Download Surat Adz-Dzaariyaat Mp3

Download Surat Adz-Dzaariyaat Mp3

QS.51 Adz-Dzaariyaat (angin yg menerbangkan)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.
.

1:51

waaldzdzaariyaati dzarwaan
[51:1]
Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.

.

2:51

faalhaamilaati wiqraan
[51:2]
dan awan yang mengandung hujan,

.

3:51

 

faaljaariyaati yusraan
[51:3]
dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.

.

4:51

faalmuqassimaati amraan
[51:4]
dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan1415,
.

5:51

innamaa tuu’aduuna lashaadiqun
[51:5]
sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
.

6:51

wa-inna alddiina lawaaqi’un
[51:6]
dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.
.

7:51

waalssamaa-i dzaati alhubuki
[51:7]
Demi langit yang mempunyai jalan-jalan1416,
.

8:51

innakum lafii qawlin mukhtalifin
[51:8]
sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,
.

9:51

yu/faku ‘anhu man ufika
[51:9]
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quraan) orang yang dipalingkan.
.

10:51

qutila alkharraasuuna
[51:10]
Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,
.

11:51

alladziina hum fii ghamratin saahuuna
[51:11] (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,
.

12:51

yas-aluuna ayyaana yawmu alddiini
[51:12]
mereka bertanya: “Bilakah hari pembalasan itu?”
.

13:51

yawma hum ‘alaa alnnaari yuftanuuna
[51:13]
(Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
.

14:51

 

dzuuquu fitnatakum haadzaa alladzii kuntum bihi tasta’jiluuna
[51:14]
(Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan.”
.

15:51

 

inna almuttaqiina fii jannaatin wa’uyuunin
[51:15]
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air,
.

16:51

 

aakhidziina maa aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla dzaalika muhsiniina
[51:16]
sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
.

17:51

 

kaanuu qaliilan mina allayli maa yahja’uuna
[51:17]
Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.
.

18:51

wabial-ashaari hum yastaghfiruuna
[51:18]
Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
.

19:51

 

wafii amwaalihim haqqun lilssaa-ili waalmahruumi
[51:19]
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian1418.
.

20:51

wafii al-ardhi aayaatun lilmuuqiniina
[51:20]
Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.
.

21:51

wafii anfusikum afalaa tubshiruuna
[51:21]
dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
.

22:51

 

wafii alssamaa-i rizqukum wamaa tuu’aduuna
[51:22]
Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu1419 dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu1420.
.

23:51

fawarabbi alssamaa-i waal-ardhi innahu lahaqqun mitsla maa annakum tanthiquuna
[51:23]
Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.
.

24:51

hal ataaka hadiitsu dhayfi ibraahiima almukramiina
[51:24]
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
.

25:51

idz dakhaluu ‘alayhi faqaaluu salaaman qaala salaamun qawmun munkaruuna
[51:25]
(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: “Salaamun”. Ibrahim menjawab: “Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.”
.

26:51

faraagha ilaa ahlihi fajaa-a bi’ijlin samiinin
[51:26]
Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
.

27:51

 

faqarrabahu ilayhim qaala alaa ta/kuluuna
[51:27]
Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: “Silahkan anda makan.”
.

28:51

fa-awjasa minhum khiifatan qaaluu laa takhaf wabasysyaruuhu bighulaamin ‘aliimin
[51:28]
(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: “Janganlah kamu takut”, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).
.

29:51

fa-aqbalati imra-atuhu fii sharratin fashakkat wajhahaa waqaalat ‘ajuuzun ‘aqiimun
[51:29]
Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: ” (Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul.”
.

30:51

qaaluu kadzaaliki qaala rabbuki innahu huwa alhakiimu al’aliimu
[51:30]
Mereka berkata: “Demikianlah Tuhanmu memfirmankan” Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
.

31:51

qaala famaa khathbukum ayyuhaa almursaluuna
[51:31]
Ibrahim bertanya: “Apakah urusanmu hai para utusan?”
.

32:51

qaaluu innaa ursilnaa ilaa qawmin mujrimiina
[51:32]
Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),
.

33:51

linursila ‘alayhim hijaaratan min thiinin
[51:33]
agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
.

34:51

 

musawwamatan ‘inda rabbika lilmusrifiina
[51:34]
yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas1421“.
.

35:51

fa-akhrajnaa man kaana fiihaa mina almu/miniina
[51:35]
Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.
.

36:51

famaa wajadnaa fiihaa ghayra baytin mina almuslimiina
[51:36]
Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah1422 dari orang yang berserah diri.
.

37:51

wataraknaa fiihaa aayatan lilladziina yakhaafuuna al’adzaaba al-aliima
[51:37]
Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda1423 bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
.

38:51

 

wafii muusaa idz arsalnaahu ilaa fir’awna bisulthaanin mubiinin
[51:38]
Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan membawa mu’jizat yang nyata.
.

39:51

fatawallaa biruknihi waqaala saahirun aw majnuunun
[51:39]
Maka dia (Fir’aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: “Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.”
.

40:51

 

fa-akhadznaahu wajunuudahu fanabadznaahum fii alyammi wahuwa muliimun
[51:40]
Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
.

41:51

 

wafii ‘aadin idz arsalnaa ‘alayhimu alrriiha al’aqiima
[51:41]
Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,
.

42:51

maa tadzaru min syay-in atat ‘alayhi illaa ja’alat-hu kaalrramiimi
[51:42]
angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
.

43:51

 

wafii tsamuuda idz qiila lahum tamatta’uu hattaa hiinin
[51:43]
Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: “Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu.”
.

44:51

 

fa’ataw ‘an amri rabbihim fa-akhadzat-humu alshshaa‘iqatu wahum yanzhuruuna
[51:44]
Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.
.

45:51

famaa istathaa‘uu min qiyaamin wamaa kaanuu muntashiriina
[51:45]
Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
.

46:51

waqawma nuuhin min qablu innahum kaanuu qawman faasiqiina
[51:46]
dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
.

47:51

waalssamaa-a banaynaahaa bi-aydin wa-innaa lamuusi’uuna
[51:47]
Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa
.

48:51

waal-ardha farasynaahaa fani’ma almaahiduuna
[51:48]
Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
.

49:51

wamin kulli syay-in khalaqnaa zawjayni la’allakum tadzakkaruuna
[51:49]
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
.

50:51

 

fafirruu ilaa allaahi innii lakum minhu nadziirun mubiinun
[51:50]
Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
.

51:51

walaa taj’aluu ma’a allaahi ilaahan aakhara innii lakum minhu nadziirun mubiinun
[51:51]
Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
.

52:51

kadzaalika maa ataa alladziina min qablihim min rasuulin illaa qaaluu saahirun aw majnuunun
[51:52]
Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: “Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.”
.

53:51

atawaasaw bihi bal hum qawmun thaaghuuna
[51:53]
Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
.

54:51

fatawalla ‘anhum famaa anta bimaluumin
[51:54]
Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.
.

55:51

wadzakkir fa-inna aldzdzikraa tanfa’u almu/miniina
[51:55]
Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
.

56:51

wamaa khalaqtu aljinna waal-insa illaa liya’buduuni
[51:56]
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
.

57:51

maa uriidu minhum min rizqin wamaa uriidu an yuth‘imuuni
[51:57]
Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.
.

58:51

inna allaaha huwa alrrazzaaqu dzuu alquwwati almatiinu
[51:58]
Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
.

59:51

fa-inna lilladziina zhalamuu dzanuuban mitsla dzanuubi ashhaabihim falaa yasta’jiluuna
[51:59]
Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.
.

60:51

 

fawaylun lilladziina kafaruu min yawmihimu alladzii yuu’aduuna
[51:60]
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka1424
.

Video : Bacaan QS.51 Adz-Dzaariyaat, ayat 1 – 60 :

.

Download Bacaan QS.51 Adz-Dzaariyaat, ayat 1 – 60 Mp3 Disini :

gr