PARA ULAMA MADZHAB SYAFI’IYYAH DARI BERBAGAI DISIPLIN ILMU DAN MASA KE MASA

PARA ULAMA MADZHAB SYAFI’IYYAH DARI BERBAGAI DISIPLIN ILMU DAN MASA KE MASA

Rangkuman dari para ulama Mazhab as-Syafi’e ini dari masa ke semasa dalam berbagai disiplin ilmu:

 

ULAMA AS-SYAFI’E DARI GENERASI PERTAMA DAN MURID LANGSUNG IMAM AS-SYAFI’E rahimahūLlāhu Ta’āla

 

 • Rabi’ ibn Sulaiman al-Jaizi
 • Rabi’ ibn Sulaiman al-Muradi
 • Al-Buwaiti
 • Al-Muzani
 • Al-Qadhi Husain

 

ULAMA AS-SYAFI’E DARI GENERASI KEDUA SETELAH WAFATNYA IMAM SYAFI’E rahimahūLlāhu Ta’āla

 

 • Al-Baihaqi rahimahūLlāhu Ta’āla
 • Abu Ishaq as-Syairazi rahimahūLlāh
 • An-Nawawi rahimahūLlāhu Ta’āla
 • Ar-Ramli rahimahūLlāh
 • Al-Bujairami,
 • Al-Khatib as-Syarbini,
 • Ar-Rafi’e rahimahūLlāh
 • Al-Ghazali rahimahūLlāhu Ta’āla
 • Al-Juwaini Imam al-Haramain,
 • As-Subki,
 • Ibnu Hajar al-Haitami rahimahūLlāh
 • Ibnu Hajar al-Asqolani rahimahūLlāh
 • As-Suyuti rahimahūLlāhu Ta’āla.

 

KITAB FIQH BERPENGARUH MAZHAB AS-SYAFI’E

 1. Kitab: “Al-Umm” karya Imam as-Syafi’e rahimahūLlāhu Ta’āla,
 2. Kitab: “Al-Risalah” (Usul Fiqh) oleh Imam as-Syafi’e rahimahūLlāhu Ta’āla,
 3. Kitab: “Minhajut Talibin” oleh Imam an-Nawawi rahimahūLlāh
 4. Kitab: “Raudhah at-Talibin wa Umdatul Muftin” oleh Imam an-Nawawi rahimahūLlāh
 5. Kitab: Al-Majmuk oleh Imam an-Nawawi rahimahūLlāh
 6. Kitab: “Matan Taqrib” oleh Abu Sujak
 7. Kitab: “Al-Iqna’” oleh Muhammad al-Sharbini al-Khatib
 8. Kitab: “Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj” oleh Ibnu Hajar al-Haithami.
 9. Kitab: “Mughni al-Muhtaj illa Makrifati Ma’ani Alfadzil Minhaj” oleh al-Khatib as-Syarbini.
 10. Kitab: “Al-Wasit” oleh Imam al-Ghazali rahimahūLlāhu Ta’āla
 11. Kitab: “Manhaj at-Tullab” oleh Zakaria al-Anshari Abu Yahya
 12. Kitab: “Al-Hawi al-Kabir” oleh al-Mawardi.
 13. Kitab: “Kifayatul Akhyar” oleh Taqi’uddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Hisni.
 14. Kitab: “Mukhtashar al-Muzani” oleh al-Muzani at-Tahdzib.
 15. Kitab: “Al-Fatawa” oleh Imam al-Baghawi
 16. Kitab: “As-Syarhul Kabir” (Fathul Aziz) oleh Imam ar-Rafi’e.
 17. Kitab: “Al-Muqaddimah al-Hadramiyah” oleh Abdullah Bafadhal al-Hadrami.
 18. Kitab: “Al-Manhajul Qawim Syarh Masa’il at-Taklim” (Syarh al-Muqaddimah al-Hadramiyah) oleh Ibnu Hajar al-Haitami.
 19. Kitab: “Umdatul Masalik wa Iddatun Nasik” oleh Abu Syihab al-Mishri

 

ULAMA BERPENGARUH DARI MAZHAB AS-SYAFI’E rahimahūLlāhu Ta’āla.

 

Daftar ulama berpengaruh mazhab as-Syafi’e berdasarkan tahun lahir atau wafatnya dalam berbagai bidang keilmuan. Tahun lahir/wafat berdasar tahun hijrah.

 

KURUN KE-TIGA HIJRAH

 1. Al-Imam Muhammad ibn Idris as-Syafi’e rahimahūLlāhu Ta’āla (w.204H)
 2. Al-Imam al-Humaidi (w.219H)
 3. Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah (w.238H)
 4. Al-Imam Muhammad ibn Syafi’e (w.240H)

5 Al-Imam al-Karabisi (w.245H)

 1. Al-Imam at-Tujibi (w.250H)
 2. Al-Imam al-Muzani (w.264H)
 3. Al-Imam Harmalah at-Tujibi (w.243H)
 4. Al-Imam Bukhari (w.256H) rahimahūLlāh
 5. Al-Imam az-Za’farani (w.260H)
 6. Al-Imam Muslim (w.261H) rahimahūLlāh
 7. Al-Imam Ahmad ibn Syayyar al-Marwazi (w.268H)
 8. Al-Imam ar-Rabi’ ibn Sulaiman al-Muradi (w.270H)
 9. Al-Imam Ibnu Majah (w.275H) rahimahūLlāh
 10. Al-Imam Abu Dawud (w.276H) rahimahūLlāh
 11. Al-Imam Abu Hatim ar-Razi (w.277H)
 12. Al-Imam ad-Darimi (w.280H)
 13. Imam Abu Ja’afar at-Tirmidzi (w.295H) rahimahūLlāhu Ta’āla
 14. Al-Imam Junaid al-Baghdadi rahimahūLlāhu Ta’āla (w.298H)

 

KURUN KE-EMPAT HIJRAH

 1. Al-Imam an-Nasa’ie rahimahūLlāh (w.303H)
 2. Al-Imam at-Thabari (w.305H)
 3. Al-Imam Ibnu Surej (w.306H)
 4. Al-Imam ‘Abdullah bin Muhammad Ziyad an-Nisaburi (w.324H)
 5. Al-Imam Ibnu Qasi (w.335H)
 6. Al-Imam as-Su’luki (w.337H)
 7. Al-Imam al-Asy’ari rahimahūLlāh (w.324H)
 8. Al-Imam Abu Ishaq al-Marwazi (w.340H)
 9. Al-Imam ibn Abi Hurairah rahimahūLlāhu Ta’āla (w.345H)
 10. Al-Imam al-Mus’udi (w.346H)
 11. Al-Imam Abu Saib al-Marwazi (w.362H)
 12. Al-Imam Abu Hamid al-Marwazi (w.362H)
 13. Al-Imam as-Sijistani (w.363H)
 14. Al-Imam al-Qaffal al-Kabiir (w.365H)
 15. Al-Imam ad-Dariki (w.375H)
 16. Al-Imam ibnu Abi Hatim (w.381H)
 17. Al-Imam al-Daruquthni rahimahūLlāh (w.385H)
 18. Al-Imam al-Jurjani (w.393H)

 

KURUN KE-LIMA HIJRAH

 1. Al-Imam al-Baqilani (w.403H)
 2. Al-Imam Hakim [Hakim al-Naisaburi] rahimahūLlāh (w.405H)
 3. Al-Imam al-Asfaraini (w.406H)
 4. Al-Imam as-Sinji (w.406H)
 5. Al-Imam Ibnu Mahamili (w.415H)
 6. Al-Imam ats-Tsa’labi (w.427H)
 7. Al-Imam al-Mawardi (w.450H)
 8. Al-Imam al-Baihaqi (w.458H)
 9. Al-Imam al-Haramain (w.460H)
 10. Al-Imam al-Qusyairi (w.465H)
 11. Al-Imam as-Syirazi (w.476H)
 12. Al-Imam al-’Aziz (w.494H)
 13. Al-Imam at-Thabari (w.495H)

 

KURUN KE-ENAM HIJRAH

 1. Al-Imam al-Kayahirasi (w.504H)
 2. Al-Imam al-Ghazali rahimahūLlāhu Ta’āla (w.505H)
 3. Al-Imam Abu Bakar as-Syasyi al-Qaffal (w.507H)
 4. Al-Imam al-Baghawi (w.510H)
 5. Al-Imam Syahrastani (w.548H)
 6. Al-Imam Abul Husain Yahya al-Amrani al-Yamani (w.558H)
 7. Al-Imam Syihabuddin Abu Syuja’ (w.593H)

 

KURUN KE-TUJUH HIJRIYAH

 1. Al-Imam ‘Izzuddin ibn ‘Abdis’Salam (w.606H)
 2. Al-Imam ar-Razi (w.606H)
 3. Al-Imam Ibnu Atsir (w.606H)
 4. Al-Imam Ibnu Salah (w.643H)
 5. Al-Imam ar-Rafi’e rahimahūLlāh (w.623H)
 6. Al-Imam an-Nawawi rahimahūLlāh (w.676H)

 

KURUN KE-DELAPAN HIJRAH

 1. Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqil ‘Id (w.702H)
 2. Al-Imam Zamlukani (w.727H)
 3. Al-Imam Taqiyuddin as-Subki (w.756H)
 4. Al-Imam Tajuddin Subki (w.771H)
 5. Al-Imam Ibnu Katsir (w.774H)
 6. Al-Imam Zarkasyi (w.794H)

 

KURUN KE-SEMBILAN HIJRAH

 1. Al-Imam al-Mahalli (w.835H)
 2. Al-Imam Ibnu Mulaqin (w.804H)
 3. Al-Imam Ibnu Ruslan (w.844H)
 4. Al-Imam Ibnu Hajar al-’Asqolani rahimahūLlāh (w.852H)
 5. Al-Imam al-Husaini al-Hisni (w.829H)
 6. Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Manhaji al-Qahari (w.880H)

 

KURUN KE-SEPULUH HIJRAH

 1. Al-Imam as-Suyuti rahimahūLlāh (w.911H)
 2. Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Hadrami (w.918H)
 3. Al-Imam Qasthalani (w.923H)
 4. Al-Imam Zakaria al-Anshari (w.926H)
 5. Al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w.974H)
 6. Al-Imam Khatib Syarbaini (w.977H)
 7. Al-’Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari (w.987H)
 8. Al-Imam Ahmad ‘Umairah (w.957H)

 

KURUN KE-SEBELAS HIJRAH

 1. Al-Imam ar-Ramli (w.1004H)
 2. Al-Imam ar-Raniri (w.1068H)
 3. Al-Imam Ahmad Salamah al-Qalyubi (w.1069H)

Imam-Imam lainnya pada abad ini sebenarnya ramai lagi.

 

KURUN KE-DUA BELAS HIJRAH

 1. Al-Habib ‘Abdullah ibn ‘Alwi al-Haddad (w.1132H)
 2. Syaikh Sayyid Ja’afar al-Barzanji (w.1184H)

 

KURUN KE-TIGA BELAS HIJRAH

 1. Al-Imam as-Syarqawi (w.1227H)
 2. Al-Imam al-’Allamah Syaikh Sulaiman al-Jumal (w.1204H)
 3. Al-Imam al-Bujairami al-Mishri (w.1221H)
 4. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari rahimahūLlāh (w.1227H)
 5. Syaikh as-Syanwani (w.1233H)
 6. Syaikh Abdus Samad al-Falembani/Palembang rahimahūLlāh
 7. Syaikh Daud ‘Abdullah al-Fathani rahimahūLlāh (w. 1265H)
 8. Al-Imam al-Bajuri (w.1276H)

 

KURUN KE-EMPAT BELAS HIJRIYAH

 1. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah (w.1304H)
 2. Syaikh al-Bakri Syatha ad-Dimyathi (w.1302H)
 3. Syaikh an-Nawawi al-Bantani al-Jawi (w.1316H)
 4. Syaikh Muhammad Khalil al-Maduri [Bangkalan]
 5. Syaikh Wan Ali Kutan (w.1331H)
 6. Syaikh Uthman Betawi (w.1333H)
 7. Syaikh Ahmad Khatib (w.1334H)
 8. Syaikh Uthman Senik (w.1336H)
 9. al-’Allamah az-Zuhri al-Ghamrawi (w.1337H)
 10. Syaikh Utsman as-Saraqawi (w.1339H)
 11. Syaikh Muhammad Sa’ad (w.1339H)
 12. Syaikh Muhammad Sa’id al-Linggi (w.1345H)
 13. Syaikh Yusuf bin Isma’il al-Nabhani (w.1350H)
 14. Syaikh Muhammad Saleh al-Minangkabawi (w.1351H)
 15. Syaikh Wan Sulaiman (w.1354H)
 16. Syaikh Hasan Ma’sum (w.1355H)
 17. Syaikh Abu Bakar Muar (w.1357H)
 18. Syaikh Abdul Latif at-Tanbi (w.1358H)
 19. Imam Ya’qub al-Kelantani (w.1360H)
 20. Syaikh Muhammad Jamil Jaho (w.1360H)
 21. Syaikh Muhammad Saleh Kedah
 22. Syaikh Hasyim Asy’ari (w.1367H)
 23. Syaikh Abdul Mubin al-Jarimi al-Fathani (w.1367H)
 24. Syaikh Abdul Wahid (w.1369H)
 25. Syaikh Muhammad Fadlil Banten
 26. Syaikh Mustafa Husein (w.1370H)
 27. Syaikh Abbas Qadi (w.1370H)
 28. Syaikh Tahir Jalaluddin al-Azhari (w.1376H)
 29. Syaikh Tengku Mahmud az-Zuhdi (w.1376H)
 30. Syaikh Abdullah Fahim
 31. Syaikh Muda Wali (w.1380H)
 32. Syaikh Abdul Rahman al-Kelantani (w.1391H)
 33. Syaikh Ismail al-Asyi
 34. Syaikh Ihsan Dahlan al-Jampesi’
 35. Syaikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani

 

KURUN KE-LIMA BELAS HIJRAH

 1. Syaikh [K.H] Sirajuddin ‘Abbas (w.1400H)
 2. Syaikh Muhammad Idris al-Marbawi (w.1409H)
 3. Mufti Haji Ismail Omar (w.1413H)
 4. Syaikh’ [Kiyai] Shamsuddin (w.1418H)
 5. K.H.M. Syafi’e Hadzami (w.1427H)
 6. Syaikh Nuh ‘Ali Salman al-Qudah (w.1432H)
 7. Syaikh Ahmad Sahl al-Hajini
 8. Syaikh Mustafa al-Khin
 9. Syaikh Mustafa al-Bugha

 

Dan masih banyak lagi yang mungkin terlewatkan untuk kami sebutkan semuanya di sini, pada kurun2 terakhir seperti Syeikh Yasin al-Fadani, Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki dll.

 

ULAMA SYAFI’IYAH BIDANG FIQH

Fiqh adalah bidang studi terpenting dalam mazhab. Kerana istilah mazhab empat itu sendiri identik dengan mazhab fiqh. Ulama paling berpengaruh dalam bidang fiqh as-Syafi’e berdasarkan karya kitab fiqh dan senioriti mereka adalah seperti berikut:

 

 • Muhyiddin Yahya ibn Syaraf an-Nawawi (Imam an-Nawawi)
 • Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn al-Fadhl ibn al-Hasan al-Qazwini (Imam Abul Qasim ar-Rafi’e)
 • Jalaluddin Abdurrohman ibn Abu Bakar as-Suyuti
 • Ibnu Hajar al-Asqolani
 • Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (Imam al-Ghazali)
 • Jamaluddin al-Asnawi
 • Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al- Juwaini (Imam Haramain Abul Ma’ali al-Juwaini)
 • Ibnu Hajar al-Haitami
 • Syihabuddin al-Ramli

 

ULAMA FIQH QAUL QADIM

Qaul Qadim (pendapat lama) adalah pendapat hukum Imam as-Syafi’e rahimahūLlāhu Ta’āla selama berada di Baghdad, Iraq

 • Muhammad al-Za’farani
 • Al-Husain al-Karabisi
 • Ibrahim Abu Tsaur

 

ULAMA FIQH QAUL JADID

Qaul Jadid (pendapat baru) adalah pendapat hukum Imam as-Syafi’e rahimahūLlāhu Ta’āla selama berada di Cairo, Mesir.

 • Yusuf al-Buwaiti
 • Ismail ibn Yahya al-Muzani
 • Al-Rabi’ ibn Sulaiman al-Muradi

 

BIDANG HADITH

 • Al-Baihaqi
 • Hakim an-Nishaburi
 • al-Tabarani
 • Ibn Khuzaimah ibn al-Salah
 • Yusuf ibn Abd al-Rahman al-Mizzi
 • Dhahabi
 • Ibn Hajar al-Asqolani
 • Al-Sakhawi al-Khatib al-Baghdadi
 • Abd al-Rahim ibn al-Husain al-‘Iraqi
 • Al-Qastallani

 

ULAMA SYAFI’E BIDANG TAFSIR

 • Ibn Kathir
 • Al-Baghawi Baidawi
 • Ahmad ibn Muhammad al-Tha’labi

 

BIDANG SUFISME (TASAWUF)

 • Harith al-Muhasibi
 • Junaid al-Baghdadi
 • Ibn Khafif Abd al-Karīm ibn Hawāzin Qusyairi
 • Imam al-Haddad
 • Ahmad Ghazali
 • Ayn al-Quzat Hamadani
 • Abu al-Najib Suhrawardi
 • Shahab al-Din Suhrawardi
 • Yusuf Hamdani
 • Ahmed ar-Rifa’ie
 • Shams Tabrizi
 • Safi-addin Ardabili Is’haq Ardabili
 • Kamal Khujandi
 • Yusuf an-Nabhani
 • Mir Sayyed Ali Hamadani

 

BIDANG AKIDAH

 • ‘ALI BIN ISMAIL IBN ABI BASYAR ABUL HASAN AL-ASYA’ARI rahimahūLlāhu Ta’āla
 • Abu Mansur al-Maturidi

 

BIDANG SEJARAH

 • Ali ibn al-Athir
 • Ibn ‘Asakir
 • Ibn Khallikan

 

NEGARAWAN

 • Saladin
 • Nizam al-Mulk

 

BIDANG BAHASA

 • Raghib Isfahani
 • Fairuzabadi

 

ULAMA SYAFI’E KONTEMPORERI

 • Wahbah Zuhaili – Damaskus, Syria.
 • Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti – Damaskus, Syria.
 • Ali Gomaa (Juma’ah) – Grand Mufti of Egypt.
 • Habib Umar bin Hafiz – Yaman
 • Afifi al-Akiti – Dekan Universiti Oxford
 • Taha Karan – Afrika Selatan. Dijuluki Syafi’e kecil.
 • Nuh Ha Mim Keller Mohammad Salim al-Awa – Mesir.
 • Ahmed Kuftaro – Syria

 

Dan masih banyak lagi nama2 ulama besar yang belum sempat dituliskan kesemuanya di sini. Ini semua adalah merupakan kekayaan Mazhab as-Syafi’e, yang membuktikan bahawa sanad keilmuan melalui jalur Mazhab as-Syafi’e tidak pernah putus, yaitu bermula dari RasūluLlāh ﷺ melalui al-Imam as-Syafi’e berkesinambungan sampai kepada kita hari ini dan akan terus sampai kepada ummat akhir zaman.

Leave your comment here: