Download Surat Thaha Mp3

Download Surat Thaha Mp3

QS.20 Thaha

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:20

thaa-haa

[20:1] Thaahaa912.

2:20

maa anzalnaa ‘alayka alqur-aana litasyqaa
[20:2] Kami tidak menurunkan Al Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah;

3:20

illaa tadzkiratan liman yakhsyaa
[20:3] tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),

4:20

tanziilan mimman khalaqa al-ardha waalssamaawaati al’ulaa
[20:4] yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.

5:20

alrrahmaanu ‘alaa al’arsyi istawaa
[20:5] (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas ‘Arsy913.

6:20

lahu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi wamaa baynahumaa wamaa tahta altstsaraa
[20:6] Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.

7:20

wa-in tajhar bialqawli fa-innahu ya’lamu alssirra wa-akhfaa
[20:7] Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi914.

8:20

allaahu laa ilaaha illaa huwa lahu al-asmaau alhusnaa
[20:8] Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik),

9:20

wahal ataaka hadiitsu muusaa
[20:9] Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

10:20

idz raaa naaran faqaala li-ahlihi umkutsuu innii aanastu naaran la’allii aatiikum minhaaaa alnnaari hudaan biqabasin aw ajidu ‘al
[20:10] Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: “Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu”.

11:20

falammaa ataahaa nuudiya yaa muusaa
[20:11] Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: “Hai Musa.

12:20

innii anaa rabbuka faikhla’ na’layka innaka bialwaadi almuqaddasi thuwaan
[20:12]
Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada dilembah yang suci, Thuwa.

13:20

wa-anaa ikhtartuka faistami’ limaa yuuhaa
[20:13] Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu).

14:20

innanii anaa allaahu laa ilaaha illaa anaa fau‘budnii wa-aqimi alshshalaata lidzikrii
[20:14] Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.

15:20

inna alssaa‘ata aatiyatun akaadu ukhfiihaa litujzaa kullu nafsin bimaa tas’aa
[20:15] Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.

16:20

falaa yashuddannaka ‘anhaa man laa yu/minu bihaa waittaba’a hawaahu fatardaa
[20:16] Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa”.

17:20

wamaa tilka biyamiinika yaa muusaa
[20:17] Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?

18:20

qaala hiya ‘ashaaya atawakkau ‘alayhaa wa-ahusysyu bihaa ‘alaa ghanamii waliya fiihaaaaribu ukhraa ma
[20:18] Berkata Musa: “Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya”.

19:20

qaala alqihaa yaa muusaa
[20:19] Allah berfirman: “Lemparkanlah ia, hai Musa!”

20:20

fa-alqaahaa fa-idzaa hiya hayyatun tas’aa
[20:20] Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.

21:20

qaala khudzhaa walaa takhaf sanu’iiduhaa siiratahaa al-uulaa
[20:21] Allah berfirman: “Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula,

22:20

waudhmum yadaka ilaa janaahika takhruj baydhaa-a min ghayri suu-in aayatan ukhraa
[20:22] dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia ke luar menjadi putih cemerlang tanpa cacad, sebagai mu’jizat yang lain (pula),

23:20

linuriyaka min aayaatinaa alkubraa
[20:23] untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat besar,

24:20

idzhab ilaa fir’awna innahu thaghaa
[20:24] Pergilah kepada Fir’aun; sesungguhnya ia telah melampaui batas”.

25:20

qaala rabbi isyrah lii shadrii
[20:25] Berkata Musa: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku915,

26:20

wayassir lii amrii
[20:26] dan mudahkanlah untukku urusanku,

27:20

wauhlul ‘uqdatan min lisaanii
[20:27] dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,

28:20

yafqahuu qawlii
[20:28] supaya mereka mengerti perkataanku,

29:20

waij’al lii waziiran min ahlii
[20:29] dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,

30:20

haaruuna akhii
[20:30] (yaitu) Harun, saudaraku,

31:20

usydud bihi azrii
[20:31] teguhkanlah dengan dia kekuatanku,

32:20

wa-asyrik-hu fii amrii
[20:32] dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku,

33:20

kay nusabbihaka katsiiraan
[20:33]
supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau,

34:20

wanadzkuraka katsiiraan
[20:34]
dan banyak mengingat Engkau.

35:20

innaka kunta binaa bashiiraan
[20:35]
Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami”.

36:20

qaala qad uutiita su/laka yaa muusaa
[20:36] Allah berfirman: “Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa.”

37:20

walaqad manannaa ‘alayka marratan ukhraa
[20:37] Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain,

38:20

idz awhaynaa ilaa ummika maa yuuhaa
[20:38] yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan,

39:20

ani iqdzifiihi fii alttaabuuti faiqdzifiihi fii alyammi falyulqihi alyammu bialssaahili ya/khudzhu ‘aduwwun lii wa’aduwwun lahu wa-alqaytu ‘alayka mahabbatan minnii walitushna’a ‘alaa ‘aynii
[20:39] Yaitu: “Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir’aun) musuh-Ku dan musuhnya. Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku916; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku,

40:20

idz tamsyii ukhtuka fataquulu hal adullukum ‘alaa man yakfuluhu faraja’naaka ilaa ummika kay taqarra ‘aynuhaa walaa tahzana waqatalta nafsan fanajjaynaaka mina alghammi wafatannaaka futuunan falabitsta siniina fii ahli madyana tsumma ji/ta ‘alaa qadarin yaa muusaa
[20:40] (yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir’aun): “Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?” Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia917, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Mad-yan918, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan919 hai Musa,

41:20

waisthana’tuka linafsii
[20:41] dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku920.

42:20

idzhab anta wa-akhuuka bi-aayaatii walaa taniyaa fii dzikrii
[20:42] Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku;

43:20

idzhabaa ilaa fir’awna innahu thaghaa
[20:43] Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas;

44:20

faquulaa lahu qawlan layyinan la’allahu yatadzakkaru aw yakhsyaa
[20:44] maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”.

45:20

qaalaa rabbanaa innanaa nakhaafu an yafrutha ‘alaynaa aw an yathghaa
[20:45] Berkatalah mereka berdua: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas”.

46:20

qaala laa takhaafaa innanii ma’akumaa asma’u wa-araa
[20:46] Allah berfirman: “Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat”.

47:20

fa/tiyaahu faquulaa innaa rasuulaa rabbika fa-arsil ma’anaa banii israa-iila walaadzdzibhum qad ji/naaka bi-aayatin min rabbika waalssalaamu ‘alaa mani ittaba’a alhudaa tu’a
[20:47] Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dan katakanlah: “Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka921. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

48:20

innaa qad uuhiya ilaynaa anna al’adzaaba ‘alaa man kadzdzaba watawallaa
[20:48] Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu (ditimpakan) atas orang-orang yang mendustakan922 dan berpaling923.

49:20

qaala faman rabbukumaa yaa muusaa
[20:49] Berkata Fir’aun: “Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa924 ?

50:20

qaala rabbunaa alladzii a’thaa kulla syay-in khalqahu tsumma hadaa
[20:50] Musa berkata: “Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk925.

51:20

qaala famaa baalu alquruuni al-uulaa
[20:51] Berkata Fir’aun: “Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?”

52:20

qaala ‘ilmuhaa ‘inda rabbii fii kitaabin laa yadhillu rabbii walaa yansaa
[20:52] Musa menjawab: “Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab926, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa;

53:20

alladzii ja’ala lakumu al-ardha mahdan wasalaka lakum fiihaa subulan wa-anzala mina alssamaa-i maa-an fa-akhrajnaa bihi azwaajan min nabaatin syattaa
[20:53] Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jaan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

54:20

kuluu wair’aw an’aamakum inna fii dzaalika laaayaatin li-ulii alnnuhaa
[20:54] Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

55:20

minhaa khalaqnaakum wafiihaa nu’iidukum waminhaa nukhrijukum taaratan ukhraa
[20:55] Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain,

56:20

walaqad araynaahu aayaatinaa kullahaa fakadzdzaba wa-abaa
[20:56] Dan sesungguhnya Kami telah perlihatkan kepadanya (Fir’aun) tanda-tanda kekuasaan Kami semuanya927 maka ia mendustakan dan enggan (menerima kebenaran).

57:20

qaala aji/tanaa litukhrijanaa min ardhinaa bisihrika yaa muusaa
[20:57] Berkata Fir’aun: “Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami (ini) dengan sihirmu, hai Musa?

58:20

falana/tiyannaka bisihrin mitslihi faij’al baynanaa wabaynaka maw’idan laa nukhlifuhu nahnu walaa anta makaanan suwaan
[20:58]
Dan kamipun pasti akan mendatangkan (pu

59:20

qaala maw’idukum yawmu alzziinati wa-an yuhsyara alnnaasu dhuhaan
[20:59]
Berkata Musa: “Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik”.

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىقَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ

fatawallaa fir’awnu fajama’a kaydahu tsumma ataa
[20:60] Maka Fir’aun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang929.

61:20

qaala lahum muusaa waylakum laa taftaruu ‘alaa allaahi kadziban fayushitakum bi’adzaabin waqad khaaba mani iftaraa
[20:61] Berkata Musa kepada mereka: “Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa”. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan.

62:20

fatanaaza’uu amrahum baynahum wa-asarruu alnnajwaa
[20:62] Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan (mereka).

63:20

qaaluu in haadzaani lasaahiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardhikum bisihrihimaadzhabaa bithariiqatikumu almutslaa waya
[20:63] Mereka berkata: “Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama930.

64:20

fa-ajmi’uu kaydakum tsumma i/tuu shaffan waqad aflaha alyawma mani ista’laa
[20:64] Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris. dan sesungguhnya beruntunglah oran yang menang pada hari ini931.

65:20

qaaluu yaa muusaa immaa an tulqiya wa-immaa an nakuuna awwala man alqaa
[20:65] (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: “Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?”

66:20

qaala bal alquu fa-idzaa hibaaluhum wa’ishiyyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annahaaaa tas’
[20:66] Berkata Musa: “Silahkan kamu sekalian melemparkan”. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.

67:20

fa-awjasa fii nafsihi khiifatan muusaa
[20:67] Maka Musa merasa takut dalam hatinya.

68:20

qulnaa laa takhaf innaka anta al-a’laa
[20:68] Kami berkata: “janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).

69:20

wa-alqi maa fii yamiinika talqaf maa shana’uu innamaa shana’uu kaydu saahirin walaa yuflihu alssaahiru haytsu ataa
[20:69] Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. “Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang”.

70:20

faulqiya alssaharatu sujjadan qaaluu aamannaa birabbi haaruuna wamuusaa
[20:70] Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: “Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa”.

71:20

qaala aamantum lahu qabla an aadzana lakum innahu lakabiirukumu alladzii ‘allamakumu alssihra falauqaththhi’anna aydiyakum wa-arjulakum min khilaafin walaushallibannakum fii judzuu’i alnnakhli walata’lamunna ayyunaa asyaddu ‘adzaaban wa-abqaa
[20:71] Berkata Fir’aun: “Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik932, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya”.

72:20

qaaluu lan nu/tsiraka ‘alaa maa jaa-anaa mina albayyinaati waalladzii fatharanaa faiqdhi maaaadin innamaa taqdhii haadzihi alhayaata alddunyaa anta q
[20:72] Mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mu’jizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.

73:20

innaa aamannaa birabbinaa liyaghfira lanaa khathaayaanaa wamaa akrahtanaa ‘alayhi mina alssihri waallaahu khayrun wa-abqaa
[20:73] Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya)”.

74:20

innahu man ya/ti rabbahu mujriman fa-inna lahu jahannama laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa
[20:74] Sesungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup933.

75:20

waman ya/tihi mu/minan qad ‘amila alshshaalihaati faulaa-ika lahumu alddarajaatu al’ulaa
[20:75] Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia),

76:20

jannaatu ‘aadnin tajrii min tahtihaa al-anhaaru khaalidiina fiihaa wadzaalika jazaau man tazakkaa
[20:76] (yaitu) syurga ‘Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan).

77:20

walaqad awhaynaa ilaa muusaa an asri bi’ibaadii faidhrib lahum thariiqan fii albahri yabasan laa takhaafu darakan walaa takhsyaa
[20:77] Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa: “Pergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israil) di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu934, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)”.

78:20

fa-atba’ahum fir’awnu bijunuudihi faghasyiyahum mina alyammi maa ghasyiyahum
[20:78] Maka Fir’aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka.

79:20

wa-adhalla fir’awnu qawmahu wamaa hadaa
[20:79] Dan Fir’aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

80:20

yaa banii israa-iila qad anjaynaakum min ‘aduwwikum wawaa‘adnaakum jaaniba alththhuuri al-aymana wanazzalnaa ‘alaykumu almanna waalssalwaa
[20:80] Hai Bani Israil, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah kanan935 gunung itu936 dan Kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan salwa937.

81:20

kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum walaa tathghaw fiihi fayahilla ‘alaykum ghadhabii waman yahlil ‘alayhi ghadhabii faqad hawaa
[20:81] Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.

82:20

wa-innii laghaffaarun liman taaba waaamana wa’amila shaalihan tsumma ihtadaa
[20:82] Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar.

83:20

wamaa a’jalaka ‘an qawmika yaa muusaa
[20:83] Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa?

84:20

qaala hum ulaa-i ‘alaa atsarii wa’ajiltu ilayka rabbi litardaa
[20:84] Berkata, Musa: “Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku)”.

85:20

qaala fa-innaa qad fatannaa qawmaka min ba’dika wa-adhallahumu alssaamiriyyu
[20:85]
Allah berfirman: “Maka sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri938.

86:20

faraja’a muusaa ilaa qawmihi ghadhbaana asifan qaala yaa qawmi alam ya’idkum rabbukum wa’dan hasanan afathaala ‘alaykumu al’ahdu am aradtum an yahilla ‘alaykum ghadhabun min rabbikum fa-akhlaftum maw’idii
[20:86] Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa: “Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?”.

87:20

qaaluu maa akhlafnaa maw’idaka bimalkinaa walaakinnaa hummilnaa awzaaran min ziinati alqawmi faqadzafnaahaa fakadzaalika alqaa alssaamiriyyu
[20:87]
Mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya939“,

88:20

fa-akhraja lahum ‘ijlan jasadan lahu khuwaarun faqaaluu haadzaa ilaahukum wa-ilaahu muusaa fanasiya
[20:88]
kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka (dari lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara940, maka mereka berkata: “Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa”.

89:20

afalaa yarawna allaa yarji’u ilayhim qawlan walaa yamliku lahum dharran walaa naf’aan
[20:89]
Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan?

90:20

walaqad qaala lahum haaruunu min qablu yaa qawmi innamaa futintum bihi wa-inna rabbakumu alrrahmaanu faittabi’uunii wa-athii’uu amrii
[20:90] Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya: “Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu. itu dan sesungguhnya Tuhanmu ialah (Tuhan) Yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan ta’atilah perintahku”.

91:20

qaaluu lan nabraha ‘alayhi ‘aakifiina hattaa yarji’a ilaynaa muusaa
[20:91] Mereka menjawab: “Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami”.

92:20

qaala yaa haaruunu maa mana’aka idz ra-aytahum dhalluu
[20:92] Berkata Musa: “Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat,

93:20

allaa tattabi’ani afa’ashayta amrii
[20:93] (sehingga) kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?”

94:20

qaala yabnaumma laa ta/khudz bilihyatii walaa bira/sii innii khasyiitu an taquula farraqta bayna banii israa-iila walam tarqub qawlii
[20:94] Harun menjawab’ “Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku): “Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku”.

95:20

qaala famaa khathbuka yaa saamiriyyu
[20:95]
Berkata Musa: “Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian) hai Samiri?”

96:20

qaala bashurtu bimaa lam yabshuruu bihi faqabadhtu qabdhatan min atsari alrrasuuli fanabadztuhaa wakadzaalika sawwalat lii nafsii
[20:96] Samiri menjawab: “Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak rasul941 lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku”.

97:20

qaala faidzhab fa-inna laka fii alhayaati an taquula laa misaasa wa-inna laka maw’idan lan tukhlafahu waunzhur ilaa ilaahika alladzii zhalta ‘alayhi ‘aakifan lanuharriqannahu tsumma lanansifannahu fii alyammi nasfaan
[20:97]
Berkata Musa: “Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini (hanya dapat) mengatakan: “Janganlah menyentuh (aku)”942. Dan sesungguhnya bagimu hukuman (di akhirat) yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan).

98:20

innamaa ilaahukumu allaahu alladzii laa ilaaha illaa huwa wasi’a kulla syay-in ‘ilmaan
[20:98]
Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu”.

99:20

kadzaalika naqushshu ‘alayka min anbaa-i maa qad sabaqa waqad aataynaaka min ladunnaan tsikra
[20:99] Demikianlah kami kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (Al Qur’an).

100:20

man a’radha ‘anhu fa-innahu yahmilu yawma alqiyaamati wizraan
[20:100]
Barangsiapa berpaling dari pada Al qur’an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat,

101:20

khaalidiina fiihi wasaa-a lahum yawma alqiyaamati himlaan
[20:101]
mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat,

102:20

yawma yunfakhu fii alshshuuri wanahsyuru almujrimiina yawma-idzin zurqaan
[20:102]
(yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala943 dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram;

103:20

yatakhaafatuuna baynahum in labitstum illaa ‘asyraan
[20:103]
mereka berbisik-bisik di antara mereka: “Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari)”

104:20

nahnu a’lamu bimaa yaquuluuna idz yaquulu amtsaluhum thariiqatan in labitstum illaaaan yawm
[20:104] Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya944 di antara mereka: “Kamu tidak berdiam (di dunia), melainkan hanyalah sehari saja”.

105:20

wayas-aluunaka ‘ani aljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfaan
[20:105]
Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah: “Tuhanku akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancurnya,

106:20

fayadzaruhaa qaa‘an shafshafaan
[20:106]
maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali,

107:20

laa taraa fiihaa ‘iwajan walaa amtaan
[20:107]
tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi.

108:20

yawma-idzin yattabi’uuna alddaa‘iya laa ‘iwaja lahu wakhasya’ati al-ashwaatu lilrrahmaani falaa tasma’u illaa hamsaan
[20:108]
Pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru945 dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja.

109:20

yawma-idzin laa tanfa’u alsysyafaa‘atu illaa man adzina lahu alrrahmaanu waradhiya lahu qawlaan
[20:109]
Pada hari itu tidak berguna syafa’at946, kecuali (syafa’at) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai perkataannya.

110:20

ya’lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bihi ‘ilmaan
[20:110]
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya.

111:20

wa’anati alwujuuhu lilhayyi alqayyuumi waqad khaaba man hamala zhulmaan
[20:111]
Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman.

112:20

waman ya’mal mina alshshaalihaati wahuwa mu/minun falaa yakhaafu zhulman walaadhmaan ha
[20:112] Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.

113:20

wakadzaalika anzalnaahu qur-aanan ‘arabiyyan washarrafnaa fiihi mina alwa’iidi la’allahum yattaquuna aw yuhditsu lahum dzikraan
[20:113]
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Qur’an dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Qur’an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka.

114:20

fata’aalaa allaahu almaliku alhaqqu walaa ta’jal bialqur-aani min qabli an yuqdaa ilayka wahyuhu waqul rabbi zidnii ‘ilmaan
[20:114]
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu947, dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

115:20

walaqad ‘ahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu ‘azmaan
[20:115]
Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan948 kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.

116:20

wa-idz qulnaa lilmalaa-ikati usjuduu li-aadama fasajaduu illaa ibliisa abaa
[20:116] Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang.

117:20

faqulnaa yaa aadamu inna haadzaa ‘aduwwun laka walizawjika falaa yukhrijannakumaa mina aljannati fatasyqaa
[20:117] Maka Kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

118:20

inna laka allaa tajuu’a fiihaa walaa ta’raa
[20:118] Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,

119:20

wa-annaka laa tazhmau fiihaa walaa tadhaa
[20:119] dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.

120:20

fawaswasa ilayhi alsysyaythaanu qaala yaa aadamu hal adulluka ‘alaa syajarati alkhuldi wamulkin laa yablaa
[20:120] Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: “Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi949 dan kerajaan yang tidak akan binasa?”

121:20

fa-akalaa minhaa fabadat lahumaa saw-aatuhumaa wathafiqaa yakhshifaani ‘alayhimaa min waraqi aljannati wa’ashaa aadamu rabbahu faghawaa
[20:121] Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia950.

122:20

tsumma ijtabaahu rabbuhu fataaba ‘alayhi wahadaa
[20:122] Kemudian Tuhannya memilihnya951 maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.

123:20

qaala ihbithaa minhaa jamii’an ba’dhukum liba’dhin ‘aduwwun fa-immaa ya/tiyannakum minnii hudan famani ittaba’a hudaaya falaa yadhillu walaa yasyqaa
[20:123] Allah berfirman: “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

124:20

waman a’radha ‘an dzikrii fa-inna lahu ma’iisyatan dhankaan wanahsyuruhu yawma alqiyaamati a’maan
[20:124]
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.

125:20

qaala rabbi lima hasyartanii a’maa waqad kuntu bashiiraan
[20:125]
Berkatalah ia: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?”

126:20

qaala kadzaalika atatka aayaatunaa fanasiitahaa wakadzaalika alyawma tunsaa
[20:126] Allah berfirman: “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan”.

127:20

wakadzaalika najzii man asrafa walam yu/min bi-aayaati rabbihi wala’adzaabu al-aakhirati asyaddu wa-abqaa
[20:127] Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

128:20

afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum mina alquruuni yamsyuuna fii masaakinihim inna fii dzaalika laaayaatin li-ulii alnnuhaa
[20:128] Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan (di bekas-bekas) tempat tinggal umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.

129:20

walawlaa kalimatun sabaqat min rabbika lakaana lizaaman wa-ajalun musammaan
[20:129]
Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti (azab itu) menimpa mereka.

130:20

faishbir ‘alaa maa yaquuluuna wasabbih bihamdi rabbika qabla thuluu’i alsysyamsi waqabla ghuruubihaa wamin aanaa-i allayli fasabbih wa-athraafa alnnahaari la’allaka tardaa
[20:130] Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang,

131:20

walaa tamuddanna ‘aynayka ilaa maa matta’naa bihi azwaajan minhum zahrata alhayaati alddunyaa linaftinahum fiihi warizqu rabbika khayrun wa-abqaa
[20:131] Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.

132:20

wa/mur ahlaka bialshshalaati waisthabir ‘alayhaa laa nas-aluka rizqan nahnu narzuquka waal’aaqibatu lilttaqwaa
[20:132] Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

133:20

waqaaluu lawlaa ya/tiinaa bi-aayatin min rabbihi awa lam ta/tihim bayyinatu maa fii alshshuhufi al-uulaa
[20:133] Dan mereka berkata: “Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya?” Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

134:20

walaw annaa ahlaknaahum bi’adzaabin min qablihi laqaaluu rabbanaa lawlaa arsalta ilaynaaaayaatika min qabli an nadzilla wanakhzaa rasuulan fanattabi’a
[20:134] Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Qur’an itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: “Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?”

135:20

qul kullun mutarabbishun fatarabbashuu fasata’lamuuna man ashhaabu alshshiraathi alssawiyyi wamani ihtadaa
[20:135] Katakanlah: “Masing-masing (kita) menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian! Maka kamu kelak akan mengetahui, siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk”.

.
Bacaan indah QS.20 Thaha, ayat 1 – 20.

.

Download Bacaan indah QS.20 Thaha Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: