IMAM ABUL ASWAD AD DUALI SEBAGAI BAPAKNYA ILMU NAHWU

Abul Aswad ad-Duali adalah seorang perumus ilmu nahwu. Sebuah ilmu gramatika bahasa Arab yang mengkaji tentang bunyi harokat akhir suatu kalimat. Apakah dhommah, fathah, kasroh, atau sukun. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah. Dan memeluk Islam di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun ia tidak berjumpa dengan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia merupakan sahabat dari Ali bin Abu Thalib radhiallahu ‘anhu. Dan berada di pihaknya saat Perang Shiffin.

Abul Aswad ad-Duali ada sosok yang populer. Ia seorang tabi’in. Seorang yang fakih. Ahli syair dan ahli bahasa Arab. Termasuk seseorang yang bagus visinya dan cerdas pemikirannya. Selain itu, ia juga piawai dalam menunggang kuda. Dialah peletak dasar ilmu nahwu. Dan menurut pendapat yang paling masyhur, dialah yang memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah pada mush-haf Alquran (az-Zarkali: al-A’lam, 3/236-237).

Nasab dan Kelahirannya

Dia adalah Abul Aswad, namanya Zhalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal (Ibnu Khalkan: Wafayatu-l A’yan, Daru-sh Shadir Beirut 1900, 2/535). Ad-Duali al-Kinani al-Bashri. Ibunya bernama Thuwailah dari Bani Abdu-d Dar bin Qushay (Khalifah bin Khayyath: Thabaqat Khalifah bin Khayyath, 1993 M, Hal: 328).

Abul Aswad lahir di masa jahiliyah (as-Suyuthi: al-Mazhar fi Ulumi-l Lughah wa Awa’iha, 1998, 2/392). Kemudian memeluk Islam di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (al-Mizzi: Tadzhibu-l Kamal, 33/37). Ia adalah tokoh besar di masa tabi’in. bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib dan berada di pihaknya saat terjadi Perang Shiffin.

Kehidupannya

Abul Aswad ad-Duali tinggal di Bashrah di masa pemerintah Umar bin al-Khattab radhiallahu ‘anhu. Dan memerintah wilayah tersebut di masa Ali bin Abu Thalib radhiallahu ‘anhu menggantikan Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhuma. Jabatan tersebut senantiasa ia pegang hingga wafatnya Ali bin Abu Thalib. Saat Muawiyah memegang tampuk kekuasaan, Abul Aswad menemuinya dan Muawiyah pun memuliakannya (az-Zarkali: al-A’lam, 3/236-237).

Bapak Ilmu Nahwu

Orang pertama yang merumuskan ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Duali. Terdapat banyak versi tentang sebab perumusan ilmu nahwu. Ada yang mengatakan, “Abul Aswad menemui Abdullah bin Abbas. Ia berkata, ‘Aku melihat lisan-lisannya orang Arab sudah rusak gramatikanya. Aku ingin merumuskan sesuatu untuk mereka. Sesuatu yang meluruskan kembali lisan-lisan mereka’. Ibnu Abbas menanggapi, ‘Mungkin yang kau maksud adalah nahwu. Ya, itu benar. Buatlah rumusan dengan merujuk ke Surat Yusuf (al-Qifthi: Inbah ar-Ruwwati ‘ala Anba an-Nuhah, Cet. I 1982, 1/50-51).

Ada juga yang mengatakan, “Salah seorang anak perempuannya berkata,

يا أبت؛ ما أحسنُ السَّمَاء

Kata أحسن harakat terakhirnya dhommah. Dan kata السماء harokat terakhirnya kasroh. Anak tersebut ingin mengatakan “Hai ayah, alangkah indahnya langit!” Tapi karena bunyi harokat akhirnya salah, maka artinya “Apakah yang paling indah di langit?”. Sehingga Abul- Aswad menjawabnya,

يا بنية؛ نجومها

“Bintangnya, nak”

Anaknya berkata, “Yang kumaksud (bukan bertanya) sesuatu yang paling indah. Tapi aku takjub dengan betapa indahnya langit.”

Abul Aswad berkata, “Kalau begitu, katakan!

ما أحسنَ السَّمَاء

“Alangkah indahnya langit.”

Sejak itu ia menaruh perhatian besar dengan ilmu nahwu. Ada yang bertanya kepadanya, “Darimana kau memperoleh ilmu nahwu ini?” Ia menjawab, “Aku belajar kaidah-kaidahnya kepada Ali bin Abu Thalib.” (ath-Thayyib Ba Mukhramah: Qiladatu-n Nahwi fi Wafayati A’yani-d Dahr, 2008 M, 1/508).

Dengan demikian, ilmu nahwu sangat membantu orang-orang non-Arab dalam membaca teks Arab. Terutama teks Arab gundul. Dengan benarnya harokat seseorang bisa memahami teks Arab dengan pemahaman yang benar. Jika memahami teks dengan benar saja tidak mampu, maka bagaimana bisa akan mendapat kesimpulan dan pemahaman yang benar dari suatu teks. Inilah jasa besar Abul Aswad ad-Duali kepada umat ini.

Wafatnya

Abul Aswad ad-Duali wafat di Bashrah pada tahun 69 H/688 M. Ia terserang wabah tah’un. Saat itu usianya 80 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz dimulai pada bulan Shafar 99 H – Rajab 101 H (Ibnu Khalkan: Wafayat al-A’yan, 2/539).

CARA AGAR SUAMI ISTRI HARMONIS DALAM MENGARUNGI RUMAHTANGGA

⇦ حسن الخلق معهن واحتمال الاذا ترحما عليهن لقصور عقلهن. وقال الله: وعاشروهن بالمعروف

⇦ ان يزيد علي احتمال الاذي بالمداعبة والمزح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول الله يمزح معهن. قال رسول الله: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله

⇦ ان لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها الي حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها، بل يراعي الاعدال فيه. قال الحسن: والله ما اصبح رجل يطيع امراته فيما تهوي الا كبه الله في النار

⇦ الاعتدال في الغيرة. قال قلعم: ﺇِﻧِّﻲْ ﻟَﻐَﻴُﻮْﺭٌ ﻭَﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺍِﻣْﺮِﺉٍ ﻻَ ﻳُﻐَﺎﺭُ ﺇِﻻَّ ﻣَﻨْﻜُﻮْﺱُ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐِ. قال صلعم: ﺇِﻥَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَﻴْﺮَﺓِ ﻏَﻴْﺮَﺓٌ ﻳَﺒْﻐَﻀُﻬَﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﻭَﻫِﻲَ ﻏَﻴْﺮَﺓُ

ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻫْﻠِﻪِ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺭِﻳْﺒَﺔ

⇦ الاعتدال في النفقة فلا ينبغي ان يقتر عليهن في الانفاق ولا ينبغي ان يسرف، بل يقتصد. قال تعالي: وكلو واشربوا ولا تسرفوا

⇦ ان يتعلم المتزوج من علم الحيض واحكمه ما يحترز به الاحتراز الواجب، ويعلم زوجته احكام الصلاة وما يقضي منها وما لا يقضي، فانه امر بان يقيها النار بقوله: قو انفسكم واهليكم نارا.

⇦ اذا كان له نسوة فينبغي اي يعدل بينهن ولا يميل الي بعضهن فان خرج الي السفر واراد استصحاب واحد اقرع بينهن

▶▶Berperangai baik serta bersabar atas sakit yang diterima dari isterinya dalam rangka berbelaskasih pada istri karena pendek akal/pemikirannya. Allah berfirman: Dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik.

▶▶Tidak cukup engkau bersabar saja, melainkan juga perlu ber-cumbu rayu, ber-senda gurau, sebab itu akan melegakan/menyenangkan hati isteri, Rasulullah-pun juga bergurau bersama para isterinya.

Rasulullah bersabda: “Paling sempurna iman-nya orang mukmin adalah yang paling baik perangainya dan paling lemah lembut pada keluarganya.

▶▶Jangan berlebihan dalam bersenda gurau, serta berperilaku baik dan jangan mengikuti segala keinginannya sampai pada batas dimana justru akan merusak akhlaknya, dan menggugurkan kewibaanmu dihadapannya.

Al-Hasan berkata: Demi Allah, tidaklah seorang lk (suami) yg taat pada isterinya dalam hal hawa (keinginan -nya) kecuali Allah akan melemparkannya ke dalam neraka.

▶▶Cemburu sewajarnya saja. Rasul bersabda: “Sesungguhnya aku adalah seorang pencemburu dan tidak ada seorang pun yang tidak cemburu pada istrinya kecuali dia adalah pria yang terbalik hatinya.”

Rasul bersabda: “Sesungguhnya di antara sifatcemburu, ada yang dibenci oleh Allah, yaitu cemburu pada istri tanpa ada kecurigaan.”

▶▶Sederhana dalam memberi nafkah (belanja), jangan terlalu hemat jangan berlebihan.

Allah berfirman: “Makanlah, minumlah tetapi jangan berlebihan”.

▶▶Belajar ilmu haid serta hukum-hukumnya, dan juga hal wajib yang berkaitan dengan haid. Mengajari isteri tentang sholat yang wajib di qada’ dan yang tidak. Sesungguhnya Allah memerintahkan suami untuk menjaga isterinya melalui firman-Nya “Jagalah dirimu serta keluargamu dari api neraka”.

▶▶Jika memiliki isteri lebih dari satu, hendaknya bersikap adil diantara keduanya, jangan condong pada salah satu dari mereka, jika hendak bepergian dengan isterinya, hendaklah mengundi diantara mereka, seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah.

Wallahu a’lam  Ihya’ Ulumuddin 2/55-62

MANAQIB CUCU ROSULULLOH SAW. IMAM ALWI BIN UBAIDILLAH BIN AHAMD AL MUHAJIR

Beliau adalah Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-’Uraidhi bin Ja’far Ash-Shodiq, dan terus bersambung nasabnya hingga Rasulullah SAW.

Beliau seorang yang sangat alim dan dan merupakan salah satu imam besar di jamannya.

Beliau dilahirkan di Hadramaut dan dibesarkan disana. Semenjak kecil beliau dididik langsung oleh ayahnya dan berjalan pada thariqah yang telah ditempuh oleh ayahnya. Beliau gemar mendalami ilmu dan selalu menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu, sehingga beliau berhasil menguasai berbagai macam ilmu. Beliau juga adalah seorang yang hafal Al-Qur’an. Selain menuntut ilmu di Hadramaut, beliau juga menuntut ilmu sampai ke kota Makkah dan Madinah.

Disamping kedalaman ilmunya, beliau adalah seorang yang banyak bermujahadah. Beliau banyak melakukan shalat dan puasa. Sifat wara’ dan banyak bersedekah juga selalu menghiasi diri beliau.

Beliau adalah orang yang pertama kali diberi nama Alwi, yaitu nama yang asalnya diambil dari nama burung yang terkenal. Beliau dikaruniai banyak keturunan, tersebar dan baik. Keturunan beliau ini dikenal dengan nama keluarga Ba’alawy. Jadi setiap keluarga Ba’alawy di seluruh dunia pasti bernasabkan diri kepada beliau. Keturunan beliau, keluarga Ba’alawy, tersebar di seluruh antero negeri. Nasab mereka lebih terang daripada sinar matahari dan cahaya rembulan.

Beliau adalah seorang yang sempurna memadukan kemuliaan diri dan nasab. Keutamaan-keutamaan beliau terukir di berbagai lembaran tulisan. Banyak para ulama dan ahli sejarah yang memuji dan mengagungkan beliau.

Diceritakan dalam salah satu riwayat, yaitu ketika beliau hendak melaksanakan perintah haji dan berziarah ke makam kakeknya Rasulullah SAW. Ikut di dalam rombongan beliau sekitar 80 orang, belum termasuk para pembantu dan sanak kerabatnya. Ikut juga di dalamnya saudaranya yang bernama Jadid. Itu semua beliau yang menanggung biaya perjalanannya. Ditambah lagi beliau sering bersedekah kepada orang lain di saat perjalanan pulangnya. Beliau juga membawa unta-unta dalam jumlah yang banyak untuk dipakai buat orang-orang yang lemah dalam rombongannya.

Beliau hanya mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad. Tidak berbeda dengan ayahnya, Al-Imam Muhammad juga seorang yang dikaruniai kemuliaan sifat wara’, zuhud dan ibadah. Perkataan, perbuatan dan hal-ihwalnya selalu berada dalam kebaikan. Berkumpul di dalam dirinya keutamaan dan keindahan budi pekerti. Beliau adalah seorang yang sangat pengasih kepada anak-anak yatim, orang-orang lemah dan kaum fakir miskin. Banyak para ulama dan ahli sejarah yang menyebutkan, memuji dan menghormati beliau. Disamping itu, beliau adalah seorang yang berilmu, kalamnya fasih dan pandai.

Beliau, Al-Imam Muhammad bin Alwi, dilahirkan di daerah Bait Jubair (di Hadramaut) dan dibesarkan disana. Beliau mengambil ilmu langsung dari ayahnya dan juga dari beberapa ulama yang hidup di jamannya. Beliau meninggal pada umur 56 tahun, dengan tidak diketahui pasti tanggal meninggalnya dan tempat disemayamkannya.

Adapun anak beliau adalah bernama Alwi. Al-Imam Alwi juga mewarisi sifat-sifat kebaikan dari ayahnya. Beberapa ahli sejarah menyebutkan dan memuji kehidupan beliau. Beliau seorang imam, ulama, ahli zuhud dan ibadah. Selain itu, beliau juga seorang yang dermawan dan tawadhu. Beliau mengambil ilmu langsung dari ayahnya dan beliau berjalan pada thariqah ayahnya.

Beliau dilahirkan di Bait Jubair dan dibesarkan disana dalam kemuliaan didikan. Beliau meninggal juga di tempat kelahirannya pada tahun 512 H.

Radhiyallohu anhu wa ardhah…

[Disarikan dari Syarh Al-Ainiyyah, Nadzm Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Alhaddad Ba’alawy, karya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Alhabsyi Ba’alawy]

SEPERTI INILAH KITAB SALAF DALAM MENERANGKAN JATIDIRI ABU NAWAS


Dinukil dari kitab Albidayah Wan Nihayah Imam Ibnu Katsir As Syafi’i :
ﻭﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
Nama beliau adalah Al hasan bin Hani’ bin Abdul Awwal bin Shobah bin Abdulloh.

ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﺃﺑﻮ ﻧﻮﺍﺱ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ . ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﻦ ﺟﻨﺪ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ، ﺛﻢ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻮﺍﺯ ، ﻭﺗﺰﻭﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺟﻠﺒﺎﻥ . ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻟﻪ ﺃﺑﺎ ﻧﻮﺍﺱ ﻫﺬﺍ ، ﻭﺍﺑﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﺫ . ﺛﻢ ﺻﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻧﻮﺍﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻓﺘﺄﺩﺏ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪﺓ ، ﻭﻗﺮﺃ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﻟﺰﻡ ﺧﻠﻔﺎ ﺍﻷﺣﻤﺮ ، ﻭﺻﺤﺐ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻀﺒﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ : ﻭﻗﺪ ﺻﺤﺐ ﺃﺑﺎ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ ، ﻓﺘﺄﺩﺏ ﺑﻪ

Disebutkan kepada beliau namanya Abu Nawas al bisri, ayah beliau adalah penduduk Damsyq termasuk tentaranya Marwan bin Muhammad, kemudian pindah ke daerah Ahwaz, kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jalban, dan lahirlah abu Nawas ini dan anak yang lainya bernama Abu Ma’ad.
Kemudian Abu nawas pindah ke basrah disana belajar adab kepada Abu Zaid dan Abu Ubaidah, dia membaca kitabnya Imam Sibawaih, belajar kepada Kholaaf al ahmar dan menemani Yunus bin hubaib ad dhobbi yang ahli ilmu nahwu.
Al qodhi ibnu Kholikaan berkata : ” Abu Nawas pernah menemani Abu Usamah dan Ulbah bin al habbab al kufy dan belajar adab darinya.”

ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺯﻫﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ، ﻭﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ، ﻭﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ، ﻭﻣﻌﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ، ﻭﻋﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ، ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ، ﻭﺍﻟﺠﺎﺣﻆ ، ﻭﻏﻨﺪﺭ . ﻭﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ، ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻻ ﻳﻤﻮﺗﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ

Abu Nawas meriwaytkan hadis dari azhar bin sa’id, hammad bin zaid, hammad bin salmah, abdul wahid bin zaid, mu’tamir bin sulaiman dan yahya alqotton. Yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah muhamad bin ibrahim bin katsir as shoirofy, yang menceritakan dari abu nawas ada banyak ulama’, yaitu Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal, Al jahidz dan Gundar.
Termasuk hadis yang terkenal dari abu nawas adalah yang diriwayatkan dari Muhaammad bin ibrahim bin katsir as shoirofy, dari hammad bin salamah dari tsabit dari anas berkata, Rasululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : ” janganlah salah seorang diantara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kpd Allah, karena sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah adalah ongkosnya syurga.”

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﻠﻲ ، ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ، ﻭﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﺓ ، ﻭﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻨﺎﺕ ، ﻓﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ – ﻋﺰ ﻭﺟﻞ – ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ . ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻳﺎﻯ ﺗﺨﻮﻑ ﺑﺎﻟﻠﻪ ؟ ! ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﺳﻨﺪﻭﻧﻲ . ﻓﺄﺳﻨﺪﻭﻩ . ﻓﻘﺎﻝ : ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺷﻲ ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇﻥ ﻟﻜﻞ ﻧﺒﻲ ﺷﻔﺎﻋﺔ ، ﻭﺇﻧﻲ ﺍﺧﺘﺒﺄﺕ ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﺃﻓﺘﺮﺍﻧﻲ ﻻ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ؟

Muhammad bin ibrahim berkata : ” menjelang meninggalnya abu nawas kami masuk kepadanya, kemudian sholih bin ali al hasimi berkata, ” wahai abu ali (julukan abu nawas) hari ini adalah hari terakhirmu dari hari-hari dunia dan hari awalmu dari hari-hari akherat, di antara dirimu dgn Allah terdapat kesalahan maka bertaubatlah kepada Allah azza wajalla dari amal-amalmu.”
Abu nawas berkata, ” engkau menakut-nakutiku kepada Allah ?”
Kemudian Sholih berkata, ” bacakanlah hadis bersanad kepadaku.”
Kemudian Abu nawas membacakannya : ” telah menceritakan kepadaku hammad bin salamah dari yazid ar-roqosyi dari anas bin malik berkata, Rasululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : ” sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai syafa’at, dan sesunggunya aku menyimpan syafa’atku kugunakan untuk menolong orang-orang yang berdosa besar dari umatku di hari kiamat nanti.” Kemudian Abu nawas berkata, ” apakah engkau tidak melihat bahwa aku adalah sebagian dari mereka ?”

ﻭﻋﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺎﻝ : ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺑﺎ ﻧﻮﺍﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺑﻲ ﻳﺒﻜﻲ ﺑﻜﺎﺀ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻓﻘﻠﺖ : ﺇﻧﻲ ﻷﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﺬﺑﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﺃﺑﺪﺍ . ﻓﺄﻧﺸﺄ ﻳﻘﻮﻝ :
ﻟﻢ ﺃﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺼﻮﺭ # ﺷﻮﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺭ
ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﺃﻫﻮﺍﻟﻪ # ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﻏﻼﻟﻬﺎ # ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺬﻻﻥ ﻭﺍﻟﺠﻮﺭ
ﻟﻜﻦ ﺑﻜﺎﺋﻲ ﻟﺒﻜﺎ ﺷﺎﺩﻥ # ﺗﻘﻴﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺬﻭﺭ
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﺇﻧﻤﺎ ﺑﻜﻴﺖ ﻟﺒﻜﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺑﻴﻚ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺒﻴﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ، ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻓﻴﺒﻜﻲ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻋﺰ ﻭﺟﻞ

Dari Sulaim bin mansur berkata : ” aku melihat abu nawas dalam majlisnya ayahku menangis dengan tangisan yang sangat, kemudian aku berkata, ” sesungguhnya aku berharap semoga Allah tidak menyiksamu selamanya setelah tangisan ini.”
Kemudian abu nawas bersya’ir :
Tiadalah aku menangis di majlisnya mansur # karena rindu akan syurga dan bidadari.
Juga bukan karena kubur serta teror-terornya # juga bukan karena tiupan sangkakala.
Juga bukan karena neraka beserta belenggunya # juga bukan karena tiadanya pertolongan dan ketidak adilan.
Tetapi tangisanku sebab menangisnya syadan # dengan tangisanya dia menjaga diriku dari bencana.

Kemudian abu nawas berkata : ” sesungguhnya tangisanku ini disebabkan karena menangisnya pemuda yang ada disamping ayahmu ini, dia adalah seorang anak kecil yang tampan, mendengarkan ceramah kemudian dia menangis karena takut kepada Allah azza wajalla.”

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﻴﺮ : ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻧﻮﺍﺱ ﻳﻘﻮﻝ : ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺳﺮﺍﻭﻳﻠﻲ ﺑﺤﺮﺍﻡ ﻗﻂ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻷﺑﻲ ﻧﻮﺍﺱ : ﺃﻧﺖ ﺯﻧﺪﻳﻖ . ﻓﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ، ﻛﻴﻒ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ :
ﺃﺻﻠﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ # ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎ
ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻏﺴﻼ ﺇﻥ ﺭﻛﺒﺖ ﺟﻨﺎﺑﺔ # ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺀﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻟﻢ ﺃﻙ ﻣﺎﻧﻌﺎ

Muhammad bin abi umair berkata : ” aku pernah mendengar abu nawas berkata, ” demi Allah aku tidak pernah membuka celanaku untuk perkara yang haram sama sekali.” Muhammad bin amin bin harun ar rosyid berkata kepada abu nawas : ” engkau ini adalah orang zindik .” Abu nawas berkata : ” wahai amirul mukminin,bagaimana bisa begitu , padahal aku berkata :
Aku melakukan sholat 5 waktu pada waktunya # dan aku bersyahadat dengan meng Esakan Allah sebagai orang yang tunduk.
Aku memperbagus mandiku ketika aku sedang jinabat # jika ada orang miskin yang mendatangiku maka aku tidak menolaknya. “

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻭﻏﻴﺮﻩ ، ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﻧﻮﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻮﺩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ، ﻓﻘﻠﻨﺎ : ﻣﺎ ﺃﻋﺪﺩﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ؟ ﻓﺄﻧﺸﺄ ﻳﻘﻮﻝ :
ﺗﻌﺎﻇﻤﻨﻲ ﺫﻧﺒﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮﻧﺘﻪ # ﺑﻌﻔﻮﻙ ﺭﺑﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻔﻮﻙ ﺃﻋﻈﻤﺎ
ﻓﻤﺎ ﺯﻟﺖ ﺫﺍ ﻋﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻟﻢ ﺗﺰﻝ # ﺗﺠﻮﺩ ﻭﺗﻌﻔﻮ ﻣﻨﺔ ﻭﺗﻜﺮﻣﺎ
ﻭﻟﻮﻻﻙ ﻟﻢ ﻳﺼﻤﺪ ﻹﺑﻠﻴﺲ ﻋﺎﺑﺪ # ﻓﻜﻴﻒ ﻭﻗﺪ ﺃﻏﻮﻯ ﺻﻔﻴﻚ ﺁﺩﻣﺎ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ

Ar Robi’ dan yang lainnya berkata dari imam As Syafi’i : ” ketika abu nawas akan meninggal kami masuk dan dia sedang merelakan dirinya untuk meninggal. kami berkata kepadanya : ” apa yang telah engkau persiapkan untuk hari ini ?” kemudian abu nawas berkata :
Dosa-dosaku sangatlah besar ketika kubarengkan # dengan ampunanMu wahai Tuhanku, maka adalah ampunanMu yang lebih besar.
Engkau senantiasa menjadi dzat yang mengampuni dosa-dosa, juga senantiasa # berbuat baik, mengampuni, memberi anugrah dan juga memuliakan.
Jikalau Engkau tidak menyengaja kepada iblis yang ahli ibadah # maka bagaimanakah, dan dia telah menyesatkan pilihanMu yaitu adam.
Kisah tersebut diriwayatkan oleh al hafidz ibnu ‘asakir.

ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ، ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻧﻌﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ : ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻚ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻏﻔﺮ ﻟﻲ . ﻗﻠﺖ : ﺑﻤﺎﺫﺍ ؟ ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﺨﻠﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺟﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺭﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ، ﻓﺒﺴﻂ ﺭﺩﺍﺀﻩ ﻭﺻﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ، ﻗﺮﺃ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻟﻔﻲ ﻣﺮﺓ ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪ ﺛﻢ ﺃﻫﺪﻯ ﺛﻮﺍﺏ ﺫﻟﻚ ﻷﻫﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ، ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻬﻢ ﻓﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻲ

Dan dalam riwayatnya Ibnu Asakir disebutkan : sebagian ulama’ berkata : ” aku melihat abu nawas dalam mimpi dia dalam keadaan yang indah, nikmat dan agung, kemudian aku berkata kepadanya : ” Apa yang telah Allah lakukan terhadap mu ?”
Abu nawas berkata, ” Dia telah mengampuniku.”
” Apa sebabnya ? padahal dulu engkau telah mencampuri (hidup dengan banyak melakukan dosa-dosa) terhadap dirimu sendiri. ” tanyaku.
Beliau menjawab, ” suatu malam ada seorang lelaki sholeh datang ke kuburan, dia menggelar serbannya kemudian sholat dua rokaat yang dalam dua rokaat tersebut dia membaca surat al-ikhlas sebanyak 2.000 kali kemudian menghadiahkan pahala bacaan tersebut untuk semua ahli kubur, dan aku termasuk dalam jumlahnya ahli kubur itu, maka Allah mengampuniku.” Wallohu a’lam.
Sumber :
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ

TANDA ULAMA YANG BERAFILIASI AKHIRAT DAN DUNIA


DALAM KITAB IHYA ULUMUDDIN DI JELASKAN :
فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها قال صلى الله عليه وسلم ” إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ” وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ” لا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً ” وقال صلى الله عليه وسلم ” العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه وعلم في القلب فذلك العلم النافع ” وقال صلى الله عليه وسلم ” يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق ” وقال صلى الله عليه وسلم ” لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار ” وقال صلى الله عليه وسلم ” من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار ” وقال صلى الله عليه وسلم ” لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. قيل: وما ذلك؟ فقال: من الأئمة المضلين ” وقال صلى الله عليه وسلم ” من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعداً ” وقال عيسى عليه السلام: إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين، فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلم فإن العالم إما متعرض لهلاك الأبد أو لسعادة الأبد وإنه بالخوض في العلم قد حرم السلامة وإن لم يدرك السعادة. وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالوا: وكيف يكون منافقاً عليماً؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. وقال الحسن رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال: كفى بترك العلم إضاعة له. وقيل لإبراهيم بن عيينة: أي الناس أطول ندماً؟ قال:أما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره وأما عند الموت فعالم مفوط. وقال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال ابن المبارك: لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قط علم فقد جهل. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إني لأرحم ثلاثة: عزيز قوم ذلك وغني قوم افتقر وعالماً تلعب به الدنيا. وقال الحسن: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة وأنشدوا:عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى … ومن يشتري دنياه بالدين أعجبواعجب من هذين من باع دينه … بدنيا سواه فهو من ذين أعجب

Diantara peringatan agung yang dapat membedakan antara Ulama Dunia dan Ulama Akhirat adalah : Ulama Dunia (atau juga disebut dengan Ulama as-Suu’) adalah mereka yang bertujuan dengan ilmu agama yang kuasai untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dunia, mencapai kedudukan-kedudukan luhur dimata manusia.

Berikut beberapa sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ULAMA DUNIA :

  1. “Sesungguhnya paling pedihnya siksa Allah dihari kiamat menimpa pada orang alim yang ilmunya tidak diberi kesempatan untuk diamalkan oleh Allah”
  2. “Tidaklah seseorang disebut alim hingga ia mengamalkan ilmunya”
  3. “Ilmu itu ada dua macam : ILMU LISAN ialah argumen Allah Ta’ala atas makhluk-makhluknya dan ILMU HATI ialah ilmu yang bermanfaat”
  4. “Kelak diakhir zaman terdapati hamba-hamba Allah yang pandir dan Para Ulama yang fasiq”
  5. “Janganlah mempelajari ilmu demi pengakuan orang-orang alim lainnya, bertujuan mencari simpati orang-orang umum agar menuju kepadamu, barangsiapa menjalaninya maka ia dalam api neraka”……

Berikut beberapa ungkapan para sahabat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ULAMA DUNIA :

  1. Sayyidina Umar Bin Khoththob ra berkata “Sesungguhnya paling mengkhawatirkannya umat ini adalah para munafiq yang berilmu”Para sahabat bertanya “Bagaimana orang munafiq tapi ia alim?”Sayyodina Umar menjawab “Mereka alim dalam lisannya tapi tidak dalam hati dan amaliahnya”
  2. Hasan al-Bashri rh berkata “Janganlah kalian menjadi pengumpul ilmu-ilmu ulama dan kata-kata bijak ahli hikmah namun dalam pengamalannya sebagaimana pengamalan orang-orang pandir”….
  3. Ibn al-Mubaarak berkata “Selama seseorang mau belajar ilmu ia akan menjadi orang alim namun saat ia merasa dirinya telah alim sesungguhnya ia adalah orang bodoh”…
    Hasan alBashry berkata “Siksaan bagi ulama adalah kematian hatinya dan kematian hatinya akibat amaliah akhiratnya ditujukan pada harta benda”, beliau juga bersyair :

Aku heran pada orang yang menjual kesesatan dengan hidayah Tuhan. Aku lebih heran pada orang membeli dunia dengan agama. Dan yang lebih mengherankan dari keduanya adalah orang yang menjual agamanya dengan dunianya.

Ihya ‘Ulum ad-Din I/63

WASHIYAT MULIA DARI ULAMA KALIMANTAN “GURU SEKUMPUL”

Salah satu pesan (Petuah) Guru Sekumpul (Guru Ijai), ulama kharismatik Kalimatan, adalah tentang karamah, yakni agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Karena bagaimanapun juga karamah adalah anugrah, murni pemberian Allah, bukan suatu keahlian atau skill.
Karena itu jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karamah dengan melakukan ibadah atau wiridan-wiridan. Dan karamah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah di jalan Allah itu sendiri. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karamah tapi salatnya tidak karuan, maka itu bukan karamah akan tetapi itu lanjuran dari Allah dan itu datangnya dari syaitan…
Dan Abah Guru Sekumpul sempat berwasiat kepada seluruh umat Islam, yaitu :

Menghormati ulama dan orang tua

Baik sangka terhadap muslimin

Murah harta Manis muka

Jangan menyakiti orang lain

Mengampunkan kesalahan orang lain

Jangan bermusuh-musuhan

Jangan tamak atau serakah

Berpegang kepada Allah, pada kabul segala hajat

Yakin keselamatan itu pada kebenaran.

Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan mengamalkan pesan dan wasiat beliau agar kita menjadi manusia yang selaras baik dengan sang kholik maupun dengan mahluk hidup dilingkungan kita…

MENGENANG KETELADANAN ALMARHUM KH. SHOLAHUDDIN WAHID

“Saya Salahuddin. Tolong saya dikirimi info terbitan tiga edisi jurnal Tashwirul Afkar yang terakhir,” begitu suara di ujung telepon. Saya menjawab biasa saja, seadanya, karena tidak mengerti siapa yang telepon. “Iya, nanti saya infokan, Pak..”

Namun, betapa terkejutnya saat orang yang telepon tadi kirim SMS berisi nama lengkap beserta alamatnya. Kira-kira begini SMS-nya: “Kirim a.n. Salahuddin Wahid dengan alamat XXX. Jangan lupa infokan berapa saya harus bayar.”

Ya Allah, ternyata Gus Sholah yang telepon saya. Saya segera merespon SMS-nya dengan menyatakan akan mengantar langsung ke rumah. Beberapa hari kemudian saya mengunjungi rumahnya dengan membawa pesanannya. Kebetulan jarak kantor saya (Lakpesdam) di Tebet dengan rumah Gus Sholah di sekitar Mampang relatif dekat. Itu terjadi sekitar tahun 2008 atau awal 2009. Ini pertemuan kedua saya dengan Gus Sholah yang bisa ngobrol langsung. Pertemun pertama, saya sowan beliau di Tebuireng tahun 2007, waktu itu di sana ada acara Syarikat Indonesia, lembaga para santri untuk rekonsiliasi. Waktu itu banyak sekali anak muda berkumpul di pesantren Tebuireng. Tahun 2016 akhir saya kembali ke Tebuireng untuk keperluan wawancara, namun Gus Sholah waktu itu dibawa ke RS di Surabaya.

Pertemuan terkahir dengan Gus Sholah terjadi di rumah sakit Carolus, Jakarta Pusat. Waktu itu saya menjenguk Gus Im (Hasyim Wahid), adiknya bungsunya Gus Sholah. Di sana ada Gus Sholah beserta istrinya (putri KH Saifuddin Zuhri) yang ramah, malah mengajak foto bersama. Kami berfoto. Saya, Savic Ali, dan Eman Hermawan berdiri di sisi Gus Sholah dan istrinya.

Tadi malam, pukul sembilan kurang, Kiai Salahuddin bin Kiai Abdul Wahid Hasyim menghembuskan nafas terakhir di RS Harapan Kita, Jakarta. Usianya 77 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun..

Pribadi yang Bersahaja

Sama dengan Gus Dur, juga putra-putri almaghfurlah Kiai Abdul Wahid Hasyim lainnya, Gus Sholah adalah pribadi yang bersahaja dan sederhana. Dia ini tokoh, keturunan orang yang punya nama besar, tapi mudah ditemui dan mudah diajak bicara. Orangnya jauh dari kesan mempersulit urusan, bersedia menyapa, bertemu, dan bicara dengan siapa saja.

Saya kira, hari ini tidak mudah mencari orang dengan posisi tokoh dan keturunan kanan kirinya “emas” yang gampangan. Bayangkan, bapak Gus Sholah adalah Kiai Abdul Wahid Hasyim kakeknya Hadrotusy Syaikh Muhammad Hasyim Asy’ari. Kita tahu siapa ayah dan kakeknya. Mertuanya juga bukan orang biasa, yakni Kiai Saifuddin Zuhri. Namun, dengan posisi “tinggi” seperti itu, ia tampil biasa saja. Seorang Gus Sholah sebetulnya sudah cukup memadai untuk sombong dan menjauh dari orang kebanyakan.

Namun, kenyataannya, Gus Sholah memilih biasa saja. Bicaranya pun tidak basa-basi (suaranya khas, serak dan berat). Sekali lagi, susah mencari orang begini. Kita kehilangan teladan budi pekerti yang lembut.

Pendidikan

Kiai Abdul Wahid Hasyim awal tahun 1950an berseloroh: mencari sarjana di NU susahnya minta ampun, sama seperti mencari es di tengah malam. Mungkin karena itu, putra beliau tidak ada yang nyantri hingga “bulukan” di pesantren, kecuali Gus Dur. Ya, cucunya ulama besar dan pendiri NU tidak belajar agama secara “nglothok”. Gus Sholah yang dipelajari adalah “ilmu umum”, tepatnya arsitektur. Gus Sholah mendapatkan gelar “insiyur” di Institut Teknologi Bandung. Gus Im, bungsunya Kiai Wahid, belajar ilmu ekonomi di UI.

Saat Gus Sholah menjadi pengasuh utama Pesantren Tebuireng, menggantikan pamannya Kiai Yusuf Hasyim, banyak orang yang ragu kemampuan Gus Sholah memimpin pesantren, bukan saja karena beliau selama ini lebih banyak tinggal di luar pesantren, bahkan ilmu agamanya pun diragukan.

Namun, Gus Sholah membuktikan bahwa dirinya juga seorang kiai yang layak mempin pesantren besar warisan kakeknya. Di bawah kepemimpinan Gus Sholah, Tebuireng tumbuh pesat menjadi pesantren yang kokoh dan berwibawa.

Kita kehilangan teladan orang yang punya perhatian pada dunia pendidikan yang memadukan antara “ilmu umum” dan “ilmu agama”.

Berbeda dengan Gus Dur

Entah karena berbeda pendidikan atau apa, Gus Sholah punya perbedaan cukup mencolok dengan kakaknya, Gus Dur.

Awal-awal mahasiswa, saya pernah membaca esai Gus Sholah dan Gus Dur berbeda pendapat tentang Pancasila. Detailnya saya lupa. Namun, bagi yang akrab dengan keluarga Tebuireng, berbeda sesama kerabat bukanlah hal yang istimewa. Biasa saja. Satu contoh: jauh sebelum Gus Dur dan Gus Dur bersilang pendapat di koran, berpuluh tahun sebelumnya, Kiai Abdul Wahid Hasyim dan adiknya, Kiai Abdul Karim Hasyim juga telah berpolemik di majalah internal NU, namanya majalah Berita Nahdlatoel Oelama (BNO). Baca: Kritik Putra Mbah Hasyim untuk Kiai.

Perbedaan Gus Sholah sama Gus Dur juga terjadi di ranah partai politik. Saat Gus Dur bikin PKB, Gus Sholah bersama pamannya, Kiai Yusuf Hasyim malah mendirikan partai sendiri. Kita kehilangan teladan orang yang damai, berakhlak di tengah perbedaan.

Kita semua kehilangan banyak hal karena kepergian Gus Sholah. Akhirnya hanya bisa berdoa, semoga beliau husnul khotimah, diampuni segala khilaf dan dosanya. Al-Fatihah…

MEMAHAMI MAKSUD DAN TUJUAN DARI PERKATAAN ULAMA SUFI SEBAGAI MURSYID THORIQOH

Perkataan Syeikh Ahmad At Tijani ra.

“Telah sampai riwayat bahwa suatu ketika Syeikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani RA akan pergi ke suatu tempat,dan memberitahu sahabat-sahabat­nya beliau (termasuk sahabat besar Quthub sidi Abul Hassan Ali bin Tamasini ra.), bahwa barang siapa yang mengikuti Syeikh Ahmad Tijani ra ke tempat tersebut akan masuk Neraka,

Ketika sidi Ali Harazim ra datang dan menanyakan Syeikh Ahmad Tijani ra kepada sahabat-sahabat­nya, mereka kemudian memberitahu bahwa Syeikh Ahmad Tijani ra pergi ke suatu tempat dan melarang untuk mengikutinya dan jika tetap mengikutinya akan masuk neraka, Namun, se­telah mendengar larangan ini, sidi Ali Harazim ra tetap pergi menyusul Syeikh Ahmad Tijani ra.

Setelah bertemu dengan Syeikh Ahmad Tijani ra, Syeikh Ahmad Tijani ra bertanya: ”apakah tidak ada orang yang memberitahumu bahwa barang siapa yang mengikutiku ke tempat ini akan masuk ke neraka?

Lalu di jawab YA(sudah di beritahu), namun sidi Ali Harazim ra menambahkan bahwa dirinya mengikuti Syeikh Ahmad Tijani bukan karena surga atau neraka, Namun mengikuti Syeikh Ahmad Tijani ra Kerena WAJAH ALLAH SEMATA..LI WAJHILLAH.

Set­elah mendengar jawaban Sidi Ali Harazim ra, Syeikh Ahmad Tijani ra kemudian menyuruh Sidi Ali Harazim untuk membuka telapak tangannya,

Kemud­ian Sidi Ali Harazim ra membuka telapak tangannya dan melihat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ada di dalam telapak tangan beliua. MasyaAllah..(Di­ sampaikan oleh Sayyid Hassan bin Abdul Aziz Debbarh ra.)”

Ini semua hanya ujian buat para shohabat Syeikh Ahmad Tijani Ra, apa dia cintanya kepada Beliu hanya ingin surga atau takut neraka..? Atau memang Cintanya Lillahi Ta’ala.Ternyata hanya Syeikh Ali Harazim yg Lulus dari ujian tersebut.?

Al Jawab : Semua Ulama’ sepakat, bahwasanya semua Amal ibadah itu harus di lakukan karena Alloh swt, hatta/sehingga beribadah karena Rasululloh saw pun tidak boleh. Dalam ibadah maka kedudukan niat/tujuan adalah termasuk bagian penentu di terima atau tidaknya satu amalan ibadah. Maka niat dalam ibadah harus semata untuk Alloh swt..

Dalam berthariqah kita wajib mengikut/taslim pada bimbingan guru atau Mursyid, dhoohiran wabaathinan/lahir dan batin. Karena Guru ini lah yang akan membawa kita pada tujuan berthareqah, dan tujuan utama berthareqah ada semata untuk sampainya/wushul kita pada Hadlrah Rabbiyah/kedudukan yang paling tinggi/darojah ‘aaliyah di sisi Alloh swt..dan tentunya dalam menempuh perjalanan/saalik thareqah harus di berniat semata karena Alloh swt.

Adapun Maqolah/ucapan Guru kami Syidi Syaikh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-tijani: “Barang siapa ittiba’/mengikutiku karena Aku maka ia akan masuk neraka ,dan barang siapa mengikutiku karena Alloh swt,pasti masuk sorga”

(Mengikuti Beliau adalah satu keharusan, karena Beliau adalah Uswah, Qudwah dalam Thareqat yang paling agung ini, dan dalam mengikut Beliau tetap semata niat karena Alloh swt, karena kedudukan Beliau Sayidi Syaikh adalah WASHILAH, dan Alloh swt adalah ALGHOYAH/tujuan).. Hatta/sehingga ketika kita itba’/mengikut sunnah Baginda Rasululloh saw secara umum, kita melakukannya juga semata karena (niat) untuk Alloh swt.

Kesimpulannya:
Kedudukan Guru dalam Ibadah Thareqah adalah Wasilah/pengantar kita untuk sampai pada tujuan, maka wajib hukumnya mengikut/taslim padanya.

Kedudukan Alloh swt dalam ibadah adalah sebagai Tujuan/Alghoyah, maka wajib berniat semata karena-NYA.
Wallohu ‘alamu bisshowab.

SYAIKH YUSUF NABHANI DAN KISAH CINTANYA KEPADA NABI MUHAMMAD SAW.

Diceritakan, seorang yang saleh diberi anugerah yang tak terhingga, yaitu sering bermimpi melihat Kanjeng Nabi Muhammad saw. dalam tidurnya. Namun, selang beberapa waktu, pertemuannya dengan Nabi saw. terhenti. Ia pun merasa sedih.

Tak lama kemudian, ia kembali dapat bermimpi dengan Nabi saw. Kesempatan bertemu Nabi dalam mimpi tersebut tidak disia-siakannya untuk menanyakan sebab yang menghalanginya bertemu dengan beliau beberapa saat yang lalu. Maka Nabi saw. menjawab, “Bagaimana engkau bisa bertemu denganku dalam mimpimu, sementara di tempatmu terdapat sebuah buku yang mencela kekasihku, yaitu Yusuf an-Nabhani?”

Maka setelah terbangun dari tidurnya, orang saleh itu pun mencari buku yang dimaksud oleh Nabi saw., ketika menemukannya, ia bakar buku tersebut. Dan setelah kejadian itu ia kembali mendapat anugerah dan kehormatan bisa bertemu Nabi saw. dalam tidurnya seperti biasa.

Cerita di atas dituturkan Ibrahim Athwah Audi dalam sebuah pengantarnya di salah satu buku an-Nabhani. Yusuf ibn Ismail an-Nabhani merupakan seorang syekh dalam Tarekat Syadziliyah, ia ulama yang alim lagi warak yang semasa hidupnya tak henti mencurahkan dan menyenandungkan rasa cinta dan pujian kepada Nabi Muhammad saw. Kisah di atas seolah menjadi bukti betapa perhatian Nabi kepada an-Nabhani sungguh luar biasa. Beliau seakan tidak ingin orang yang mencurahkan hidupnya untuk beliau dicaci dan dicela.

Syekh Yusuf an-Nabhani lahir pada 1265 H. Ia merupakan keturunan Bani Nabhan, salah satu suku Arab Badui di bagian utara Palestina, dan masuk otoritas hukum kota Haifa yang termasuk wilayah Akka, Beirut. An-Nabhani lahir dan tumbuh di pedalam tersebut.

Dia dididik langsung oleh sang ayah, Ismail ibn Yusuf, seorang yang alim. Setelah tumbuh dewasa dan telah mengkhatamkan hafalan Alqurannya, an-Nabhani melakukan perjalanan ke Mesir dan belajar di al-Azhar dari tahun 1283 H hingga tahun 1289 H. Setelah selesai dari al-Azhar ia mulai berkelana meninggalkan Mesir untuk ikut serta menyebarkan ilmu agama.

An-Nabhani sempat bekerja di Istana Pemerintah Utsmani. Kemudian ia kembali ke negeri Syam tahun 1296 H. Ia berganti-ganti pekerjaan dalam ruang lingkup pengadilan. Syekh Yusuf an-Nabhani meninggal pada tanggal dua puluh sembilan Ramadhan tahun 1350 H.

Dalam Dan Muhammad adalah Utusan Allah, Annemarie Schimmel mengungkapkan bahwa an-Nabhani telah menghabiskan usianya untuk menghimpun karya-karya persembahan kepada Nabi. Dia menerbitkan himpunan madah untuk Nabi saw. dalam sebuah karya setebal empat jilid, dan dia sendiri menyusun ribuan baris sajak pujian untuk Nabi Muhammad saw. Menurut Schimmel, Syekh Yusuf an-Nabhani merupakan penghimpun besar terakhir dala’il, syama’il, dan syair-syair untuk menghormati Nabi saw. yang ada pada awal abad ke 20 Masehi.

Orang yang mencintai kekasihnya, tentu akan selalu menyebutnya, membaca dan menuliskan segala hal yang berkenaan tentang dirinya. Pikirannya pun akan selalu didominasi oleh sang kekasih. Begitulah barangkali yang dialami oleh Syekh Yusuf an-Nabhani.

Kecintaan an-Nabhani kepada kanjeng Nabi saw. dapat dilihat dari kitab-kitab yang disusunnya. Dia menulis beberapa kitab yang cukup penting berkenaan tentang Nabi saw, dan sampai sekarang karya-karya tersebut masih digunakan dan dibaca. Di antaranya kitab Al-Anwar al-Muhammadiah Mukhtasar al-Mawahib al-Ladunniah yang merupakan ringkasan dari kitab Mawahib al-Ladunniah yang disusun Imam Al-Qasthalani, yang saat ini masih dipelajari di salah satu majlis taklim di Banjarmasin yang jamaahnya selalu banyak.

Syekh Yusuf an-Nabhani tak hanya sekedar mengenal Nabi saw. Namun, sangat mengenal dengan kekasihnya tersebut, sehingga ia dengan ikhlas mewakafkan dirinya untuk kanjeng Nabi saw., dan tersebab pengenalannya itu pula rasa cintanya kepada Nabi saw. begitu dalam. Bukankah semakin kenal dan dekat sesorang dengan Nabi saw., maka kekaguman dan rasa cintanya semakin bertambah pula.

Dengan karya-karyanya, an-Nabhani seolah ingin mengajak kita untuk lebih mengenal dan lebih dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad saw., seseorang yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat.

Sebagai penutup, ada sebuah cerita yang cukup menarik yang dituturkan Syekh Muzaffer Ozak, suatu hari seorang yang saleh bermimpi dengan Nabi Muhammad saw., namun dalam mimpi tersebut Nabi saw. mengacuhkannya.

“Ya Rasulullah,” kata orang saleh itu, “sepertinya engkau marah kepadaku. Apakah aku telah berbuat kurang ajar kepadamu?” Rasulullah pun menjawab, “Aku tak mengenalmu!” Lantas orang tadi berkata, “Aku si Fulan, orang yang saleh.” Akan tetapi Nabi saw. masih tidak mengenalnya.

Kemudian orang saleh itu berkata, “Ya Rasulullah, aku pernah mendengar para ulama bertutur bahwa engkau mengenal umatmu sebagaimana seorang ayah mengenal anak-anaknya..” “Benar,” kata Rasul, “Apa yang dikatakan ulama-ulama tersebut memang benar. Aku Nabimu. Aku mengenal setiap orang di antara kalian sebagaimana aku mengenal anak-anakku sendiri. Tetapi, pengetahuanku tentang dirimu sebanding dengan pengetahuanmu tentang diriku. Aku sangat dekat dengan orang-orang yang sangat mencintaiku.”

Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? seberapa kenalkah kita sudah dengan Kanjeng Nabi Muhammad saw.?
Wallohu A’lam.

KH. HASYIM ASY’ARI : TANDA-TANDA ORANG YANG MENCINTAI ROSULULLOH SAW.

Dalam sebuah karyanya yang berjudul An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, Hadratusy Syekh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari menjelaskan berbagai kriteria seseorang layak disebut sebagai “Pecinta Muhammad”.

Kitab yang termuat dalam dalam kompilasi kitab karya beliau berjudul Irsyadus Sari ini memang tidak tebal, tapi isinya bagus dan berbobot. Di dalam kitab ini, beliau menjelaskan karakteristik pribadi Rasulullah, keluarga Rasulullah, keutamaan Ahlul Bait dan para sahabat, serta tanda-tanda mencintai beliau.

Menurut Hadrotusy Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy’ari, ada beberapa tanda-tanda seseorang mencintai Rasulullah Muhammad saw:

1. Senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sunahnya, mengikuti sabdanya, mencontoh perbuatannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengikuti akhlaknya, baik dalam kondisi sulit maupun mudah, maupun dalam kondisi senang ataupun tidak senang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran 31.

2. Banyak menyebut namanya. Karena orang yang mencintai sesuatu/seseorang, dia akan banyak menyebutnya.

Dengan demikian, mencintai Rasulullah berarti banyak berselawat kepadanya. Selawat adalah ibadah yang super istimewa. Mengapa?

Sebab, Allah bersama malaikatnya senantiasa bershalawat kepada Rasulullah. Allah beserta malaikat memberi contoh terlebih dulu, kemudian memerintahkan agar orang-orang yang beriman bershalawat kepada Nabi, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab 56. Dengan demikian, inilah ibadah yang dilakukan oleh Allah, malaikat, dan kaum mukminin.

3. Di antara tanda mencintai Rasulullah adalah senantiasa merindukan bertemu dengannya. Karena orang yang mencintai pasti bahagia bertemu dengan sosok yang dicintai.

Mencintai Rasulullah berarti mencintai pribadi beliau, keluarga dan para sahabatnya. Beruntunglah umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa mencintai keluarga dan para sahabat Rasulullah saw. Tidak hanya mencintai Ahlul Bait(keluarga Nabi saw)saja dan menafikan bahkan membenci sebagian besar sahabat sebagaimana yang dilakukan Syiah Rafidhah, juga tidak membenci Ahlul Bait sebagaimana dilakukan oleh kelompok Khawarij. Semua imbang, mencintai Ahlul Bait dan para sahabat beliau. Sebab beliau tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Ahlul Bait dan para sahabat beliau.

4. Di antara tanda mencintai Rasulullah adalah sangat mengagungkannya dan menghormatinya saat menyebut namanya serta memperlihatkan kerendahan hati disertai kekhusyu’an saat mendengar namanya.

Beberapa hari silam, ada seorang kiai dari Jombang yang wafat saat mahallul qiyam (prosesi berdiri pada saat pembacaan Maulid). KH. Rofi’usy Syan, nama kiai ini, selama hidupnya dikenal sebagai pecinta selawat. Dia wafat dalam kondisi indah, khusnul khatimah, pada saat sedang menyenandungkan untaian kalimat indah kepada Rasulullah. Benar kata sebagian ulama Salaf, kondisi wafat seseorang menunjukkan kebiasaannya selama hidup.

Dengan kebeningan hati dan kerinduan yang memuncak kepada Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, para kekasih Allah menggubah berbagai redaksi selawat yang memiliki fadhilah masing-masing. Misalnya sealawat Nariyah atau selawat Taziyah atau sealawat Tafrijiyah yang disusun oleh Syaikh Ahmad At-Tazi al-Maghribi, selawat Fatih-nya Syaikh Muhammad al-Bakri, Selawat Badawiyah-nya Sayyid Ahmad al-Badawi, selawat Kubro, selawat Munjiyat, dan sebaginya.

    Dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyid as-Sadat, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mencatat kurang lebih ada 70 macam redaksi selawat yang disusun oleh para ulama.

Semua selawat disusun sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah sekaligus membina umat agar mencintai beliau shallallahu alaihi wasallam. Setidaknya, kita meng-ugemi selawat dengan secara rutin membacanya setiap hari. Sebab, lidah yang terbiasa dipakai ghibah dan namimah seperti lidah kita hanya bisa dibasuh dengan istighfar dan sealawat.

5. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah adalah mencintai orang yang mencintainya, mencintai para ahlul baitnya, para sahabatnya dari kalangan Anshar dan Muhajirin, serta memusuhi orang yang memusuhi mereka dan membenci orang yang membenci dan mencela mereka. Karena orang yang mencintai sesuatu dia akan menyukai orang yang mencintai itu dan membenci orang yang membenci sesuatu itu.

6. Di antara tanda mencintai Rasulullah adalah mencintai Alquran. Poin terakhir ini terasa menghentak. Tampaknya, dengan kondisi keimanan yang naik turun, kita lebih sering memegang gawai ketimbang mushaf, dan tertlampau sering asyik dengan medsos dibanding bacaan Alquran. Jika memang kondisinya demikian, berarti iman kita perlu “di-charge”. Mengapa?

Karena seperti batre ponsel, kondisi iman kita naik turun. Lebih sering tidak stabil. Agar penuh dan stabil, kita perlu lebih sering menyapa mushaf. Sebab, Alquran adalah satu-satunya mukjizat yang istimewa dan dapat kita “pegang”. Para rasul memiliki mukjizat yang tidak bisa ditiru umatnya: Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak mempan, Nabi Musa yang bercakap-cakap dengan Allah dan membelah lautan.

Lalu Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, menyehatkan mata buta, dan sebagainya. Semua tidak bisa ditiru umatnya masing-masing. Tapi Alqur’an memang istimewa. Inilah mukjizat yang masih bisa dirasakan dan manfaatnya diperoleh umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman.

An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin karya KH. M. Hasyim Asy’ari.

Wallahu a’lam Bisshawab