BUKTI KAROMAH KEWALIAN SYAIKH NAWAWI AL BANTANI

BUKTI KAROMAH KEWALIAN SYAIKH NAWAWI AL BANTANI

KIT              Diceritakan, bahwa diantara sebagian karomah kewalian beliau adalah telunjuk yang dijadikan lentera untuk menerangi aktivitasnya menulis.

“Konon, pada suatu waktu pernah beliau mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau sebagai lampu, saat itu dalam sebuah perjalanan. Karena tidak ada cahaya dalam syuqduf yakni rumah-rumahan di punggung unta, yang beliau diami, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya. Syaikh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta’ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanannya yang untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Marâqi al-‘Ubudiyyah syarah Matan Bidâyah al-Hidayah itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang.”

Subhanalloh! Betapa luar biasanya kisah ini. Dan jika memang benar-benar terjadi, hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang sholihin seperti beliau. Sebab sebagaimana kita ketahui, Syaikh Nawawi Al-Bantani merupakan sosok yang juhud sekaligus ahli ilmu dan ahli ibadah. Beliau merupakan sufi yang gemar menulis berbagai kitab dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Tidak heran, beliau mendapat julukan bapak kitab kuning indonesia.

Diantara karangan-karangan beliau adalah kitab kasyifatussaja syarah safinah yang banyak dikaji oleh para pengkaji fiqih pemula. Selain itu ada pula kitab Tafsir Munir yang fenomenal dan sempat menggemparkan dunia arab karena isinya yang berkualitas dan mudah untuk difahami.

Untuk lengkapnya silahkan lihat kitab-kitab karya Syaikh Nawawi Al-Bantani berikut! (Klik link bagi yang ingin mendownload kitabnya):

 • al-Tsimâr al-Yâni’ah syarah al-Riyâdl al-Badî’ah
 • al-‘Aqd al-Tsamîn syarah Fath al-Mubîn
 • Sullam al-Munâjah syarah Safînah al-Shalâh
 • Baĥjah al-Wasâil syarah al-Risâlah al-Jâmi’ah bayn al-Usûl wa al-Fiqh wa al-Tasawwuf
 • al-Tausyîh/ Quwt al-Habîb al-Gharîb syarah Fath al-Qarîb al-Mujîb
 • Niĥâyah al-Zayyin syarah Qurrah al-‘Ain bi Muĥimmâh al-Dîn
 • Marâqi al-‘Ubûdiyyah syarah Matan Bidâyah al-Ĥidâyah
 • Nashâih al-‘Ibâd syarah al-Manbaĥâtu ‘ala al-Isti’dâd li yaum al-Mi’âd
 • Salâlim al-Fadhlâ΄ syarah Mandhûmah Ĥidâyah al-Azkiyâ΄
 • Qâmi’u al-Thugyân syarah Mandhûmah Syu’bu al-Imân
 • al-Tafsir al-Munîr li al-Mu’âlim al-Tanzîl al-Mufassir ‘an wujûĥ mahâsin al-Ta΄wil musammâ Murâh Labîd li Kasyafi Ma’nâ Qur΄an Majîd
 • Kasyf al-Marûthiyyah syarah Matan al-Jurumiyyah
 • Fath al-Ghâfir al-Khathiyyah syarah Nadham al-Jurumiyyah musammâ al-Kawâkib al-Jaliyyah
 • Nur al-Dhalâm ‘ala Mandhûmah al-Musammâh bi ‘Aqîdah al-‘Awwâm
 • Tanqîh al-Qaul al-Hatsîts syarah Lubâb al-Hadîts
 • Madârij al-Shu’ûd syarah Maulid al-Barzanji
 • Targhîb al-Mustâqîn syarah Mandhûmah Maulid al-Barzanjî
 • Fath al-Shamad al ‘Âlam syarah Maulid Syarif al-‘Anâm
 • Fath al-Majîd syarah al-Durr al-Farîd
 • Tîjân al-Darâry syarah Matan al-Baijûry
 • Fath al-Mujîb syarah Mukhtashar al-Khathîb
 • Murâqah Shu’ûd al-Tashdîq syarah Sulam al-Taufîq
 • Kâsyifah al-Sajâ syarah Safînah al-Najâ
 • al-Futûhâh al-Madaniyyah syarah al-Syu’b al-Îmâniyyah
 • ‘Uqûd al-Lujain fi Bayân Huqûq al-Zaujain
 • Qathr al-Ghais syarah Masâil Abî al-Laits
 • Naqâwah al-‘Aqîdah Mandhûmah fi Tauhîd
 • al-Naĥjah al-Jayyidah syarah Naqâwah al-‘Aqîdah
 • Sulûk al-Jâdah syarah Lam’ah al-Mafâdah fi bayân al-Jumu’ah wa almu’âdah
 • Hilyah al-Shibyân syarah Fath al-Rahmanal-Fushûsh al-Yâqutiyyah ‘ala al-Raudlah al-Baĥîyyah fi Abwâb al-Tashrîfiyyah
 • al-Riyâdl al-Fauliyyah
 • Mishbâh al-Dhalâm’ala Minĥaj al-Atamma fi Tabwîb al-Hukm
 • Dzariyy’ah al-Yaqîn ‘ala Umm al-Barâĥîn fi al-Tauhîd
 • al-Ibrîz al-Dâniy fi Maulid Sayyidina Muhammad al-Sayyid al-Adnâny
 • Baghyah al-‘Awwâm fi Syarah Maulid Sayyid al-Anâm
 • al-Durrur al-Baĥiyyah fi syarah al-Khashâish al-Nabawiyyah
 • Lubâb al-bayyân fi ‘Ilmi Bayyân.