Download Surat An-Najm Mp3

Download Surat An-Najm Mp3

QS.53 An-Najm (bintang)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:53

waalnnajmi idzaa hawaa
[53:1] Demi bintang ketika terbenam.
.

2:53

maa dhalla shaahibukum wamaa ghawaa
[53:2] kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
.

3:53

wamaa yanthiqu ‘ani alhawaa
[53:3] dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quraan) menurut kemauan hawa nafsunya.
.

4:53

in huwa illaa wahyun yuuhaa
[53:4] Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
.

5:53

‘allamahu syadiidu alquwaa
[53:5] yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat.
.

6:53

dzuu mirratin faistawaa
[53:6] yang mempunyai akal yang cerdas; dan (jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
.

7:53

wahuwa bial-ufuqi al-a’laa
[53:7] sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
.

8:53

tsumma danaa fatadallaa
[53:8] Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.
.

9:53

fakaana qaaba qawsayni aw adnaa
[53:9] maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
.

10:53

fa-awhaa ilaa ‘abdihi maa awhaa
[53:10] Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
.

11:53

maa kadzaba alfu-aadu maa raaa
[53:11] Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

.

12:53

afatumaaruunahu ‘alaa maa yaraa
[53:12] Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
.

13:53

walaqad raaahu nazlatan ukhraa
[53:13] Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
.

14:53

‘inda sidrati almuntahaa
[53:14] (yaitu) di Sidratil Muntaha

.

15:53

‘indahaa jannatu alma/waa
[53:15] Di dekatnya ada syurga tempat tinggal,
.

16:53

idz yaghsyaa alssidrata maa yaghsyaa
[53:16] (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
.

17:53

maa zaagha albasharu wamaa thaghaa
[53:17] Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.
.

18:53

laqad raaa min aayaati rabbihi alkubraa
[53:18] Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
.

19:53

afara-aytumu allaata waal’uzzaa
[53:19] Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) mengaggap al Lata dan al Uzza,
.

20:53

wamanaata altstsaalitsata al-ukhraa
[53:20] dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
.

21:53

alakumu aldzdzakaru walahu al-untsaa
[53:21] Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
.

22:53

tilka idzan qismatun dhiizaa
[53:22] Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
.

23:53

in hiya illaa asmaaun sammaytumuuhaa antum waaabaaukum maa anzala allaahu bihaa min sulthaanin in yattabi’uuna illaa alzhzhanna wamaa tahwaa al-anfusu walaqad jaa-ahum min rabbihimu alhudaa

[53:23] Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.

.

24:53

am lil-insaani maa tamannaa
[53:24] Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?

.

25:53

falillaahi al-aakhiratu waal-uulaa
[53:25] (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
.

26:53

wakam min malakin fii alssamaawaati laa tughnii syafaa‘atuhum syay-an illaa min ba’di an ya/dzana allaahu liman yasyaau wayardaa
[53:26] Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya).
.

27:53

inna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati layusammuuna almalaa-ikata tasmiyata al-untsaa
[53:27] Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
.

28:53

wamaa lahum bihi min ‘ilmin in yattabi’uuna illaa alzhzhanna wa-inna alzhzhanna laa yughnii mina alhaqqi syay-aan

[53:28] Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
.

29:53

fa-a’ridh ‘an man tawallaa ‘an dzikrinaa walam yurid illaa alhayaata alddunyaa
[53:29] Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
.

30:53

dzaalika mablaghuhum mina al’ilmi inna rabbaka huwa a’lamu biman dhalla ‘an sabiilihi wahuwa a’lamu bimani ihtadaa
[53:30] Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
.

31:53

walillaahi maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi liyajziya alladziina asaauu bimaa ‘amiluu wayajziya alladziina ahsanuu bialhusnaa
[53:31] Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).
.

32:53

alladziina yajtanibuuna kabaa-ira al-itsmi waalfawaahisya illaa allamama inna rabbaka waasi’u almaghfirati huwa a’lamu bikum idz ansya-akum mina al-ardhi wa-idz antum ajinnatun fii buthuuni ummahaatikum falaa tuzakkuu anfusakum huwa a’lamu bimani ittaqaa

[53:32] (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunanNya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

.

33:53

afara-ayta alladzii tawallaa
[53:33] Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quraan)?
.

34:53

wa-a’thaa qaliilan wa-akdaa
[53:34] serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
.

35:53

a’indahu ‘ilmu alghaybi fahuwa yaraa
[53:35] Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?
.

36:53

am lam yunabba/ bimaa fii shuhufi muusaa
[53:36] Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
.

37:53

wa-ibraahiima alladzii waffaa
[53:37] dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
.

38:53

allaa taziru waaziratun wizra ukhraa
[53:38] (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
.

39:53

wa-an laysa lil-insaani illaa maa sa’aa
[53:39] dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,
.

40:53

wa-anna sa’yahu sawfa yuraa
[53:40] dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).
.

41:53

tsumma yujzaahu aljazaa-a al-awfaa
[53:41] Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
.

42:53

wa-anna ilaa rabbika almuntahaa
[53:42] dan bahwasanya kepada Tuhamulah kesudahan (segala sesuatu),
.

43:53

wa-annahu huwa adhaka wa-abkaa
[53:43] dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
.

44:53

wa-annahu huwa amaata wa-ahyaa
[53:44] dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
.

45:53

wa-annahu khalaqa alzzawjayni aldzdzakara waal-untsaa
[53:45] dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
.

46:53

min nuthfatin idzaa tumnaa
[53:46] dari air mani, apabila dipancarkan.
.

47:53

wa-anna ‘alayhi alnnasy-ata al-ukhraa
[53:47] Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
.

48:53

wa-annahu huwa aghnaa wa-aqnaa
[53:48] dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
.

49:53

wa-annahu huwa rabbu alsysyi’raa
[53:49] dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi’ra
.

50:53

wa-annahu ahlaka ‘aadan al-uulaa
[53:50] dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum ‘Aad yang pertama,
.

51:53

watsamuuda famaa abqaa
[53:51] dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan Nya (hidup).
.

52:53

waqawma nuuhin min qablu innahum kaanuu hum azhlama wa-athghaa
[53:52] Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
.

53:53

waalmu/tafikata ahwaa
[53:53] dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.

.

54:53

faghasysyaahaa maa ghasysyaa
[53:54] lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.
.

55:53

fabi-ayyi aalaa-i rabbika tatamaaraa
[53:55] Maka terhadap ni’mat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?
.

56:53

haatsa nadziirun mina alnnudzuri al-uulaa
[53:56] Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.
.

57:53

azifati al-aazifatu
[53:57]
Telah dekat terjadinya hari kiamat.
.

58:53

laysa lahaa min duuni allaahi kaasyifatun
[53:58]
Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
.

59:53

afamin haadzaa alhadiitsi ta’jabuuna
[53:59]
Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
.

60:53

watadhakuuna walaa tabkuuna
[53:60]
Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?
.

61:53

wa-antum saamiduuna
[53:61]
Sedang kamu melengahkan(nya)?

.

62:53

fausjuduu lillaahi wau’buduu
[53:62] Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).
.

Video.1 : Bacaan QS53. An-Najm, ayat 1 – 62 :

.

Download Bacaan QS53. An-Najm, ayat 1 – 62 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: