ORANG YANG MASBUQ DAN MUNFAROQOH DALAM SHOLAT JUM’AT

ORANG YANG MASBUQ DAN MUNFAROQOH DALAM SHOLAT JUM’AT

 M          Bagaimanakah hukum shalat jum’at yang pada rokaat kedua tidak mengikuti imam seperti mufaraqah? Dan Bagaimana cara sholatnya orang masbuq sholat jum’at?

Dalam kitab At Taqrirat as Sadidah : 327 di jelaskan :

وتجيب الجماعة في ركعة الا ولى الى الفراغ من السجدة الثانية فلو نووا المفارقة بعدها واكملوها فرادى الى نهايتها تصحت الجمعة

Dan wajib berjama’ah pada roka’at pertama sampai selesai sujud yang kedua, maka jikalau mereka berniat mufaroqoh (memisahkan diri dari imam), kemudian mereka sempurnakan shalat jum’at sendiri-sendiri sampai selesai, maka sah shalat jum’atnya.

 

 Dalam Minhajul Qowim, hal 89 ada keterangan: “wa lâ tudriku al- jum’ata illa birok’atin, fa-in adrokahu ba’da rukû’its-tsâniy ati nawâha jum’atan wa sholâha zhuhrona’.

Dalam Bughyah al-Murtasyidin, hal 141-142, juga ada ta’bir berikut : “(mas’alatun) al-masbûqu al- ladzî lam yudrik ma’a imâmil- jum’ati rok’atan yalzamuhu al- ihrõmu bil-jum’ati, tsumma yutimmu zhuhron arba’an . . . “

Jadi, dari ta’bir tersebut bisa difahami : Dalam sholat Jum’at, jika ada orang ketinggalan dan hanya mendapati imam sedang tahiyyat akhir (setelah ruku’ kedua), maka dia tetap wajib takbirotul ihrom dengan niat (jama’ah) sholat Jum’at, kemudian setelah imam salam, ia harus menyempurnakan sholat Zhuhur empat roka’at.

Dalam kitab Fathul Mu’in bab sholat jum’at ada penjelasan :

وتجب على من جاء بعد ركوع الثانية: نية الجمعة على الأصح وإن كانت الظهر هي اللازمة له.وقيل: تجوز نية الظهر وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه.

“Dan wajib niat jum’at bagi orang yang datang setelah ruku’nya rokaat kedua walaupun yang lazim baginya adalah sholat dzuhur, ini menurut pendapat yang ashoh.”

Dan dikatakan : ” Boleh niat sholat dhuhur “. Imam al Bulqini memfatwakan pendapat (boleh) ini dan beliau menjelaskan pendalilannya secara panjang lebar tentang kebolehan niat dzuhur.

Wallohu a’lam.

Leave your comment here: