MENGGADAIKAN BARANG WAQAF DAN PEMANFAATAN BARANG YANG DI GADAIKAN

MENGGADAIKAN BARANG WAQAF DAN PEMANFAATAN BARANG YANG DI GADAIKAN

BARANG WAQAF TIDAK BOLEH DIGADAIKAN

Sebuah ormas mempunyai tanah wakaf sekitar 10 hektar, pada suatu saat ormas tersebut membutuhkan dana yang cukup besar untuk kepentingan umat (ormas) dan jalan satu2 nya “pinjam uang ke bank” dengan menggadaikan sertifikat tanah wakaf.

Pertanyaan : Bolehkah menggadaikan sertifikat wakaf ?

JAWABAN :

Tanah wakafan tidak boleh dijual, digadaikan, dihibahkan atau diwariskan. Ibarot : Al Muhadzdzab, Juz : 2, Hal : 11

ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﺭﺿﺎ ﺑﺨﻴﺒﺮ

ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺄﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎﻓﻘﺎﻝ” :ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺣﺒﺴﺖ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﺗﺼﺪﻗﺖ ﺑﻬﺎ” ﻗﺎﻝ:ﻓﺘﺼﺪﻕ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺻﺪﻗﺔ ﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻮﻫﺐ ﻭﻻﻳﻮﺭﺙ

Menggadai barang waqof hukumy tidak boleh karena barang waqof tidak boleh / tidak sah dijual, sedangkan syaratnya barang yang digadaikan harus sah diperjual- belikan.

.ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه فلا يصح رهن وقف وأم ولد أى لأنه لا يجوز بيعهما. قوله يجوز بيعها أى يصح و خرج به ما لا يصح بيعها كوقف ومكاتب وأم ولد. إعانة الطالبين ٣/٥٤-٥٥

Dalam permasalahan gadai, disyaratkan barang yang digadaikan itu harus sah dalam jual belinya dikarenakan barang waqof itu tidak boleh dan tidak sah jual belinya maka tidak sah pula jika digadaikan.

نهاية المحتاج (4/ 238)

وشرط الرهن أي المرهون كونه عينا يصح بيعها ولو موصوفة بصفة السلم خلافا للإمام في الأصح فلا يصح رهن المنفعة لتلفها شيئا فشيئا ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه غير موثوق به وبعده خرج عن كونه دينا ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين

Memanfaatkan barang GADAIAN

Dalam permasalahan semacam ini terdapat tiga pendapat dari para ulama Fiqh :

  1. Haram : sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya
  2. Halal : Bila tidak terdapat syarat pada waktu akad sebab menurut pendapat ulama fiqh yang masyhur adat yang berlaku dimasyarakat tidak termasuk syarat
  3. Syubhat : (Tidak jelas halal haramnya) karena terjadi perselisihan pendapat dalam permasalahan ini

Referensi :

و منها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور : لا و قال القفال : نعم

Jika sudah umum dikalangan masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai apakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan tersebut rusak ? Mayoritas Ulama menyatakantidak sama sedang Imam ql-Qaffal menyatakan sama.

Asybah wa an-Nazhooir I/192

( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض…. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا

( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد

أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد

Diperbolehkan bagi sipemberi pinjaman untuk memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari si peminjam seperti pengembalian yang lebih baik ukuran ataupun sifat dan lebih baik pada pinjaman yang jelek asalkan tidak tersebutkan pada waktu akad sebagai persyaratan bahkan hal yang demikian bagi peminjam disunahkan (mengembalikan yang lebih baik dibandingkan barang yang dipinjamnya)

Adapun peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh peminjam maka hukumnya rusak/haram sesuai dengan hadits “semua peminjaman yang menarik sesuatu (terhadap yang dipinjamkanny maka termasuk riba”

Dengan ini diketahui akan rusaknya akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan jika keduanya (Si peminjam dan yang dipinjami uang) saling sepakat dan tanpa ada persyaratan tertentu dalam akad maka akad itupun tidak menjadi rusak (hukumnya boleh)

I’aanah at-Thoolibiin III/353

 

Leave your comment here: