Download Surat Ath-Thuur Mp3

Download Surat Ath-Thuur Mp3

QS.52 Ath-Thuur (bukit)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
.

1:52

 

waalththhuuri
[52:1]
Demi bukit1425,

.

2:52

 
 

wakitaabin masthuurin
[52:2]
dan Kitab yang ditulis,
.

3:52

fii raqqin mansyuurin
[52:3]
pada lembaran yang terbuka,

.

4:52

waalbayti alma’muuri
[52:4]
dan demi Baitul Ma’mur1426,
.

5:52

waalssaqfi almarfuu’i
[52:5]
dan atap yang ditinggikan (langit),

6:52

waalbahri almasjuuri
[52:6]
dan laut yang di dalam tanahnya ada api,

.

7:52

inna ‘adzaaba rabbika lawaaqi’un
[52:7]
sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

.

8:52

maa lahu min daafi’in
[52:8]
tidak seorangpun yang dapat menolaknya,
.

9:52

yawma tamuuru alssamaau mawraan
[52:9]
pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,
.

10:52

watasiiru aljibaalu sayraan
[52:10]
dan gunung benar-benar berjalan.

.

11:52

fawaylun yawma-idzin lilmukadzdzibiina
[52:11]
Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,
.

12:52

alladziina hum fii khawdhin yal’abuuna
[52:12] (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan,
.

13:52

yawma yuda”uuna ilaa naari jahannama da”aan
[52:13]
pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.
.

14:52

 

haadzihi alnnaaru allatii kuntum bihaa tukadzdzibuuna
[52:14]
(Dikatakan kepada mereka): “Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya”.
.

15:52

 

afasihrun haadzaa am antum laa tubshiruuna
[52:15]
Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
.

16:52

ishlawhaa faishbiruu aw laa tashbiruu sawaaun ‘alaykum innamaa tujzawna maa kuntum ta’maluuna
[52:16]
Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
.

17:52

 

inna almuttaqiina fii jannaatin wana’iimin
[52:17]
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan keni’matan,
.

18:52

 

faakihiina bimaa aataahum rabbuhum wawaqaahum rabbuhum ‘adzaaba aljahiimi
[52:18]
mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
.

19:52

 

kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa kuntum ta’maluuna
[52:19]
(Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan”,
.

20:52

muttaki-iina ‘alaa sururin mashfuufatin wazawwajnaahum bihuurin ‘iinin
[52:20]
mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.
.

21:52

waalladziina aamanuu waittaba’at-hum dzurriyyatuhum bi-iimaanin alhaqnaa bihim dzurriyyatahum wamaa alatnaahum min ‘amalihim min syay-in kullu imri-in bimaa kasaba rahiinun
[52:21]
Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan merekal427, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
.

22:52

wa-amdadnaahum bifaakihatin walahmin mimmaa yasytahuuna
[52:22]
Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
.

23:52

 

yatanaaza’uuna fiihaa ka/san laa laghwun fiihaa walaa ta/tsiimun
[52:23]
Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
.

24:52

wayathuufu ‘alayhim ghilmaanun lahum ka-annahum lu/luun maknuunun
[52:24]
Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
.

25:52

wa-aqbala ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin yatasaa-aluuna
[52:25]
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
.

26:52

qaaluu innaa kunnaa qablu fii ahlinaa musyfiqiina
[52:26]
Mereka berkata: “Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)”.
.

27:52

famanna allaahu ‘alaynaa wawaqaanaa ‘adzaaba alssamuumi
[52:27]
Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
.

28:52

innaa kunnaa min qablu nad’uuhu innahu huwa albarru alrrahiimu
[52:28]
Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
.

29:52

fadzakkir famaa anta bini’mati rabbika bikaahin walaa majnuunin
[52:29]
Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan ni’mat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula seorang gila.
.

30:52

am yaquuluuna syaa‘irun natarabbashu bihi rayba almanuuni
[52:30]
Bahkan mereka mengatakan: “Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya”.
.

31:52

qul tarabbashuu fa-innii ma’akum mina almutarabbishiina
[52:31]
Katakanlah: “Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu”.
.

32:52

am ta/muruhum ahlaamuhum bihaadzaa am hum qawmun thaaghuuna
[52:32]
Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
.

33:52

am yaquuluuna taqawwalahu bal laa yu/minuuna
[52:33]
Ataukah mereka mengatakan: “Dia (Muhammad) membuat-buatnya”. Sebenarnya mereka tidak beriman.
.

34:52

falya/tuu bihadiitsin mitslihi in kaanuu shaadiqiina
[52:34] Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur’an itu jika mereka orang-orang yang benar.
.

35:52

am khuliquu min ghayri syay-in am humu alkhaaliquuna
[52:35]
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?
.

36:52

am khalaquu alssamaawaati waal-ardha bal laa yuuqinuuna
[52:36]
Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).
.

37:52

 

am ‘indahum khazaa-inu rabbika am humu almushaythiruuna
[52:37]
Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?
.

38:52

am lahum sullamun yastami’uuna fiihi falya/ti mustami’uhum bisulthaanin mubiinin
[52:38]
Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
.

39:52

am lahu albanaatu walakumu albanuuna
[52:39]
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
.

40:52

am tas-aluhum ajran fahum min maghramin mutsqaluuna
[52:40]
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
.

41:52

am ‘indahumu alghaybu fahum yaktubuuna
[52:41]
Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
.

42:52

 

am yuriiduuna kaydan faalladziina kafaruu humu almakiiduuna
[52:42]
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
.

43:52

am lahum ilaahun ghayru allaahi subhaana allaahi ‘ammaa yusyrikuuna
[52:43]
Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
.

44:52

wa-in yaraw kisfan mina alssamaa-i saaqithan yaquuluu sahaabun markuumun
[52:44]
Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: “Itu adalah awan yang bertindih-tindih”.
.

45:52

fadzarhum hattaa yulaaquu yawmahumu alladzii fiihi yush‘aquuna
[52:45]
Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,
.

46:52

 

yawma laa yughnii ‘anhum kayduhum syay-an walaa hum yunsharuuna
[52:46]
(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
.

47:52

wa-inna lilladziina zhalamuu ‘adzaaban duuna dzaalika walaakinna aktsarahum laa ya’lamuuna
[52:47]
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
.

48:52

waishbir lihukmi rabbika fa-innaka bi-a’yuninaa wasabbih bihamdi rabbika hiina taquumu
[52:48]
Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri1429,
.

49:52

wamina allayli fasabbihhu wa-idbaara alnnujuumi
[52:49]
dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).
.

Video : Bacaan QS.Ath-Thuur, ayat 1 – 49.

.

Download Bacaan QS.Ath-Thuur, ayat 1 – 49 Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: