Download Surat Al-Ahzab Mp3

Download Surat Al-Ahzab Mp3

QS.33 Al-Ahzab (golongan yg bersekutu)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.
1:33

yaa ayyuhaa alnnabiyyu ittaqi allaaha walaa tuthi’i alkaafiriina waalmunaafiqiina inna allaaha kaana ‘aliiman hakiimaan
[33:1]
Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,

.

2:33

waittabi’ maa yuuhaa ilayka min rabbika inna allaaha kaana bimaa ta’maluuna khabiiraan
[33:2]
dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

.

3:33

watawakkal ‘alaa allaahi wakafaa biallaahi wakiilaan
[33:3]
dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.

.

4:33

maa ja’ala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi wamaa ja’ala azwaajakumu allaa-ii tuzhaahiruuna minhunna ummahaatikum wamaa ja’ala ad’iyaa-akum abnaa-akum dzaalikum qawlukum bi-afwaahikum waallaahu yaquulu alhaqqa wahuwa yahdii alssabiila
[33:4]
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar1199 itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

.5:33

ud’uuhum li-aabaa-ihim huwa aqsathu ‘inda allaahi fa-in lam ta’lamuu aabaa-ahum fa-ikhwaanukum fii alddiini wamawaaliikum walaysa ‘alaykum junaahun fiimaa akhtha/tum bihi walaakin maa ta’ammadat quluubukum wakaana allaahu ghafuuran rahiimaan
[33:5]
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu1200. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

.

6:33

alnnabiyyu awlaa bialmu/miniina min anfusihim wa-azwaajuhu ummahaatuhum wauluu al-arhaami ba’dhuhum awlaa biba’dhin fii kitaabi allaahi mina almu/miniina waalmuhaajiriina illaa an taf’aluu ilaa awliyaa-ikum ma’ruufan kaana dzaalika fii alkitaabi masthuuraan
[33:6]
Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri1201 dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik1202 kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

.

7:33

wa-idz akhadznaa mina alnnabiyyiina miitsaaqahum waminka wamin nuuhin wa-ibraahiima wamuusaa wa’iisaa ibni maryama wa-akhadznaa minhum miitsaaqan ghaliizhaan
[33:7]
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh1203.

.

8:33

liyas-ala alshshaadiqiina ‘an shidqihim wa-a’adda lilkaafiriina ‘adzaaban aliimaan
[33:8]
agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka1204 dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.

.

9:33

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu udzkuruu ni’mata allaahi ‘alaykum idz jaa-atkum junuudun fa-arsalnaa ‘alayhim riihan wajunuudan lam tarawhaa wakaana allaahu bimaa ta’maluuna bashiiraan
[33:9]
Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan ni’mat Allah (yang telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya1205. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.

.

10:33

idz jaauukum min fawqikum wamin asfala minkum wa-idz zaaghati al-abshaaru wabalaghati alquluubu alhanaajira watazhunnuuna biallaahi alzhzhunuunaa
[33:10] (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan1206 dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka.

.

11:33

hunaalika ibtuliya almu-minuuna wazulziluu zilzaalan syadiidaan
[33:11]
Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat.

.12:33

wa-idz yaquulu almunaafiquuna waalladziina fii quluubihim maradhun maa wa’adanaa allaahu warasuuluhu illaa ghuruuraan
[33:12]
Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata :”Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya”.

.

13:33

wa-idz qaalat thaa-ifatun minhum yaa ahla yatsriba laa muqaama lakum fairji’uu wayasta/dzinu fariiqun minhumu alnnabiyya yaquuluuna inna buyuutanaa ‘awratun wamaaaa firaaraan
[33:13]
Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mreka berkata: “Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu”. Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)”. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.

.14:33

walaw dukhilat ‘alayhim min aqthaarihaa tsumma su-iluu alfitnata laaatawhaa wamaaaa illaa yasiiraan talabbatsuu bih
[33:14] Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad1207, niscaya mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan bertangguh untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat.

.15:33

walaqad kaanuu ‘aahaduu allaaha min qablu laa yuwalluuna al-adbaara wakaana ‘ahdu allaahi mas-uulaan
[33:15]
Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: “Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)”. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.

.

16:33

qul lan yanfa’akumu alfiraaru in farartum mina almawti awi alqatli wa-idzan laa tumatta’uuna illaa qaliilaan
[33:16]
Katakanlah: “Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja”.

.

17:33

qul man dzaa alladzii ya’shimukum mina allaahi in araada bikum suu-an aw araada bikum rahmatan walaa yajiduuna lahum min duuni allaahi waliyyan walaa nashiiraan
[33:17]
Katakanlah: “Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?” Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.

.

18:33

qad ya’lamu allaahu almu’awwiqiina minkum waalqaa-iliina li-ikhwaanihim halumma ilaynaaaa ya/tuuna alba/sa illaa qaliilaan wal
[33:18] Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya: “Marilah kepada kami”. Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar.

.

19:33

asyihhatan ‘alaykum fa-idzaa jaa-a alkhawfu ra-aytahum yanzhuruuna ilayka taduuru a’yunuhum kaalladzii yughsyaa ‘alayhi mina almawti fa-idzaa dzahaba alkhawfu salaquukum bi-alsinatin hidaadin asyihhatan ‘alaa alkhayri ulaa-ika lam yu/minuu fa-ahbatha allaahu a’maalahum wakaana dzaalika ‘alaa allaahi yasiiraan
[33:19]
Mereka bakhil terhadapmu, apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

.

20:33

yahsabuuna al-ahzaaba lam yadzhabuu wa-in ya/ti al-ahzaabu yawadduu law annahum baaduuna fii al-a’raabi yas-aluuna ‘an anbaa-ikum walaw kaanuu fiikum maa qaataluu illaaaan
[33:20] Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badwi, sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. Dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

.

21:33

laqad kaana lakum fii rasuuli allaahi uswatun hasanatun liman kaana yarjuu allaaha waalyawma al-aakhira wadzakara allaaha katsiiraan
[33:21]
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

.

22:33

walammaa raaa almu/minuuna al-ahzaaba qaaluu haadzaa maa wa’adanaa allaahu warasuuluhu washadaqa allaahu warasuuluhu wamaa zaadahum illaa iimaanan watasliimaan
[33:22]
Dan tatkala orang-orang mu’min melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata : “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya1208 kepada kita”. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.

.

23:33

mina almu/miniina rijaalun shadaquu maaaahaduu allaaha ‘alayhi faminhum man qadaahbahu waminhum man yantazhiru wamaa baddaluu tabdiilaan na
[33:23] Di antara orang-orang mu’min itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu1209 dan mereka tidak merobah (janjinya),

.

24:33

liyajziya allaahu alshshaadiqiina bishidqihim wayu’adzdziba almunaafiqiina in syaa-a aw yatuuba ‘alayhim inna allaaha kaana ghafuuran rahiimaan
[33:24]
supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

.

25:33

waradda allaahu alladziina kafaruu bighayzhihim lam yanaaluu khayran wakafaa allaahu almu/miniina alqitaala wakaana allaahu qawiyyan ‘aziizaan
[33:25]
Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mu’min dari peperangan1210. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

.26:33

wa-anzala alladziina zhaaharuuhum min ahli alkitaabi min shayaasiihim waqadzafa fii quluubihimu alrru’ba fariiqan taqtuluuna wata/siruuna fariiqaan
[33:26]
Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memesukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan1211.

.

27:33

wa-awratsakum ardhahum wadiyaarahum wa-amwaalahum wa-ardhan lam tathauuhaaaana allaahu ‘alaa kulli syay-in qadiiraan
[33:27] Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak1212. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

.

28:33

yaa ayyuhaa alnnabiyyu qul li-azwaajika in kuntunna turidna alhayaata alddunyaaaa fata’aalayna umatti’kunna wausarrihkunna saraahan jamiilaan
[33:28] Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: “Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah1213 dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

.29:33

wa-in kuntunna turidna allaaha warasuulahu waalddaara al-aakhirata fa-inna allaaha a’adda lilmuhsinaati minkunna ajran ‘azhiimaan
[33:29]
Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.

.30:33

yaa nisaa-a alnnabiyyi man ya/ti minkunna bifaahisyatin mubayyinatin yudaa‘af lahaaal’adzaabu dhi’fayni wakaana dzaalika ‘alaa allaahi yasiiraan
[33:30]
Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.

.

31:33

waman yaqnut minkunna lillaahi warasuulihi wata’mal shaalihan nu/tihaa ajrahaa marratayni wa-a’tadnaa lahaa rizqan kariimaan
[33:31]
Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscata Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezki yang mulia.

.

32:33

yaa nisaa-a alnnabiyyi lastunna ka-ahadin mina alnnisaa-i ini ittaqaytunna falaa takhdha’na bialqawli fayathma’a alladzii fii qalbihi maradhun waqulna qawlan ma’ruufaan
[33:32]
Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk1214 dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya1215 dan ucapkanlah perkataan yang baik,

.33:33

waqarna fii buyuutikunna walaa tabarrajna tabarruja aljaahiliyyati al-uulaa wa-aqimna alshshalaata waaatiina alzzakaata wa-athi’na allaaha warasuulahu innamaa yuriidu allaahu liyudzhiba ‘ankumu alrrijsa ahla albayti wayuthahhirakum tathhiiraan
[33:33]
dan hendaklah kamu tetap di rumahmu1216 dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu1217 dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait1218 dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

.

34:33

waudzkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati allaahi waalhikmati inna allaaha kaana lathiifan khabiiraan
[33:34]
Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.

.

35:33

inna almuslimiina waalmuslimaati waalmu/miniina waalmu/minaati waalqaanitiina waalqaanitaati waalshshaadiqiina waalshshaadiqaati waalshshaabiriina waalshshaabiraati waalkhaasyi’iina waalkhaasyi’aati waalmutashaddiqiina waalmutashaddiqaati waalshshaa-imiina waalshshaa-imaati waalhaafizhiina furuujahum waalhaafizhaati waaldzdzaakiriina allaaha katsiiran waaldzdzaakiraati a’adda allaahu lahum maghfiratan wa-ajran ‘azhiimaan
[33:35]
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu’min1219, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta’atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

.

36:33

wamaa kaana limu/minin walaa mu/minatin idzaa qadaa allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahumu alkhiyaratu min amrihim waman ya’shi allaaha warasuulahu faqad dhalla dhalaalan mubiinaan
[33:36]
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

.

37:33

wa-idz taquulu lilladzii an’ama allaahu ‘alayhi wa-an’amta ‘alayhi amsik ‘alayka zawjaka waittaqi allaaha watukhfii fii nafsika maa allaahu mubdiihi watakhsyaa alnnaasa waallaahu ahaqqu an takhsyaahu falammaa qadaa zaydun minhaa watharan zawwajnaakahaa likay laa yakuuna ‘alaa almu/miniina harajun fii azwaaji ad’iyaa-ihim idzaa qadhaw minhunna watharan wakaana amru allaahi maf’uulaan
[33:37]
Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni’mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni’mat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia1220 supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya1221. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

.

38:33

maa kaana ‘alaa alnnabiyyi min harajin fiimaa faradha allaahu lahu sunnata allaahi fii alladziina khalaw min qablu wakaana amru allaahi qadaran maqduuraan
[33:38]
Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu1222. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,

.

39:33

alladziina yuballighuuna risaalaati allaahi wayakhsyawnahu walaa yakhsyawna ahadan illaaallaaha wakafaa biallaahi hasiibaan
[33:39]
(yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah1223, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.

.

40:33

maa kaana muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuula allaahi wakhaatama alnnabiyyiina wakaana allaahu bikulli syay-in ‘aliimaan
[33:40]
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu1224, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

.

41:33

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu udzkuruu allaaha dzikran katsiiraan
[33:41]
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

.

42:33

wasabbihuuhu bukratan wa-ashiilaan
[33:42]
Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.

.

43:33

huwa alladzii yushallii ‘alaykum wamalaa-ikatuhu liyukhrijakum mina alzhzhulumaati ilaaalnnuuri wakaana bialmu/miniina rahiimaan
[33:43]
Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

.

44:33

tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salaamun wa-a’adda lahum ajran kariimaan
[33:44]
Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mu’min itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam1225; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

.

45:33

yaa ayyuhaa alnnabiyyu innaa arsalnaaka syaahidan wamubasysyiran wanadziiraan
[33:45]
Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan,

.

46:33

wadaa‘iyan ilaa allaahi bi-idznihi wasiraajan muniiraan
[33:46]
dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.

.

47:33

wabasysyiri almu/miniina bi-anna lahum mina allaahi fadhlan kabiiraan
[33:47]
Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mu’min bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

.

48:33

walaa tuthi’i alkaafiriina waalmunaafiqiina wada’ adzaahum watawakkal ‘alaa allaahi wakafaaallaahi wakiilaan bi
[33:48] Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung.

.

49:33

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu idzaa nakahtumu almu/minaati tsumma thallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna famaa lakum ‘alayhinna min ‘iddatin ta’tadduunahaahuuhunna saraahan jamiilaan
[33:49] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah1226 dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

.

50:33

yaa ayyuhaa alnnabiyyu innaa ahlalnaa laka azwaajaka allaatii aatayta ujuurahunna wamaaaa afaa-a allaahu ‘alayka wabanaati ‘ammika wabanaati ‘ammaatika wabanaati khaalika wabanaati khaalaatika allaatii haajarna ma’aka waimra-atan mu/minatan in wahabat nafsahaa lilnnabiyyi in araada alnnabiyyu an yastankihahaa khaalishatan laka min duuni almu/miniina qad ‘alimnaa maa faradhnaa ‘alayhim fii azwaajihim wamaa malakat aymaanuhum likaylaa yakuuna ‘alayka harajun wakaana allaahu ghafuuran rahiimaan
[33:50] Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu’min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu’min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

.

51:33

turjii man tasyaau minhunna watu/wii ilayka man tasyaau wamani ibtaghayta mimman ‘azalta falaa junaaha ‘alayka dzaalika adnaa an taqarra a’yunuhunna walaa yahzanna wayardhayna bimaa aataytahunna kulluhunna waallaahu ya’lamu maa fii quluubikum wakaana allaahu ‘aliiman haliimaan
[33:51]
Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki diantara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun1227.

.

52:33

laa yahillu laka alnnisaau min ba’du walaa an tabaddala bihinna min azwaajin walaw a’jabaka husnuhunna illaa maa malakat yamiinuka wakaana allaahu ‘alaa kulli syay-in raqiibaan
[33:52]
Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu1228.

.

53:33

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta alnnabiyyi illaa an yu/dzana lakum ilaa tha’aamin ghayra naatsiriina inaahu walaakin idzaa du’iitum faudkhuluu fa-idzaatha’imtum faintasyiruu walaa musta/nisiina lihadiitsin inna dzaalikum kaana yu/dzii alnnabiyya fayastahyii minkum waallaahu laa yastahyii mina alhaqqi wa-idzaaaa‘an fais-aluuhunna min waraa-i hijaabin dzaalikum athharu liquluubikum waquluubihinna wamaa kaana lakum an tu/dzuu rasuula allaahi walaa an tankihuu azwaajahu min ba’dihi abadan inna dzaalikum kaana ‘inda allaahi ‘azhiimaan
[33:53] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)1229, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

.54:33

in tubduu syay-an aw tukhfuuhu fa-inna allaaha kaana bikulli syay-in ‘aliimaan
[33:54]
Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

.

55:33

laa junaaha ‘alayhinna fii aabaa-ihinna walaa abnaa-ihinna walaa ikhwaanihinna walaa abnaa-i ikhwaanihinna walaa abnaa-i akhawaatihinna walaa nisaa-ihinna walaa maa malakat aymaanuhunna waittaqiina allaaha inna allaaha kaana ‘alaa kulli syay-in syahiidaan
[33:55]
Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

.

56:33

inna allaaha wamalaa-ikatahu yushalluuna ‘alaa alnnabiyyi yaa ayyuhaa alladziina aamanuu shalluu ‘alayhi wasallimuu tasliimaan
[33:56]
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi1230. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya1231.

.

57:33

inna alladziina yu/dzuuna allaaha warasuulahu la’anahumu allaahu fii alddunyaaal-aakhirati wa-a’adda lahum ‘adzaaban muhiinaan
[33:57] Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya1232. Allah akan mela’natinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.

.

58:33

waalladziina yu/dzuuna almu/miniina waalmu/minaati bighayri maa iktasabuu faqadi ihtamaluu buhtaanan wa-itsman mubiinaan

[33:58] Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu’min dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

.

59:33

yaa ayyuhaa alnnabiyyu qul li-azwaajika wabanaatika wanisaa-i almu/miniina yudniina ‘alayhinna min jalaabiibihinna dzaalika adnaa an yu’rafna falaa yu/dzayna wakaana allaahu ghafuuran rahiimaan
[33:59]
Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya1233 ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

.

60:33

la-in lam yantahi almunaafiquuna waalladziina fii quluubihim maradhun waalmurjifuuna fii almadiinati lanughriyannaka bihim tsumma laa yujaawiruunaka fiihaa illaa qaliilaan
[33:60]
Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar,

.

61:33

mal’uuniina ayna maa tsuqifuu ukhidzuu waquttiluu taqtiilaan
[33:61]
dalam keadaan terla’nat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya.

.62:33

sunnata allaahi fii alladziina khalaw min qablu walan tajida lisunnati allaahi tabdiilaan
[33:62]
Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

.

63:33

yas-aluka alnnaasu ‘ani alssaa‘ati qul innamaa ‘ilmuhaa ‘inda allaahi wamaa yudriika la’alla alssaa‘ata takuunu qariibaan
[33:63]
Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah”. Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.

.

64:33

inna allaaha la’ana alkaafiriina wa-a’adda lahum sa’iiraan
[33:64]
Sesungguhnya Allah mela’nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka),

.

65:33

khaalidiina fiihaa abadan laa yajiduuna waliyyan walaa nashiiraan
[33:65]
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong.

.

66:33

yawma tuqallabu wujuuhuhum fii alnnaari yaquuluuna yaa laytanaa atha’naa allaaha wa-atha’naa alrrasuulaa
[33:66] Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: “Alangkah baiknya, andaikata kami ta’at kepada Allah dan ta’at (pula) kepada Rasul”.

.

67:33

waqaaluu rabbanaa innaa atha’naa saadatanaa wakubaraa-anaa fa-adhalluunaa alssabiilaa
[33:67] Dan mereka berkata;:”Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menta’ati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).

.

68:33

rabbanaa aatihim dhi’fayni mina al’adzaabi wail’anhum la’nan kabiiraan
[33:68]
Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar”.

.

69:33

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa takuunuu kaalladziina aadzaw muusaa fabarra-ahu allaahu mimmaa qaaluu wakaana ‘inda allaahi wajiihaan
[33:69]
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

.

70:33

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ittaquu allaaha waquuluu qawlan sadiidaan
[33:70]
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,

.

71:33

yushlih lakum a’maalakum wayaghfir lakum dzunuubakum waman yuthi’i allaaha warasuulahu faqad faaza fawzan ‘azhiimaan
[33:71]
niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

.

72:33

innaa ‘aradhnaa al-amaanata ‘alaa alssamaawaati waal-ardhi waaljibaali fa-abayna an yahmilnahaa wa-asyfaqna minhaa wahamalahaa al-insaanu innahu kaana zhaluuman jahuulaan
[33:72]
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat1234 kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,

.

73:33

liyu’adzdziba allaahu almunaafiqiina waalmunaafiqaati waalmusyrikiina waalmusyrikaati wayatuuba allaahu ‘alaa almu/miniina waalmu/minaati wakaana allaahu ghafuuran rahiimaan
[33:73]
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

.
Video: Bacaan indah QS.33 Al-Ahzab, ayat 1 – 17.

.

Download Bacaan indah QS.33 Al-Ahzab Mp3 Disini :

gr

 

Leave your comment here: