BERHARGANYA ILMU DAN HUKUM TAKLID PADA MASALAH TAUHID

BERHARGANYA ILMU DAN HUKUM TAKLID PADA MASALAH TAUHID

Taklid pada Masalah Tauhid

Wajib kepada setiap Muslim yang Mukallaf untuk mengetahui itikad 50, dan pada setiap akidah tersebut wajib pula untuk mengetahui dalil Ijmali dan Tafshilinya. Wajib di sini bermakna dosa bila tidak dikerjakan.

Wajib mengetahui dalil Tafshili merupakan pendapat dari sebagian para Ulama, sedangkan menurut Jumhur Ulama Tauhid memadai dengan dalil Ijmali.

Contoh dari dalil Tafshili misalnya, seseorang ditanyakan “apa dalil wujud-nya Allah?”. Dia menjawab: “ini makhluk”. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya: ”makhluk ini menunjuki kepada wujud allah dari aspek mungkin wujudnya atau dari aspek wujud dan tidak wujudnya”. Saat dia menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar, maka dia telah dianggap mengetahui dalil Tafshili. Sedangkan jika dia tidak dapat menjawabnya, maka syara’ cuma menganggapnya mengetahui dalil Ijmali. Demikianlah analogi singkat perbedaan dalil Ijmali dan Tafshili.

Sedangkan taklid adalah mengetahui itikad 50 dengan tidak mengetahui dalil Ijmali dan Tafshilinya.

Ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya Taklid, sebagian dari mereka mengatakan tidak boleh Taklid, dan menghukum orang yang Taklid tersebut kepada kafir. Golongan Ulama yang tidak membolehkan Taklid seperti Imam Sanusi dan Ibnul Arabi. Walaupun demikian, ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Imam Sanusi merevisi pendapat tersebut dan mengakui tentang kebolehan Taklid. Namun pengarang kitab Kifayatul Awam mnegakui kalau beliau tidak menemukan satupun dalam kitab Imam Sanusi yang membolehkan Taklid.

Pernyataan pengarang Kifayatul Awam yang tidak melihat dalam kitab Imam Sanusi tentang kebolehan taklid tidak serta merta menafikan tentang adanya pendapat tersebut dari Imam Sanusi, karena boleh jadi ada kitab Imam Sanusi yang tidak dilihat oleh beliau, demikian menurut Syaikh Imam Bajuri dalam Hasyiyah Kifayatul Awam.

Perbedaan dalil Tafsili dan Ijmali

Dalil Tafsili adalah dimana seseorang dengan berpegang pada dalil tersebut sanggup untuk menjelaskan bagaimana sebuah dalil mengarah/tertuju kepada maksud(tujuan) atau sanggup menolak/membedakan syubhat( kesamaan) di antara dalil-dalil tersebut, sehingga sanggup untuk membedakan sebuah dalil yang secara ekplisit cocok dan sangat pantas kepada sebuah hukum, padahal sebenarnya dalil itu bukan untuk hukum tersebut, dan sanggup untuk menjawab semua debatan yang datang kepada dalil tersebut. Sedangkan dalil Ijmali adalah tidak sanggup melakukan satu atau semua hal yang telah di sebutkan( Tahqiqul kalam ‘ala kifayatil awam/15).

Berharganya Ilmu Ketimbang Harta

Setiap manusia pasti mengiginkan kehidupan yang  sempurna,  yang  jauh dari  segala prolematika dan lika-liku kehidupan.Tetapi, tidak sedikit di antara manusia  yang menjadikan  standar kebahagiaan dalam hidupnya adalah bergelimang dengan material dan kekayaan. Pada dasarnya segala pemberian dari Allah SWT kepada hambanya berupa harta yang banyak dan  kekayaan yang berlelimpah  itu juga merupakan  salah satu bentuk ujian  yang Allah swt berikan kepada hambanya ,  seperti dalam firmannya:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ

“Adapun manusia apabila Tuhannya Mengujinya lalu dimuliakanya dan diberinya Kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata “ Tuhanku menghinaku “. ( Qs. Al-Fajr [ 89 ]: 15-17 )

Maksudnya, tidaklah setiap orang yang dimuliakan dan diberi nikmat oleh Allah di dunia itu Allah benar-benar memberikan nikmat kepadanya. Bisa jadi hal itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah bagi manusia. Dan tidaklah setiap yang  Allah sempitkan rizkinya, dengan memberikan rizki sekedar kebutuhannya dan tidak dilebihkan, berarti Allah menghinanya. Akan tetapi, Allah menguji hambanya dengan kenikmatan sebagai mana Allah juga menguji hambanya dengan kesulitan (kesempitan) .

Oleh karena itu, para sahabat terdahulu mereka tidak mau kalau ilmu agamanya itu ditukar dengan harta benda. Mereka tidak mau kalau ilmu agama  yang mereka miliki  ditukar dengan sesuatu yang lebih rendah nilainya.  Dengan berbagai macam alasannya , diantaranya adalah

فإن العلم يبقى والمال يفنى

“Ilmu itu Abadi, sedang harta adalah Musnah”

Dan juga  seperti apa yang dikemukakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib:

رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال

 فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقي لا يزال

Kami rela, bagian Allah untuk kami

Ilmu untuk kami, harta buat musuh kami

Dalam waktu singkat, harta jadi musnah

Namun ilmu, abadi tak akan sirna.

( Ta’lim Muta’alim…Hal.25 )

Leave your comment here: