PARA TOKOH TERKEMUKA SEPANJANG MASA DALAM ISLAM

PARA TOKOH TERKEMUKA SEPANJANG MASA DALAM ISLAM

Golongan Pertama : Tokoh Terkemuka dari Kalangan Sahabat

Kategori Pertama : 10 Tokoh Yang Memperoleh Jaminan Masuk Syurga

 1. Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A.
 2. ‘Umar Bin Al-Khattab R.A.
 3. Utsman Bin ‘Affan R.A.
 4. Ali Bin Abi Thalib R.A.
 5. Zubair Bin ‘Awwam R.A.
 6. Sa’ad Bin Abi Waqash R.A.
 7. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah R.A.
 8. ‘Abdurrahman Bin ‘Auf R.A.
 9. Thalhah Bin Ubaidillah R.A.
 10. Sa’id Bin Zaid R.A.

 

Kategori Kedua : Tokoh Terkemuka Pemimpin Kaum Anshar

 1. ‘Abdullah Bin Rawahah R.A.
 2. Sa’ad Bin ‘Ubadah R.A.
 3. ‘Ubadah Bin Shamit R.A.
 4. Usaid Bin Hudhair R.A.
 5. Sa’ad Bin Rabi’ R.A.
 6. ‘Abdullah Bin Haram R.A.

 

Kategori Ketiga : Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada’

 1. Hamzah Bin ‘Abdul Muthalib R.A.
 2. Mus’ab Bin Umair R.A.
 3. Zaid Bin Haritsah R.A.
 4. Ja’far Bin Abi Thalib R.A.
 5. Husein Bin ‘Ali Bin Abi Thalib R.A.
 6. Sa’ad Bin Mu’adz R.A.
 7. Abu Salamah R.A.
 8. ‘Ammar Bin Yasir R.A.
 9. Abad Bin Bisyr R.A.
 10. Salim Maula Abi Huzaifah R.A.
 11. Al-Barra’ Bin Malik R.A.
 12. Abu Dujanah R.A.
 13. ‘Amr Bin Jamuh R.A.
 14. Abu Ayub Al-Anshari R.A.
 15. Anas Bin Nadhar R.A.
 16. Abu Thalhah R.A.
 17. ‘Abdullah Bin Jahsy R.A.
 18. Ayyasy Bin Abi Rubai’ah R.A.
 19. Khubaib Bin Adi R.A.
 20. Thufail Bin Amr Ad-Dusi R.A.
 21. Nu’man Bin Muqrin R.A.
 22. ‘Abdullah Bin ‘Abdullah Bin Ubai Bin Salul R.A.
 23. Tsabit Bin Qais R.A.
 24. Ikrimah Bin Abi Jahal R.A.

 

Kategori Keempat : Para Panglima Perang dan Penakluk

 1. Khalid Bin Al-Walid R.A.
 2. ‘Amr Bin Ash R.A.
 3. Huzaifah Ibnul Yaman R.A.
 4. Qa’qa’ Ibnu ‘Amr R.A.
 5. Mu’awiyah Bin Abi Sufyan R.A.
 6. Mutsanna Bin Haritsah R.A.
 7. Salamah Bin Al-Aqra’ R.A.
 8. Mughirah Bin Syu’bah R.A.
 9. ‘Abdullah Bin Amir R.A.
 10. Utbah Bin Ghazawan R.A.
 11. ‘Abdullah Bin Sa’ad R.A.

 

Kategori Kelima : Para Gubernur dan Hakim

 1. Imran Bin Husein R.A.
 2. Abu darda’ R.A.
 3. Syaddad Bin Aus R.A.
 4. Sa’id Bin Amir R.A.
 5. Al-‘Ala Al-Hadhrami R.A.

 

Kategori Keenam : Para Ulama di Kalangan Sahabat

 1. Mu’adz Bin Jabal R.A.
 2. ‘Abdullah Bin ‘Abbas R.A.
 3. ‘Abdullah Bin Mas’ud R.A.
 4. Abu Musa Al-Asy’ari R.A.
 5. Zaid Bin Tsabit R.A.
 6. ‘Abdullah Bin Sala R.A.
 7. Ubai Bin Ka’ab R.A.
 8. Abu Hurairah R.A.
 9. Anas Bin Malik R.A.
 10. Abu Sa’id Al-Khudri R.A.
 11. ‘Abdullah Bin ‘Umar R.A.
 12. Abdullah Bin ‘Amr R.A.

 

Kategori Ketujuh : Anak-Anak Para Sahabat

 1. Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib R.A.
 2. Usamah Bin Zaid R.A.
 3. ‘Abdullah Bin Zubair R.A.
 4. Qais Bin Sa’ad R.A.
 5. Umair Bin Sa’ad R.A.

 

Kategori Kedelapan : Tokoh Terkemuka Sahabat Yang Bukan Bangsa Arab

 1. Bilal Bin Rabah R.A.
 2. Salman Al-Farisi R.A.
 3. Shuhaib Ar-Rumi R.A.

 

Kategori Kesembilan : Para Penyair dan Utusan

 1. Hassan Bin Tsabit R.A.
 2. Ka’ab Bin Malik R.A.
 3. Tsumamah Bin Utsal R.A.
 4. Adiy Bin Hatim R.A.

 

Kategori Kesepuluh : Tokoh Terkemuka dari Orang Awam Kaum Muhajirin dan Anshar

 1. ‘Abbas Bin ‘Abdul Muthalib R.A.
 2. Ibnu Ummi Maktum R.A.
 3. Utsman Bin Mazh’un R.A.
 4. Khabbab Bin Art R.A.
 5. Abu Dzar Al-Ghifari R.A.
 6. Muhammad Bin Maslamah R.A.
 7. Miqdad Bin ‘Amr R.A.

 

Golongan Kedua : Tokoh Terkemuka dari Kalangan Tabi’in

 1. Urwah Bin Zubair
 2. Sulaiman Bin Yasar
 3. Sa’id Bin Musayyib
 4. Salamah Bin Dinar
 5. Ibnul hanafiyyah
 6. Zainal ‘Abidin
 7. Salim Bin ‘Abdullah
 8. Rabi’ah Ar-Ra’yi
 9. Az-Zuhri
 10. Nafi’
 11. Muhammad Bin Munkadir
 12. Ikrimah
 13. Mujahid
 14. Abu Muslim Al-Khaulani
 15. Abu Idris Al-Khaulani
 16. Khalid Bin Yazid
 17. Hasan Al-Basri
 18. Ahnaf Bin Qais
 19. Muhammad Bin Sirin
 20. Abu Aliyah
 21. Shilah Bin Asyam
 22. Muhammad Bin Wasi’
 23. Al-Qadi ‘Iyas
 24. Uwais Al-Qarni
 25. Syuraih Al-Qadhi
 26. Sa’id Bin Jubair
 27. Masruq Bin Ajda’
 28. Asy-Sya’bi
 29. Thawus
 30. Wahab Bin Munabbih
 31. An-Najasyi

 

Golongan Ketiga : Para Pejuang Agama Allah SWT

Kategori Pertama : Para Penakluk

 1. Musa Bin Nushair
 2. Thariq Bin Ziyad
 3. Uqbah Bin Nafi’
 4. Hassan Bin Nu’man
 5. Abdurrahman Al-Ghafiqi
 6. Qutaibah Bin Muslim

Leave your comment here: