SEJARAH MATA RANTAI KITAB KITAB MADZHAB SYAFI’IYYAH

SEJARAH MATA RANTAI KITAB KITAB MADZHAB SYAFI’IYYAH

Imam Al Haramain Abdul Malik bin Abdillah al Juwainiy telah mengumpulkan kitab-kitab Imam Syāfi’iy; yaitu kitab al Umm, Al Imlā, ar Risālah dan selainnya, dengan disertakan karya murid-murid Imam Syāfi’i seperti Mukhtasor al Muzaniy, al Buwaithiy dan selain keduanya, dan kitab-kitab ashābul wujuh dan at Tarjihāt beserta syarahnya dalam kitab : “Nihāyatul Mathlab fi Dirāyati al Madzhab”, ia merupakan kitab yang luar biasa. As Syafi’iyah bersepakat dalam memujinya. Ibnu Khullakān rahimahulāh berkata : “Tidak pernah ditulis dalam Islam (karya tulis) yang semisal itu”.

Kemudian al Ghazāliy meringkas an Nihāyah dan menaminya dengan al Basīth, kemudian meringkasnya kembali menjadi al Wasīth, dan meringkas dengan ringkasan yang lebih ringkas lagi dengan nama Al Wajīz.

Ibnu Hajar al Haitamīy rahimahullah berkata : “Al Ghazaliy meringkas an Nihayah yang telah disebutkan dalam ringkasan yang panjang lagi berbobot, dia menamainya al Basīth, yang dia meringkasnya juga dengan ringkasan yang lebih sedikit darinya dan menamainya dengan nama al Wasīth, dan pula meringkasnya dengan yang lebih ringkas lagi (dari al Wasīth) dan menamainya al Wajīz.

Kemudian datanglah ar Rāfi’iy, dia mensyarah al Wajiz dengan syarah yang ringkas, kemudian syarah yang besar. Tidak pernah di tulis dalam madzhab asy Syāfi’iy yang seperti an Nihayah”.

Al Imām al ‘Alāmah asy Syaikh Najmuddien Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin ar Rif’ah; Syāfi’iy pada zamanya (w. 710) telah mensyarah al Wasīth dengan syarah yang diberi Nama “al Mathlabul ‘āliy bi Syarhi wasīth al Ghazalīy”, namun beliau wafat sebelum menyempurnakan syarh nya tersebut, maka asy Syaikh al Hamawiy menyempurnakannya; kitabnya sebanyak 26 jilid.

Selain Najmuddien ar Rif’ah, ada juga syarh Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Abi Hazm Makkiy bin Yasin bin al ‘Abbās Najmuddien (w. 727 H) dengan syarah yang dinamai “Al Bahru Al Muhīth bi Syarhi al Wasīth”, sebagimana juga mensyarh al Wasīth al ‘Ālim al ‘Alāmah Syihābuddien Ahmad bin Abdullah al Adra’īy (w. 783 H) dengan nama : “At Tawasuth wal Fath baina Ar Raulhoh wa Syarh” seanyak sepuluh jilid.

Sebagimana telah lalu perkataan Ibnu Hajar al Haitamiy rahimahullah, bahwa al Imām Abul Qōsim ar Rāfi’iy; Abdul Karim bin Muhammd menyarah al Wajīz al Ghazāliy dengan dua syarh (penjelasan), yang satu kecil dan yang satu besar; dengan nama “Fathul ‘Azīz bi Syarhi al Wajīz”, maka manusia pun mengambil faidah dari syarah ini; dipelajari dan diringkas.

Imam Muhyiddien an Nawawiy meringkas kitab “Fathul ‘Azīz” dengan suatu kitab yang diberi judul “Raudotu ath Thālibīn ‘wa ‘Umdatu al Muftīn”, dan kitab ini sangat diperhatikan para ‘Ulama.

Kitab “Raudotu ath Thālibīn” diperhatikan para ‘ulama dengan dijabarkan dan dijelaskan. Telah mensyarh “ar Raudoh” al ‘Alāmah Badruddien Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abdullah az Zarkāsiy (w. 479 H) dengan nama “Khādimu asy Syarh ar Raudoh”, ia merupakan kitab yang besar, ada empat belas jilid. Di dalamnya disebutkan tentang hal-hal sulit yang terdapat dalam “ar Raudoh”, cara penyajiannya seperti kitab “At Tawasuth” karya al Adzrā’iy”.

Abul Qōsim Ar Rāfi’iy meringkas kitab “al Wajīz” al Ghazāliy dengan suatu ringkasan yang dinamai dengan “al Muharar” [Sebagian peneliti berpendapat bahwa al Muharor kitab tersendiri; bukan ringkasan “al Wajīz”].

Kemudian Asy Syaikh Najmuddien Al Qozawainiy meringkas “al Muharrar” dengan kitab yang dinamai dengan al Hāwīy Ash Shagīr. Ia termasuk ringkasan yang istimewa.

Dan penjelasan (syarh) Al Wajīz karya Ar Rāfi’iy dikenal dengan nama “Asy Syarhu Al Kabīr”.

Asy Syaikh Sirājuddien Abu Hafs ‘Umar bin ‘Ali bin Al Mulaqqin telah mentakhrij hadis “Asy Syarhu al Kabīr” dan menjelasakan mana yang sahih dan mana yang dlho’if dalam kitab yang besar; tujuh jilid, dengan nama “Al Badu al Munīr Fi Takhrīj Ahāditsi Asy Syarhi Al Kabīr”, kemudia beliau pun meringkasnya kembali dengan nama “Mukhtasor al Badru Al Munīr”. Kemudian asy Syaikh Al Hāfidz Syihābuddien Ahmad bin Muhammad bin Hajar al ‘Asqolāniy meringkas “al Badru al Munīr” dan menamainya dengan judul “Talkhīs Al Habīr Khulāshoh al Badri Al Munīr”. Rahimahumullah.

Imam Nawawi rahumahullah meringkas Syarh Al Wajīz Ar Rāfi’iy dengan kitab yang dinamai dengan judul “Raudotu at Thālibīn wa ‘Umdatu al Muftīn”; dua belas jilid”. Kemudian, Imam Nawawi meringkas “al Muharror” karya ar Rāfi’iy dengan kitab lain yang berjudul “Minhāju ath Thālibīn”, kitab ini (Minhāju ath Thālibīn) memiliki kedudukan istimewa dalam madzhab, sehingga mereka mengajarkannya, mensyarahnya dan juga menghafalnya.

Diantara Syarh al Minhāj adalah syarah Asy Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Ibrāhīm bin Ahmad Jalāluddien al Mahalliy, syarh ini deikenal dengan nama Syarh Jalāluddien al Mahalliy. Dan Syarh al Mahalliy ini menjadi bekal bagi para pelajar dan pengajar, sehingga jika para penulis yang datang setelahnya menyebutkan : “Qōla Asy Syārihu [Pensyarah telah berkata]”, maka yang dimaksudkan adalah al Mahalliy.

Dan diantara yang memberikan ta’liq kepada syarh al Mahalliy adalah Syihābuddien Ahmad bin Ahmad bin Salāmah al Qolyūbiy dan Syihābuddien Ahmad; ‘Amīrah (w. 958 H).

Sebagimana pula telah mensyarh “Minhāju ath Thālibīn” Syihābuddien Ahmad bin Muhammad bin Hajar al Haitamiy rahimahullah (w. 974 H) dengan syarh (penjelasan) yang berjudul “Tuhfatul Al Muhtāj.

Asy Syaikh Syamsuddien Muhammad bin Abi Al ‘Abbās Ahmad bin Hamzh Ar Ramliy al Mishriy (w. 1004 H), beliau juga mensyarh “al Minhāj” dengan kitab yang popular; berjudul Nihāyatul Muhtāj ilā Syarhi al Minhāj.

Asy Syaikh Syamsuddien Muhammad bin Muhammad al Khothiy asy Syarbīniy pun menyarh “al Minhāj” dengan judul kitab “Mughniy al Muhtāj ilā Ma’āniy Alfādzi al Minhāj”

Demikian juga Asy Syaikh Al Muhaqiq Muhammad Az Zuhriy al Ghomrāwiy menysrah “al Minhāj” dengan syarh (penjelasan) yang ringkas, yaitu dalam kitab “As Sirājul Waĥāj ‘Ala Alfādzi Al Minhāj.

Kemudian Syaikhul Islam Zakaria al Anshāriy meringkas “Minhāju at Thālibīn” dalam suatu ringkasan yang berjudul “Manhaju Ath Thūlāb”, kemudian beliau mensyarhnya sendiri dalam tulisan yang berjudul “Fathul Wahhāb bi Syarhi Manhaji Ath Thūlāb”, ia merupakan kitab yang mu’tamad dalam madzhab. Al Bajrīmiy telah menambahkan hasyi-yah yang mencukupi, dan menamainya dengan “at Tajrīdu linNaf’i al ‘Abīd”.

Asy Syaikh Syarafuddien Ismā’il bin Abi Bakar; Ibnul Muqriy al Yamaniy meringkas “Raudathu Ath Thālibīn” dengan judul kitab “Raudlhu Ath Thālib”. Syaikhul Islam Zakaria al Anshāriy telah mensyarhnya dengan judul kitab “Asnā al Mathālib Syarh Raudhi Ath Thālib”, ia merupkan kitab yang bagus dan menjadi pegangan (mu’tamadah) muta-akhiirin.

Kemudian asy Syaikh Syarafuddien Ismāīl bin Abu Bakar al Muqriy, meringkas kitab “Al Hāwiy As Shagīr” dalam judul kitab “Al Irsyād”. Asy Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Hajar al Haitamiy telah menyarah (menjelasakan) ringkasan ini dalam kitabnya yang besar, dengan judul “Al Imdād”, kemudian dia sendiri meringkasnya dengan nama “Fathul Jawwād”.

Demikianlah seiring bergulirnya waktu hingga kita saat ini, di zaman kita ada dua tulisan yang berjudul al Fiqhu al Manhaji fil Fiqhi asy Syāfi’iy dan Al Mu’tamad fil Fiqhi asy Syāfi’iy, dua tuilisan yang sama-sama menyajikan kembali pendapat yang mu’tamad (pendapat resmi madzhab) dengan penyajian kekinian.

Leave your comment here: