Download Surat Maryam Mp3

Download Surat Maryam Mp3

QS.19 Maryam (ibu Nabi Isa AS)

.

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1:19

kaaf-haa-yaa-‘ayn-shaad
[19:1] Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shaad897.

2:19

dzikru rahmati rabbika ‘abdahu zakariyyaa
[19:2] (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,

3:19

idz naadaa rabbahu nidaa-an khafiyyaan
[19:3]
yaitu tatkala ia berdo’a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

4:19

qaala rabbi innii wahana al’azhmu minnii waisyta’ala alrra/su syayban walam akun bidu’aa-ika rabbi syaqiyyaan
[19:4]
Ia berkata “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo’a kepada Engkau, ya Tuhanku.

5:19

wa-innii khiftu almawaaliya min waraa-ii wakaanati imra-atii ‘aaqiran fahab lii min ladunka waliyyaan
[19:5]
Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku898 sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera,

6:19

yaritsunii wayaritsu min aali ya’quuba waij’alhu rabbi radhiyyaan
[19:6]
yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.

7:19

yaa zakariyyaa innaa nubasysyiruka bighulaamin ismuhu yahyaa lam naj’al lahu min qablu samiyyaan
[19:7]
Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

8:19

qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wakaanati imra-atii ‘aaqiran waqad balaghtu mina alkibari ‘itiyyaan
[19:8]
Zakaria berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua”.

9:19

qaala kadzaalika qaala rabbuka huwa ‘alayya hayyinun waqad khalaqtuka min qablu walam taku syay-aan
[19:9]
Tuhan berfirman: “Demikianlah”. Tuhan berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesunguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali”.

10:19

qaala rabbi ij’al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsa layaalin sawiyyaan
[19:10]
Zakaria berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda”. Tuhan berfirman: “Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat”.

11:19

fakharaja ‘alaa qawmihi mina almihraabi fa-awhaa ilayhim an sabbihuu bukratan wa’asyiyyaan
[19:11]
Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.

12:19

yaa yahyaa khudzi alkitaaba biquwwatin waaataynaahu alhukma shabiyyaan
[19:12]
Hai Yahya, ambillah899 Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah900 selagi ia masih kanak-kanak,

13:19

wahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqiyyaan
[19:13]
dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa,

14:19

wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran ‘ashiyyaan
[19:14]
dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.

15:19

wasalaamun ‘alayhi yawma wulida wayawma yamuutu wayawma yub’atsu hayyaan
[19:15]
Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

16:19

waudzkur fii alkitaabi maryama idzi intabadzat min ahlihaa makaanan syarqiyyaan
[19:16]
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur’an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,

17:19

faittakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamatstsala lahaaaan basyaran sawiyy
[19:17] maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami901 kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

18:19

qaalat innii a’uudzu bialrrahmaani minka in kunta taqiyyaan
[19:18]
Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”.

19:19

qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki li-ahaba laki ghulaaman zakiyyaan
[19:19]
Ia (jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.

20:19

qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basyarun walam aku baghiyyaan
[19:20]
Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!”

21:19

qaala kadzaaliki qaala rabbuki huwa ‘alayya hayyinun walinaj’alahu aayatan lilnnaasi warahmatan minnaa wakaana amran maqdhiyyaan
[19:21]
Jibril berkata: “Demikianlah”. Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”.

22:19

fahamalat-hu faintabadzat bihi makaanan qashiyyaan

[19:22] Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

23:19

fa-ajaa-ahaa almakhaadu ilaa jidz‘i alnnakhlati qaalat yaa laytanii mittu qabla haadzaaaan wakuntu nasyan mansiyy
[19:23] Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan”.

24:19

fanaadaahaa min tahtihaa allaa tahzanii qad ja’ala rabbuki tahtaki sariyyaan
[19:24]
Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: “Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.

25:19

wahuzzii ilayki bijidz‘i alnnakhlati tusaaqith ‘alayki ruthaban janiyyaan
[19:25]
Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,

26:19

fakulii waisyrabii waqarrii ‘aynan fa-immaa tarayinna mina albasyari ahadan faquulii innii nadzartu lilrrahmaani shawman falan ukallima alyawma insiyyaan
[19:26]
maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”.

27:19

fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji/ti syay-an fariyyaan
[19:27]
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.

28:19

yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra-a saw-in wamaa kaanat ummuki baghiyyaan
[19:28]
Hai saudara perempuan Harun902, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina”,

29:19

fa-asyaarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kaana fii almahdi shabiyyaan
[19:29]
maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?”

30:19

qaala innii ‘abdu allaahi aataaniya alkitaaba waja’alanii nabiyyaan
[19:30]
Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,

31:19

waja’alanii mubaarakan aynamaa kuntu wa-awshaanii bialshshalaati waalzzakaati maa dumtu hayyaan
[19:31]
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;

32:19

wabarran biwaalidatii walam yaj’alnii jabbaaran syaqiyyaan
[19:32]
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.

33:19

waalssalaamu ‘alayya yawma wulidtu wayawma amuutu wayawma ub’atsu hayyaan
[19:33]
Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”.

34:19

dzaalika ‘iisaa ibnu maryama qawla alhaqqi alladzii fiihi yamtaruuna
[19:34]
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

35:19

maa kaana lillaahi an yattakhidza min waladin subhaanahu idzaa qadaa amran fa-innamaau yaquulu lahu kun fayakuun
[19:35] Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia.

36:19

wa-inna allaaha rabbii warabbukum fau‘buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun
[19:36]
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

37:19

faikhtalafa al-ahzaabu min baynihim fawaylun lilladziina kafaruu min masyhadi yawmin ‘azhiimin
[19:37]
Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka903. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar.

38:19

asmi’ bihim wa-abshir yawma ya/tuunanaa laakini alzhzhaalimuuna alyawma fii dhalaalin mubiinin
[19:38]
Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata.

39:19

wa-andzirhum yawma alhasrati idz qudhiya al-amru wahum fii ghaflatin wahum laaa yu/minuun
[19:39] Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman.

40:19

innaa nahnu naritsu al-ardha waman ‘alayhaa wa-ilaynaa yurja’uuna
[19:40]
Sesungguhnya Kami mewarisi bumi904 dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kamilah mereka dikembalikan.

41:19

waudzkur fii alkitaabi ibraahiima innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan
[19:41]
Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quraan) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan905 lagi seorang Nabi.

42:19

idz qaala li-abiihi yaa abati lima ta’budu maa laa yasma’u walaa yubshiru walaa yughnii ‘anka syay-aan
[19:42]
Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; “Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?

43:19

yaa abati innii qad jaa-anii mina al’ilmi maa lam ya/tika faittabi’nii ahdika shiraathan sawiyyaan
[19:43]
Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

44:19

yaa abati laa ta’budi alsysyaythaana inna alsysyaythaana kaana lilrrahmaani ‘ashiyyaan
[19:44]
Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.

45:19

yaa abati innii akhaafu an yamassaka ‘adzaabun mina alrrahmaani fatakuuna lilsysyyathaani waliyyaan
[19:45]
Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan”.

46:19

qaala araaghibun anta ‘an aalihatii yaa ibraahiimu la-in lam tantahi la-arjumannaka wauhjurnii maliyyaan
[19:46]
Berkata bapaknya: “Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama”.

47:19

qaala salaamun ‘alayka sa-astaghfiru laka rabbii innahu kaana bii hafiyyaan
[19:47]
Berkata Ibrahim: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.

48:19

wa-a’tazilukum wamaa tad’uuna min duuni allaahi wa-ad’uu rabbii ‘asaa allaa akuuna bidu’aa-i rabbii syaqiyyaan
[19:48]
Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdo’a kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdo’a kepada Tuhanku”.

49:19

falammaa i’tazalahum wamaa ya’buduuna min duuni allaahi wahabnaa lahu ishaaqa waya’quuba wakullan ja’alnaa nabiyyaan
[19:49]
Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak, dan Ya’qub. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi.

50:19

wawahabnaa lahum min rahmatinaa waja’alnaa lahum lisaana shidqin ‘aliyyaan
[19:50]
Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.

51:19

waudzkur fii alkitaabi muusaa innahu kaana mukhlashan wakaana rasuulan nabiyyaan
[19:51]
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Quraan) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.

52:19

wanaadaynaahu min jaanibi alththhuuri al-aymani waqarrabnaahu najiyyaan
[19:52]
Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami).

53:19

wawahabnaa lahu min rahmatinaa akhaahu haaruuna nabiyyaan
[19:53]
Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi.

54:19

waudzkur fii alkitaabi ismaa‘iila innahu kaana shaadiqa alwa’di wakaana rasuulan nabiyyaan
[19:54]
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quraan. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.

55:19

wakaana ya/muru ahlahu bialshshalaati waalzzakaati wakaana ‘inda rabbihi mardhiyyaan
[19:55]
Dan ia menyuruh ahlinya906 untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.

56:19

waudzkur fii alkitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan
[19:56]
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quraan. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.

57:19

warafa’naahu makaanan ‘aliyyaan
[19:57]
Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

58:19

ulaa-ika alladziina an’ama allaahu ‘alayhim mina alnnabiyyiina min dzurriyyati aadama wamimman hamalnaa ma’a nuuhin wamin dzurriyyati ibraahiima wa-israa-iila wamimman hadaynaa waijtabaynaa idzaa tutlaa ‘alayhim aayaatu alrrahmaani kharruu sujjadan wabukiyyaan
[19:58]
Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ni’mat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

59:19

fakhalafa min ba’dihim khalfun adaa‘uu alshshalaata waittaba’uu alsysyahawaati fasawfa yalqawna ghayyaan
[19:59]
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan,

60:19

illaa man taaba waaamana wa’amila shaalihan faulaa-ika yadkhuluuna aljannata walaazhlamuuna syay-aan
[19:60] kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun,

61:19

jannaati ‘adnin allatii wa’ada alrrahmaanu ‘ibaadahu bialghaybi innahu kaana wa’duhu ma/tiyyaan
[19:61]
yaitu syurga ‘Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun (syurga itu) tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati.

62:19

laa yasma’uuna fiihaa laghwan illaa salaaman walahum rizquhum fiihaa bukratan wa’asyiyyaan
[19:62]
Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezkinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

63:19

tilka aljannatu allatii nuuritsu min ‘ibaadinaa man kaana taqiyyaan
[19:63]
Itulah syurga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.

64:19

wamaa natanazzalu illaa bi-amri rabbika lahu maa bayna aydiinaa wamaa khalfanaa wamaadzaalika wamaa kaana rabbuka nasiyyaan bayna
[19:64] Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.

65:19

rabbu alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa fau‘budhu waisthabir li’ibaadatihi hal ta’lamu lahu samiyyaan
[19:65]
Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?

66:19

wayaquulu al-insaanu a-idzaa maa mittu lasawfa ukhraju hayyaan
[19:66]
Dan berkata manusia: “Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?”

67:19

awa laa yadzkuru al-insaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yaku syay-aan
[19:67]
Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali?

68:19

fawarabbika lanahsyurannahum waalsysyayaathiina tsumma lanuhdirannahum hawla jahannama jitsiyyaan
[19:68]
Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut.

69:19

tsumma lananzi’anna min kulli syii’atin ayyuhum asyaddu ‘alaa alrrahmaani ‘itiyyaan
[19:69]
Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.

70:19

tsumma lanahnu a’lamu bialladziina hum awlaa bihaa shiliyyaan
[19:70]
Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

71:19

wa-in minkum illaa waariduhaa kaana ‘alaa rabbika hatman maqdhiyyaan
[19:71]
Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.

72:19

tsumma nunajjii alladziina ittaqaw wanadzaru alzhzhaalimiina fiihaa jitsiyyaan
[19:72]
Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

73:19

wa-idzaa tutlaa ‘alayhim aayaatunaa bayyinaatin qaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu ayyu alfariiqayni khayrun maqaaman wa-ahsanu nadiyyaan
[19:73]
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya), niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: “Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mu’min) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?”

74:19

wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu atsaatsan wari/yaan
[19:74]
Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka907, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap di pandang mata.

75:19

qul man kaana fii aldhdhalaalati falyamdud lahu alrrahmaanu maddan hattaa idzaa ra-aw maaaa al’adzaaba wa-immaa alssaa‘ata fasaya’lamuuna man huwa syarrun makaanan wa-adh‘afu jundaan yuu’aduuna imm
[19:75] Katakanlah: “Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya908; sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya”.

76:19

wayaziidu allaahu alladziina ihtadaw hudan waalbaaqiyaatu alshshaalihaatu khayrun ‘inda rabbika tsawaaban wakhayrun maraddaan
[19:76]
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.

77:19

afara-ayta alladzii kafara bi-aayaatinaa waqaala lauutayanna maalan wawaladaan
[19:77]
Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: “Pasti aku akan diberi harta dan anak”.

78:19

aththhala’a alghayba ami ittakhadza ‘inda alrrahmaani ‘ahdaan
[19:78]
Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?,

79:19

kallaa sanaktubu maa yaquulu wanamuddu lahu mina al’adzaabi maddaan
[19:79]
sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya,

80:19

wanaritsuhu maa yaquulu waya/tiinaa fardaan
[19:80]
dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu909, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri.

81:19

waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan liyakuunuu lahum ‘izzaan
[19:81]
Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka,

82:19

kallaa sayakfuruuna bi’ibaadatihim wayakuunuuna ‘alayhim dhiddaan
[19:82]
sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi mereka.

83:19

alam tara annaa arsalnaa alsysyayaathiina ‘alaa alkaafiriina tauzzuhum azzaan
[19:83]
Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat ma’siat dengan sungguh-sungguh?,

84:19

falaa ta’jal ‘alayhim innamaa na’uddu lahum ‘addaan
[19:84]
maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.

85:19

yawma nahsyuru almuttaqiina ilaa alrrahmaani wafdaan
[19:85]
(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat,

86:19

wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirdaan
[19:86]
dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga.

87:19

laa yamlikuuna alsysyafaa‘ata illaa mani ittakhadza ‘inda alrrahmaani ‘ahdaan
[19:87]
Mereka tidak berhak mendapat syafa’at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah910.

88:19

waqaaluu ittakhadza alrrahmaanu waladaan
[19:88]
Dan mereka berkata: “Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak”.

89:19

laqad ji/tum syay-an iddaan
[19:89]
Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,

90:19

takaadu alssamaawaatu yatafaththharna minhu watansyaqqu al-ardhu watakhirru aljibaalu haddaan
[19:90]
hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,

91:19

an da’aw lilrrahmaani waladaan
[19:91]
karena mereka menda’wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.

92:19

wamaa yanbaghii lilrrahmaani an yattakhidza waladaan
[19:92]
Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.

93:19

in kullu man fii alssamaawaati waal-ardhi illaa aatii alrrahmaani ‘abdaan
[19:93]
Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

94:19

laqad ahsaahum wa’addahum ‘addaan
[19:94]
Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.

95:19

wakulluhum aatiihi yawma alqiyaamati fardaan
[19:95]
Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.

96:19

inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati sayaj’alu lahumu alrrahmaanu wuddaan
[19:96]
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah911 akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.

97:19

fa-innamaa yassarnaahu bilisaanika litubasysyira bihi almuttaqiina watundzira bihi qawman luddaan
[19:97]
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quraan itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quraan itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

98:19

wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma’u lahum rikzaan

 

 

[19:98] Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?
.
Video: Bacaan indah QS.19 Maryam, ayat 66 – 98

.

Download Bacaan indah QS.19 Maryam Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: