
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.

30:30

fa-aqim wajhaka lilddiini haniifan fithrata allaahi allatii fathara alnnaasa ‘alayhaa laa tabdiila likhalqi allaahi dzaalika alddiinu alqayyimu walaakinna aktsara alnnaasi laa ya’lamuuna
[30:30]
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui1169,

31:30

muniibiina ilayhi waittaquuhu wa-aqiimuu alshshalaata walaa takuunuu mina almusyrikiina
[30:31]
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah,

32:30

mina alladziina farraquu diinahum wakaanuu syiya’an kullu hizbin bimaa ladayhim farihuuna
[30:32]
yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka1170 dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

33:30

wa-idzaa massa alnnaasa dhurrun da’aw rabbahum muniibiina ilayhi tsumma idzaadzaaqahum minhu rahmatan idzaa fariiqun minhum birabbihim yusyrikuuna a
[30:33] Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat1171 daripada-Nya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya,

34:30

liyakfuruu bimaa aataynaahum fatamatta’uu fasawfa ta’lamuuna
[30:34]
sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu).

35:30

am anzalnaa ‘alayhim sulthaanan fahuwa yatakallamu bimaa kaanuu bihi yusyrikuuna
[30:35]
Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan?

36:30

waidzaa adzaqnaa alnnaasa rahmatan farihuu bihaa wa-in tushibhum sayyi-atun bimaadzaa hum yaqnathuuna
[30:36] Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

37:30

awa lam yaraw anna allaaha yabsuthu alrrizqa liman yasyaau wayaqdiru inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yu/minuuna
[30:37]
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.

38:30

faaati dzaa alqurbaa haqqahu waalmiskiina waibna alssabiili dzaalika khayrun lilladziina yuriiduuna wajha allaahi waulaa-ika humu almuflihuuna
[30:38]
Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan1172. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.

39:30

wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali alnnaasi falaa yarbuu ‘inda allaahi wamaaaataytum min zakaatin turiiduuna wajha allaahi faulaa-ika humu almudh‘ifuuna
[30:39]
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

40:30

allaahu alladzii khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum hal min syurakaa-ikum man yaf’alu min dzaalikum min syay-in subhaanahu wata’aalaa ‘ammaaa yusyrikuun
[30:40] Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

41:30

zhahara alfasaadu fii albarri waalbahri bimaa kasabat aydii alnnaasi liyudziiqahum ba’dha alladzii ‘amiluu la’allahum yarji’uuna
[30:41]
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

qul siiruu fii al-ardhi faunzhuruu kayfa kaana ‘aaqibatu alladziina min qablu kaana aktsaruhum musyrikiina
[30:42]
Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

 

43:30

fa-aqim wajhaka lilddiini alqayyimi min qabli an ya/tiya yawmun laa maradda lahu mina allaahi yawma-idzin yashshadda’uuna
[30:43]
Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah1173.

44:30

man kafara fa’alayhi kufruhu waman ‘amila shaalihan fali-anfusihim yamhaduuna
[30:44]
Barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan barangsiapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan),

45:30

liyajziya alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati min fadhlihi innahu laa yuhibbu alkaafiriina
[30:45]
agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.

46:30

wamin aayaatihi an yursila alrriyaaha mubasysyiraatin waliyudziiqakum min rahmatihi walitajriya alfulku bi-amrihi walitabtaghuu min fadhlihi wala’allakum tasykuruuna
[30:46]
Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira1174 dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya1175 dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahn kamu bersyukur.

47:30

walaqad arsalnaa min qablika rusulan ilaa qawmihim fajaauuhum bialbayyinaati faintaqamnaaalladziina ajramuu wakaana haqqan ‘alaynaa nashru almu/miniina mina
[30:47] Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa1176. Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

48:30

allaahu alladzii yursilu alrriyaaha fatutsiiru sahaaban fayabsuthuhu fii alssamaa-i kayfa yasyaau wayaj’aluhu kisafan fataraa alwadqa yakhruju min khilaalihi fa-idzaa ashaaba bihi man yasyaau min ‘ibaadihi idzaa hum yastabsyiruuna
[30:48]
Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.

49:30

wa-in kaanuu min qabli an yunazzala ‘alayhim min qablihi lamublisiina
[30:49]
Dan Sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

50:30

faunzhur ilaa aatsaari rahmati allaahi kayfa yuhyii al-ardha ba’da mawtihaa inna dzaalika lamuhyii almawtaa wahuwa ‘alaa kulli syay-in qadiirun
[30:50]
Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

51:30

wala-in arsalnaa riihan fara-awhu mushfarran lazhalluu min ba’dihi yakfuruuna
[30:51]
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar.

52:30

fa-innaka laa tusmi’u almawtaa walaa tusmi’u alshshumma alddu’aa-a idzaa wallaw mudbiriina
[30:52]
Maka Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang1177.

53:30

wamaa anta bihaadi al’umyi ‘an dhalaalatihim in tusmi’u illaa man yu/minu bi-aayaatinaaa fahum muslimuun

[30:53] Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami).

54:30

allaahu alladzii khalaqakum min dha’fin tsumma ja’ala min ba’di dha’fin quwwatan tsumma ja’ala min ba’di quwwatin dha’fan wasyaybatan yakhluqu maa yasyaau wahuwa al’aliimu alqadiiru
[30:54]
Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

55:30

wayawma taquumu alssaa‘atu yuqsimu almujrimuuna maa labitsuu ghayra saa‘atin kadzaalika kaanuu yu/fakuuna
[30:55]
Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; “mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja)”. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran)1178.

56:30

waqaala alladziina uutuu al’ilma waal-iimaana laqad labitstum fii kitaabi allaahi ilaa yawmi alba’tsi fahaadzaa yawmu alba’tsi walaakinnakum kuntum laa ta’lamuuna
[30:56]
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): “Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; maka inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini(nya).”

57:30

fayawma-idzin laa yanfa’u alladziina zhalamuu ma’dziratuhum walaa hum yusta’tabuuna
[30:57]
Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

58:30

walaqad dharabnaa lilnnaasi fii haadzaa alqur-aani min kulli matsalin wala-in ji/tahum bi-aayatin layaquulanna alladziina kafaruu in antum illaa mubthiluuna
[30:58]
Dan Sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur’an ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan Sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: “Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.”

59:30

kadzaalika yathba’u allaahu ‘alaa quluubi alladziina laa ya’lamuuna
[30:59]
Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami.

60:30

faishbir inna wa’da allaahi haqqun walaa yastakhiffannaka alladziina laa yuuqinuuna
[30:60]
Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.

.
Video : Bacaan QS.30 Ar-Ruum, ayat 1 – 29.

.

Download Bacaan QS.30 Ar-Ruum, Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: