Download Surat Ash-Shaffat Mp3

Download Surat Ash-Shaffat Mp3

QS.37 Ash-Shaffat (yang bershaf-shaf)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:37

waalshshaaffaati shaffaan
[37:1]
Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya1273,
.

2:37

faalzzaajiraati zajraan
[37:2]
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan ma’siat),
.

3:37

faalttaaliyaati dzikraan
[37:3]
dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
.

4:37

inna ilaahakum lawaahidun
[37:4]
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
.

5:37

rabbu alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa warabbu almasyaariqi
[37:5]
Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
.

6:37

innaa zayyannaa alssamaa-a alddunyaa biziinatin alkawaakibi
[37:6]
Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,
.

7:37

wahifzhan min kulli syaythaanin maaridin
[37:7]
dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,
.

8:37

laa yassamma’uuna ilaa almala-i al-a’laa wayuqdzafuuna min kulli jaanibin
[37:8]
syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
.

9:37

duhuuran walahum ‘adzaabun waasibun
[37:9]
Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,
.

10:37

illaa man khathifa alkhathfata fa-atba’ahu syihaabun tsaaqibun
[37:10]
akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
.

11:37

faistaftihim ahum asyaddu khalqan am man khalaqnaa innaa khalaqnaahum min thiinin laazibin
[37:11]
Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa1274 yang telah Kami ciptakan itu?” Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
.

12:37

bal ‘ajibta wayaskharuuna
[37:12]
Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.
.

13:37

wa-idzaa dzukkiruu laa yadzkuruuna
[37:13]
Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.
.

14:37

wa-idzaa ra-aw aayatan yastaskhiruuna
[37:14]
Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.
.

15:37

waqaaluu in haadzaa illaa sihrun mubiinun
[37:15]
Dan mereka berkata “Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.
.

16:37

a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa’izhaaman a-innaa lamab’uutsuuna
[37:16]
Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?
.

17:37

awa aabaaunaa al-awwaluuna
[37:17]
Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)”.

.

18:37

qul na’am wa-antum daakhiruuna
[37:18]
Katakanlah:”Ya, dan kamu akan terhina”
.

19:37

fa-innamaa hiya zajratun waahidatun fa-idzaa hum yanzhuruuna
[37:19]
Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka meIihatnya.
.

20:37

waqaaluu yaa waylanaa haadzaa yawmu alddiini
[37:20]
Dan mereka berkata:”Aduhai celakalah kita!” Inilah hari pembalasan.
.

21:37

haadzaa yawmu alfashli alladzii kuntum bihi tukadzdzibuuna
[37:21]
Inilah hari keputusan1275 yang kamu selalu mendustakannya1276.
.

22:37

uhsyuruu alladziina zhalamuu wa-azwaajahum wamaa kaanuu ya’buduuna
[37:22]
(kepada malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,
.

23:37

min duuni allaahi faihduuhum ilaa shiraathi aljahiimi
[37:23]
selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
.

24:37

waqifuuhum innahum masuuluuna
[37:24]
Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya:
.

25:37

maa lakum laa tanaasaruuna
[37:25]
“Kenapa kamu tidak tolong menolong ?”
.

26:37

bal humu alyawma mustaslimuuna
[37:26]
Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.

.

27:37

wa-aqbala ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin yatasaa-aluuna
[37:27]
Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
.

28:37

qaaluu innakum kuntum ta/tuunanaa ‘ani alyamiini

[37:28] Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): “Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan kanan1277.

.

29:37

qaaluu bal lam takuunuu mu/miniina
[37:29]
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: “Sebenarnya kamulah yang tidak beriman”.
.

30:37

wamaa kaana lanaa ‘alaykum min shulthaanin bal kuntum qawman thaaghiina
[37:30]
Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.
.

31:37

fahaqqa ‘alaynaa qawlu rabbinaa innaa ladzaa-iquuna
[37:31]
Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).
.32:37

fa-aghwaynaakum innaa kunnaa ghaawiina
[37:32]
Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.
.

33:37

fa-innahum yawma-idzin fii al’adzaabi musytarikuuna
[37:33]
Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
.

34:37

innaa kadzaalika naf’alu bialmujrimiina
[37:34]
Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.
.

35:37

innahum kaanuu idzaa qiila lahum laa ilaaha illaa allaahu yastakbiruun
[37:35]
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: “Laa ilaaha illallah” (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri,
.

36:37

wayaquuluuna a-innaa lataarikuu aalihatinaa lisyaa‘irin majnuunin
[37:36]
dan mereka berkata: “Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?”
.

37:37

bal jaa-a bialhaqqi washaddaqa almursaliina
[37:37]
Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
.

38:37

innakum ladzaa-iquu al’adzaabi al-aliimi
[37:38]
Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
.

39:37

wamaa tujzawna illaa maa kuntum ta’maluuna
[37:39]
Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang
.

40:37

illaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
[37:40]
tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
.

41:37

ulaa-ika lahum rizqun ma’luumun
[37:41]
Mereka itu memperoleh rezki yang tertentu,
.

42:37

fawaakihu wahum mukramuuna
[37:42]
yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan,
.

43:37

fii jannaati alnna’iimi
[37:43]
di dalam syurga-syurga yang penuh ni’mat.

.

44:37

‘alaa sururin mutaqaabiliina
[37:44]
di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.

.

45:37

yuthaafu ‘alayhim bika/sin min ma’iinin
[37:45]
Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
.

46:37

baydhaa-a ladzdzatin lilsysyaaribiina
[37:46]
(Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
.

47:37

laa fiihaa ghawlun walaa hum ‘anhaa yunzafuuna
[37:47]
Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
.

 

48:37

wa’indahum qaasiraatu alththharfi ‘iinun
[37:48]
Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
.

49:37

ka-annahunna baydhun maknuunun
[37:49]
seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
.

50:37

fa-aqbala ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin yatasaa-aluuna
[37:50]
Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
.

51:37

qaala qaa-ilun minhum innii kaana lii qariinun
[37:51]
Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman,
.

52:37

yaquulu a-innaka lamina almushaddiqiina
[37:52]
yang berkata: “Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)?
.

53:37

a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa’izhaaman a-innaa lamadiinuuna
[37:53]
Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?”
.

54:37

qaala hal antum muththhali’uuna
[37:54]
Berkata pulalah ia: “Maukah kamu meninjau (temanku itu)?”

.

55:37

faiththhala’a faraaahu fii sawaa-i aljahiimi
[37:55]
Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala.

.

56:37

qaala taallaahi in kidta laturdiini
[37:56]
Ia berkata (pula): “Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,
.

57:37

walawlaa ni’matu rabbii lakuntu mina almuhdariina
[37:57]
jikalau tidaklah karena ni’mat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).
.

58:37

afamaa nahnu bimayyitiina
[37:58]
Maka apakah kita tidak akan mati?,
.

59:37

illaa mawtatanaa al-uulaa wamaa nahnu bimu’adzdzabiina
[37:59]
melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?
.

60:37

inna haadzaa lahuwa alfawzu al’azhiimu
[37:60]
Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.
.

61:37

limitsli haadzaa falya’mali al’aamiluuna
[37:61]
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja”
.

62:37

adzaalika khayrun nuzulan am syajaratu alzzaqquumi
[37:62]
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum1278.
.

63:37

innaa ja’alnaahaa fitnatan lilzhzhaalimiina
[37:63]
Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.
.

64:37

innahaa syajaratun takhruju fii ashli aljahiimi
[37:64]
Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dan dasar neraka yang menyala.
.

65:37

thal’uhaa ka-annahu ruuusu alsysyayaathiini
[37:65]
mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.
.

66:37

fa-innahum laaakiluuna minhaa famaali-uuna minhaa albuthuuna
[37:66]
Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.
.

67:37

tsumma inna lahum ‘alayhaa lasyawban min hamiimin
[37:67]
Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.
.

68:37

tsumma inna marji’ahum la-ilaa aljahiimi
[37:68]
Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.
.

69:37

innahum alfaw aabaa-ahum daalliina
[37:69]
Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam Keadaaan sesat.
.

70:37

fahum ‘alaa aatsaarihim yuhra’uuna
[37:70]
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
.

71:37

walaqad dhalla qablahum aktsaru al-awwaliina
[37:71]
Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
.

72:37

walaqad arsalnaa fiihim mundziriina
[37:72]
dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka.
.

73:37

faunzhur kayfa kaana ‘aaqibatu almundzariina
[37:73]
Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
.

74:37

illaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
[37:74]
Tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan (dari dosa tidak akan diazab).
.

75:37

walaqad naadaanaa nuuhun falani’ma almujiibuuna
[37:75]
Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).
.

76:37

wanajjaynaahu wa-ahlahu mina alkarbi al’azhiimi
[37:76]
Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.
.

77:37

waja’alnaa dzurriyyatahu humu albaaqiina
[37:77]
Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
.

78:37

wataraknaa ‘alayhi fii al-aakhiriina
[37:78]
Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;
.

79:37

salaamun ‘alaa nuuhin fii al’aalamiina
[37:79]
“Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam”.
.

80:37

innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
[37:80]
Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
.

81:37

innahu min ‘ibaadinaa almu/miniina
[37:81]
Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
.

82:37

tsumma aghraqnaa al-aakhariina
[37:82]
Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain.
.

83:37

wa-inna min syii’atihi la-ibraahiima
[37:83]
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh)1279.
.

84:37

idz jaa-a rabbahu biqalbin saliimin
[37:84]
(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci1280.
.

85:37

idz qaala li-abiihi waqawmihi maatsaa ta’buduuna
[37:85]
(Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Apakah yang kamu sembah itu ?
.

86:37

a-ifkan aalihatan duuna allaahi turiiduuna
[37:86]
Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?
.

87:37

famaa zhannukum birabbi al’aalamiina
[37:87]
Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?”
.

88:37

fanazhara nazhratan fii alnnujuumi
[37:88]
Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.

.

89:37

faqaala innii saqiimun
[37:89]
Kemudian ia berkata:”Sesungguhnya aku sakit”.
.

90:37

fatawallaw ‘anhu mudbiriina
[37:90]
Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.
.

91:37

faraagha ilaa aalihatihim faqaala alaa ta/kuluuna
[37:91]
Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: “Apakah kamu tidak makan1281?
.

92:37

maa lakum laa tanthiquuna
[37:92]
Kenapa kamu tidak menjawab?”
.

93:37

faraagha ‘alayhim dharban bialyamiini
[37:93]
Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).
.

94:37

fa-aqbaluu ilayhi yaziffuuna
[37:94]
Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.
.

95:37

qaala ata’buduuna maa tanhituuna
[37:95]
Ibrahim berkata: “Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu ?
.

96:37

waallaahu khalaqakum wamaa ta’maluuna
[37:96]
Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu”.
.

97:37

qaaluu ibnuu lahu bunyaanan fa-alquuhu fii aljahiimi
[37:97]
Mereka berkata: “Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim;lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu”.
.

98:37

fa-araaduu bihi kaydan faja’alnaahumu al-asfaliina
[37:98]
Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina1282.
.

99:37

waqaala innii dzaahibun ilaa rabbii sayahdiini
[37:99]
Dan Ibrahim berkata:”Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku1283.
.

100:37

rabbi hab lii mina alshshaalihiina
[37:100]
Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.
.

101:37

fabasysyarnaahu bighulaamin haliimin
[37:101]
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar1284.
.

102:37

falammaa balagha ma’ahu alssa’ya qaala yaa bunayya innii araa fii almanaami annii adzbahuka faunzhur maatsaa taraa qaala yaa abati if’al maa tu/maru satajidunii in syaa-a allaahu mina alshshaabiriina
[37:102]
Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”.
.

103:37

falammaa aslamaa watallahu liljabiini
[37:103]
Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ).
.

104:37

wanaadaynaahu an yaa ibraahiimu
[37:104]
Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim,
.

105:37

qad shaddaqta alrru/yaa innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
[37:105]
sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu1285 sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
.

106:37

inna haadzaa lahuwa albalaau almubiinu
[37:106]
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.

.

107:37

wafadaynaahu bidzibhin ‘azhiimin
[37:107]
Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar1286.

.

108:37

wataraknaa ‘alayhi fii al-aakhiriina
[37:108]
Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
.

109:37

salaamun ‘alaa ibraahiima
[37:109]
(yaitu)”Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim”.
.

110:37

kadzaalika najzii almuhsiniina
[37:110]
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
.

111:37

innahu min ‘ibaadinaa almu/miniina
[37:111]
Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.

.

112:37

wabasysyarnaahu bi-ishaaqa nabiyyan mina alshshaalihiina
[37:112]
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
.

113:37

wabaaraknaa ‘alayhi wa’alaa ishaaqa wamin dzurriyyatihimaa muhsinun wazhaalimun linafsihi mubiinun
[37:113]
Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
.

114:37

walaqad manannaa ‘alaa muusaa wahaaruuna
[37:114]
Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan ni’mat atas Musa dan Harun.
.

115:37

wanajjaynaahumaa waqawmahumaa mina alkarbi al’azhiimi
[37:115]
Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
.

116:37

wanasharnaahum fakaanuu humu alghaalibiina
[37:116]
Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
.

117:37

waaataynaahumaa alkitaaba almustabiina
[37:117]
Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
.

118:37

wahadaynaahumaa alshshiraatha almustaqiima
[37:118]
Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
.

119:37

wataraknaa ‘alayhimaa fii al-aakhiriina
[37:119]
Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian;
.

120:37

salaamun ‘alaa muusaa wahaaruuna
[37:120]
(yaitu): “Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun”.
.

121:37

innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
[37:121]
Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
.

122:37

innahumaa min ‘ibaadinaa almu/miniina
[37:122]
Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
.

123:37

wa-inna ilyaasa lamina almursaliina
[37:123]
Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.

.

124:37

idz qaala liqawmihi alaa tattaquuna
[37:124]
(ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu tidak bertakwa?
.

125:37

atad’uuna ba’lan watadzaruuna ahsana alkhaaliqiina
[37:125]
Patutkah kamu menyembah Ba’l1287 dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
.

126:37

allaaha rabbakum warabba aabaa-ikumu al-awwaliina
[37:126]
(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?”
.

127:37

fakadzdzabuuhu fa-innahum lamuhdaruuna
[37:127]
Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),
.

128:37

illaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
[37:128]
kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
.

129:37

wataraknaa ‘alayhi fii al-aakhiriina
[37:129]
Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
.

130:37

salaamun ‘alaa il yaasiina
[37:130]
(yaitu): “Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?”
.

131:37

innaa kadzaalika najzii almuhsiniina
[37:131]
Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
.

132:37

innahu min ‘ibaadinaa almu/miniina
[37:132]
Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
.

133:37

wa-inna luuthan lamina almursaliina
[37:133]
Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.

.

134:37

idz najjaynaahu wa-ahlahu ajma’iina
[37:134]
(Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,
.

135:37

illaa ‘ajuuzan fii alghaabiriina
[37:135]
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
.

136:37

tsumma dammarnaa al-aakhariina
[37:136]
Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain1288.
.

137:37

wa-innakum latamurruuna ‘alayhim mushbihiina
[37:137]
Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,
.

138:37

wabiallayli afalaa ta’qiluuna
[37:138]
dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
.

139:37

wa-inna yuunusa lamina almursaliina
[37:139]
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
.

140:37

idz abaqa ilaa alfulki almasyhuuni
[37:140]
(ingatlah) ketika ia lari1289, ke kapal yang penuh muatan,
.

141:37

fasaahama fakaana mina almudhadhiina
[37:141]
kemudian ia ikut berundi1290 lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
.

142:37

failtaqamahu alhuutu wahuwa muliimun
[37:142]
Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela1291.
.

143:37

falawlaa annahu kaana mina almusabbihiina
[37:143]
Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
.

144:37

lalabitsa fii bathnihi ilaa yawmi yub’atsuuna
[37:144]
niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
.

145:37

fanabadznaahu bial’araa-i wahuwa saqiimun
[37:145]
Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
.

146:37

wa-anbatnaa ‘alayhi syajaratan min yaqthiinin
[37:146]
Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.
.

147:37

wa-arsalnaahu ilaa mi-ati alfin aw yaziiduuna
[37:147]
Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.
.

148:37

faaamanuu famatta’naahum ilaa hiinin
[37:148]
Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan keni’matan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
.

149:37

faistaftihim alirabbika albanaatu walahumu albanuuna
[37:149]
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): “Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki1292,
.

150:37

am khalaqnaa almalaa-ikata inaatsan wahum syaahiduuna
[37:150]
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
.

151:37

alaa innahum min ifkihim layaquuluuna
[37:151]
Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:
.

152:37

walada allaahu wa-innahum lakaadzibuuna
[37:152]
“Allah beranak”. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.
.

153:37

asthafaa albanaati ‘alaa albaniina
[37:153]
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
.

154:37

maa lakum kayfa tahkumuuna
[37:154]
Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?
.

155:37

afalaa tadzakkaruuna
[37:155]
Maka apakah kamu tidak memikirkan?
.

156:37

am lakum sulthaanun mubiinun
[37:156]
Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
.

157:37

fa/tuu bikitaabikum in kuntum shaadiqiina
[37:157]
Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
.

158:37

waja’aluu baynahu wabayna aljinnati nasaban walaqad ‘alimati aljinnatu innahum lamuhdaruuna
[37:158]
Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka ),
.

159:37

subhaana allaahi ‘ammaa yashifuuna
[37:159]
Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
.

160:37

illaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
[37:160]
Kecuali hamba-hamba Allah1293 yang dibersihkan dari (dosa).
.

161:37

fa-innakum wamaa ta’buduuna
[37:161]
Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
.

162:37

maa antum ‘alayhi bifaatiniina
[37:162]
Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
.

163:37

illaa man huwa shaali aljahiimi
[37:163]
kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

.

164:37

wamaa minnaa illaa lahu maqaamun ma’luumun
[37:164]
Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,
.

165:37

wa-innaa lanahnu alshshaaffuuna
[37:165]
dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
.

166:37

wa-innaa lanahnu almusabbihuuna
[37:166]
Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).
.

167:37

wa-in kaanuu layaquuluuna
[37:167]
Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:
.

168:37

law anna ‘indanaa dzikran mina al-awwaliina
[37:168]
“Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,
.

169:37

lakunnaa ‘ibaada allaahi almukhlashiina
[37:169]
benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)”.
.

170:37

fakafaruu bihi fasawfa ya’lamuuna
[37:170]
Tetapi mereka mengingkarinya (Al Qur’an); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).
.

171:37

walaqad sabaqat kalimatunaa li’ibaadinaa almursaliina
[37:171]
Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,
.

172:37

innahum lahumu almanshuuruuna
[37:172]
(yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
.

173:37

wa-inna jundanaa lahumu alghaalibuuna
[37:173]
Dan sesungguhnya tentara Kami1294 itulah yang pasti menang,
.

174:37

fatawalla ‘anhum hattaa hiinin
[37:174]
Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika1295.
.

175:37

wa-abshirhum fasawfa yubshiruuna
[37:175]
Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
.

176:37

afabi’adzaabinaa yasta’jiluuna
[37:176]
Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?
.

177:37

fa-idzaa nazala bisaahatihim fasaa-a shabaahu almundzariina
[37:177]
Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu1296.
.

178:37

watawalla ‘anhum hattaa hiinin
[37:178]
Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.

.

179:37

wa-abshir fasawfa yubshiruuna
[37:179]
Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

.

180:37

subhaana rabbika rabbi al’izzati ‘ammaa yashifuuna
[37:180]
Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
.

181:37

wasalaamun ‘alaa almursaliina
[37:181]
Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
.

182:37

waalhamdu lillaahi rabbi al’aalamiina
[37:182]
Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
.

Video : Bacaan QS.37 Ash-Shaffat, ayat 1 – 182.

.

Download Bacaan QS.37 Ash-Shaffat, ayat 1 – 182 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: