Download Surat Qaaf Mp3

Download Surat Qaaf Mp3

QS.50 Qaaf

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:50

qaaf waalqur-aani almajiidi
[50:1]
Qaaf1412 Demi Al Quran yang sangat mulia.
.

2:50

bal ‘ajibuu an jaa-ahum mundzirun minhum faqaala alkaafiruuna haadzaa syay-un ‘ajiibun
[50:2]
(Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena tel ah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir : “Ini adalah suatu yang amat ajaib”.
.

3:50

a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban dzaalika raj’un ba’iidun
[50:3]
Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi) ?, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
.

4:50

qad ‘alimnaa maa tanqushu al-ardhu minhum wa’indanaa kitaabun hafiizhun
[50:4]
Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi Kamipun ada kitab yang memelihara (mencatat).
.

5:50

bal kadzdzabuu bialhaqqi lammaa jaa-ahum fahum fii amrin mariijin
[50:5]
Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.
.

6:50

afalam yanzhuruu ilaa alssamaa-i fawqahum kayfa banaynaahaa wazayyannaahaa wamaaaa min furuujin lah
[50:6] Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun ?
.

7:50

waal-ardha madadnaahaa wa-alqaynaa fiihaa rawaasiya wa-anbatnaa fiihaa min kulli zawjin bahiijin
[50:7]
Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata,
.

8:50

tabshiratan wadzikraa likulli ‘abdin muniibin
[50:8]
untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah).
.

9:50

wanazzalnaa mina alssamaa-i maa-an mubaarakan fa-anbatnaa bihi jannaatin wahabba alhashiidi
[50:9]
Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam,
.

10:50

waalnnakhla baasiqaatin lahaa thal’un nadhiidun
[50:10]
dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun,
.

11:50

rizqan lil’ibaadi wa-ahyaynaa bihi baldatan maytan kadzaalika alkhuruuju
[50:11]
untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
.

12:50

kadzdzabat qablahum qawmu nuuhin wa-ashhaabu alrrassi watsamuudu
[50:12]
Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass1413 dan Tsamud,

.

13:50

wa’aadun wafir’awnu wa-ikhwaanu luuthin
[50:13]
dan kaum Aad, kaum Fir’aun dan kaum Luth,
.

14:50

wa-ashhaabu al-aykati waqawmu tubba’in kullun kadzdzaba alrrusula fahaqqa wa’iidi
[50:14]
dan penduduk Aikah serta kaum Tubba’ semuanya telah mendustakan rasul-rasul maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.
.

15:50

afa’ayiinaa bialkhalqi al-awwali bal hum fii labsin min khalqin jadiidin
[50:15]
Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama ? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
.

16:50

walaqad khalaqnaa al-insaana wana’lamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wanahnu aqrabu ilayhi min habli alwariidi
[50:16]
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,
.

17:50

idz yatalaqqaa almutalaqqiyaani ‘ani alyamiini wa’ani alsysyimaali qa’iidun
[50:17]
(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
.

18:50

maa yalfizhu min qawlin illaa ladayhi raqiibun ‘atiidun
[50:18]
Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
.

19:50

wajaa-at sakratu almawti bialhaqqi dzaalika maa kunta minhu tahiidu
[50:19]
Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
.

20:50

wanufikha fii alshshuuri dzaalika yawmu alwa’iidi
[50:20]
Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.
.

21:50

wajaa-at kullu nafsin ma’ahaa saa-iqun wasyahiidun
[50:21]
Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
.

22:50

laqad kunta fii ghaflatin min haadzaa fakasyafnaa ‘anka ghithaa-aka fabasharuka alyawma hadiidun
[50:22]
Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
.

23:50

waqaala qariinuhu haadzaa maa ladayya ‘atiidun
[50:23]
Dan yang menyertai dia1414 berkata : ” Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku”.
.

24:50

alqiyaa fii jahannama kulla kaffaarin ‘aniidin
[50:24]
Allah berfirman :” Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala,
.

25:50

mannaa‘in lilkhayri mu’tadin muriibin
[50:25]
yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu,
.

26:50

alladzii ja’ala ma’a allaahi ilaahan aakhara fa-alqiyaahu fii al’adzaabi alsysyadiidi
[50:26] yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat “.
.

27:50

qaala qariinuhu rabbanaa maa athghaytuhu walaakin kaana fii dhalaalin ba’iidin
[50:27]
Yang menyertai dia berkata (pula) : “Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh”.
.

28:50

qaala laa takhtashimuu ladayya waqad qaddamtu ilaykum bialwa’iidi
[50:28]
Allah berfirman : “Janganlah kamu bertengkar dihadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu “.
.

29:50

maa yubaddalu alqawlu ladayya wamaa anaa bizhallaamin lil’abiidi
[50:29]
Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku
.

30:50

yawma naquulu lijahannama hali imtala/ti wataquulu hal min maziidin
[50:30]
(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam : “Apakah kamu sudah penuh ?” Dia menjawab : ” Masih ada tambahan ?”
.

31:50

wauzlifati aljannatu lilmuttaqiina ghayra ba’iidin
[50:31]
Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada
.

32:50

haadzaa maa tuu’aduuna likulli awwaabin hafiizhin
[50:32]
Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya)
.

33:50

man khasyiya alrrahmaana bialghaybi wajaa-a biqalbin muniibin
[50:33]
(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat,
.

34:50

udkhuluuhaa bisalaamin dzaalika yawmu alkhuluudi
[50:34]
masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.
.

35:50

lahum maa yasyaauuna fiihaa waladaynaa maziidun
[50:35]
Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami ada tambahannya.
.

36:50

wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hum asyaddu minhum bathsyan fanaqqabuu fii albilaadi hal min mahiishin
[50:36]
Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)?
.

37:50

inna fii dzaalika ladzikraa liman kaana lahu qalbun aw alqaa alssam’a wahuwa syahiidun
[50:37]
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
.

38:50

walaqad khalaqnaa alssamaawaati waal-ardha wamaa baynahumaa fii sittati ayyaamin wamaa massanaa min lughuubin
[50:38]
Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
.

39:50

faishbir ‘alaa maa yaquuluuna wasabbih bihamdi rabbika qabla thuluu’i alsysyamsi waqabla alghuruubi
[50:39]
Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya).
.

40:50

wamina allayli fasabbihhu wa-adbaara alssujuudi
[50:40]
Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
.

41:50

waistami’ yawma yunaadi almunaadi min makaanin qariibin
[50:41]
Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat.
.

42:50

yawma yasma’uuna alshshayhata bialhaqqi dzaalika yawmu alkhuruuji
[50:42]
(Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya itulah hari ke luar (dari kubur).
.

43:50

innaa nahnu nuhyii wanumiitu wa-ilaynaa almashiiru
[50:43]
Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk).
.

44:50

yawma tasyaqqaqu al-ardhu ‘anhum siraa‘an dzaalika hasyrun ‘alaynaa yasiirun
[50:44]
(Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka (lalu mereka ke luar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.

.

45:50

nahnu a’lamu bimaa yaquuluuna wamaa anta ‘alayhim bijabbaarin fadzakkir bialqur-aani man yakhaafu wa’iidi
[50:45]
Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.
.

Video : Bacaan QS.50 Qaaf, ayat 1 – 45 :

.

Download Bacaan QS.50 Qaaf, ayat 1 – 45 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: