Download Surat Yaa-Siin Mp3

Download Surat Yaa-Siin Mp3

QS.36 Yaa-Siin

.

 

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 .

1:36

yaa-siin
[36:1] Yaa siin.

.

2:36

waalqur-aani alhakiimi
[36:2]
Demi Al Quraan yang penuh hikmah,

.

3:36

innaka lamina almursaliina
[36:3]
Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, 

.

4:36

‘alaa shiraathin mustaqiimin
[36:4]
(yang berada) diatas jalan yang lurus,

.

5:36

tanziila al’aziizi alrrahiimi
[36:5]
(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

.

6:36

litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluuna
[36:6]
Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
.

7:36

laqad haqqa alqawlu ‘alaa aktsarihim fahum laa yu/minuuna
[36:7]
Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
.

8:36

innaa ja’alnaa fii a’naaqihim aghlaalan fahiya ilaa al-adzqaani fahum muqmahuuna
[36:8]
Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
.

9:36

waja’alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laashiruuna
[36:9] Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
.

10:36

wasawaaun ‘alayhim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu/minuuna
[36:10]
Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
.

11:36

innamaa tundziru mani ittaba’a aldzdzikra wakhasyiya alrrahmaana bialghaybi fabasysyirhu bimaghfiratin wa-ajrin kariimin
[36:11]
Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan1265 dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
.

12:36

innaa nahnu nuhyii almawtaa wanaktubu maa qaddamuu waaatsaarahum wakulla syay-in ahsaynaahu fii imaamin mubiinin
[36:12]
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).
.

13:36

waidhrib lahum matsalan ashhaaba alqaryati idz jaa-ahaa almursaluuna
[36:13]
Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
.

14:36

idz arsalnaa ilayhimu itsnayni fakadzdzabuuhumaa fa’azzaznaa bitsaalitsin faqaaluu innaaa ilaykum mursaluun
[36:14] (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu”.
.

15:36

qaaluu maa antum illaa basyarun mitslunaa wamaa anzala alrrahmaanu min syay-in in antum illaa takdzibuuna
[36:15]
Mereka menjawab: “Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka”.
.

16:36

qaaluu rabbunaa ya’lamu innaa ilaykum lamursaluuna
[36:16]
Mereka berkata: “Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu”.
.

17:36

wamaa ‘alaynaa illaa albalaaghu almubiinu
[36:17]
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas”.
.

18:36

qaaluu innaa tathayyarnaa bikum la-in lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minnaa ‘adzaabun aliimun
[36:18]
Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami”.
.

19:36

qaaluu thaa-irukum ma’akum a-in dzukkirtum bal antum qawmun musrifuuna
[36:19]
Utusan-utusan itu berkata: “Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas”.
.

20:36

wajaa-a min aqshaa almadiinati rajulun yas’aa qaala yaa qawmi ittabi’uu almursaliina
[36:20]
Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: “Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu”.
.

21:36

ittabi’uu man laa yas-alukum ajran wahum muhtaduuna
[36:21]
Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
.

22:36

wamaa liya laa a’budu alladzii fatharanii wa-ilayhi turja’uuna
[36:22]
Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?
.

23:36

a-attakhidzu min duunihi aalihatan in yuridni alrrahmaanu bidhurrin laa tughni ‘annii syafaa‘atuhum syay-an walaa yunqidzuuni
[36:23]
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?
.

24:36

innii idzan lafii dhalaalin mubiinin
[36:24]
Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
.

25:36

innii aamantu birabbikum faisma’uuni
[36:25]
Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.
.

26:36

qiila udkhuli aljannata qaala yaa layta qawmii ya’lamuuna
[36:26]
Dikatakan (kepadanya): “Masuklah ke syurga”1266. Ia berkata: “Alangkah baiknya sekiranya kamumku mengetahui.
.

27:36

bimaa ghafara lii rabbii waja’alanii mina almukramiina
[36:27]
Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan”.
.

28:36

wamaa anzalnaa ‘alaa qawmihi min ba’dihi min jundin mina alssamaa-i wamaa kunnaaa munziliin
[36:28] Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.
.

29:36

in kaanat illaa shayhatan waahidatan fa-idzaa hum khaamiduuna
[36:29]
Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
.

30:36

yaa hasratan ‘alaa al’ibaadi maa ya/tiihim min rasuulin illaa kaanuu bihi yastahzi-uuna
[36:30]
Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
.

31:36

alam yaraw kam ahlaknaa qablahum mina alquruuni annahum ilayhim laa yarji’uuna
[36:31]
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka1267.
.

32:36

wa-in kullun lammaa jamii’un ladaynaa muhdaruuna
[36:32]
Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.
.

33:36

waaayatun lahumu al-ardhu almaytatu ahyaynaahaa wa-akhrajnaa minhaa habban faminhu ya/kuluuna
[36:33]
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
.

34:36

waja’alnaa fiihaa jannaatin min nakhiilin wa-a’naabin wafajjarnaa fiihaa mina al’uyuuni
[36:34]
Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
.

35:36

liya/kuluu min tsamarihi wamaa ‘amilat-hu aydiihim afalaa yasykuruuna
[36:35]
supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
.

36:36

subhaana alladzii khalaqa al-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitu al-ardhu wamin anfusihim wamimmaa laa ya’lamuuna
[36:36]
Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
.

37:36

waaayatun lahumu allaylu naslakhu minhu alnnahaara fa-idzaa hum muzhlimuuna
[36:37]
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.
.

38:36

waalsysyamsu tajrii limustaqarrin lahaa dzaalika taqdiiru al’aziizi al’aliimi
[36:38]
dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
.

39:36

waalqamara qaddarnaahu manaazila hattaaaada kaal’urjuuni alqadiimi
[36:39]
Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua1268.
.

40:36

laa alsysyamsu yanbaghii lahaa an tudrika alqamara walaa allaylu saabiqu alnnahaari wakullun fii falakin yasbahuuna
[36:40]
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
.

41:36

waaayatun lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fii alfulki almasyhuuni
[36:41]
Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.
.

42:36

wakhalaqnaa lahum min mitslihi maa yarkabuuna
[36:42]
dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu1269.
.

43:36

wa-in nasya/ nughriqhum falaa shariikha lahum walaa hum yunqadzuuna
[36:43]
Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.
.

44:36

illaa rahmatan minnaa wamataa‘an ilaa hiinin
[36:44]
Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
.

45:36

wa-idzaa qiila lahumu ittaquu maa bayna aydiikum wamaa khalfakum la’allakum turhamuuna
[36:45]
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat”, (niscaya mereka berpaling).
.

46:36

wamaa ta/tiihim min aayatin min aayaati rabbihim illaa kaanuu ‘anhaa mu’ridhiina
[36:46]
Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
.

47:36

wa-idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumu allaahu qaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu anuth‘imu man law yasyaau allaahu ath‘amahu in antum illaa fii dhalaalin mubiinin
[36:47]
Dan apabila dikatakakan kepada mereka: “Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu”, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: “Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata”.
.

48:36

wayaquuluuna mataa haadzaa alwa’du in kuntum shaadiqiina
[36:48]
Dan mereka berkata: “Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?”.
.

49:36

maa yanzhuruuna illaa shayhatan waahidatan ta/khudzuhum wahum yakhishshimuuna
[36:49]
Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja1270 yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
.

50:36

falaa yastathii’uuna tawshiyatan walaa ilaa ahlihim yarji’uuna
[36:50]
lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.
.

51:36

wanufikha fii alshshuuri fa-idzaa hum mina al-ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluuna
[36:51]
Dan ditiuplah sangkalala1271, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.
.

52:36

qaaluu yaa waylanaa man ba’atsanaa min marqadinaa haadzaa maa wa’ada alrrahmaanu washadaqa almursaluuna
[36:52]
Mereka berkata: “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?”. Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya).
.

53:36

in kaanat illaa shayhatan waahidatan fa-idzaa hum jamii’un ladaynaa muhdaruuna
[36:53]
Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.
.

54:36

faalyawma laa tuzhlamu nafsun syay-an walaa tujzawna illaa maa kuntum ta’maluuna
[36:54]
Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
.

55:36

inna ashhaaba aljannati alyawma fii syughulin faakihuuna
[36:55]
Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).
.

56:36

hum wa-azwaajuhum fii zhilaalin ‘alaa al-araa-iki muttaki-uuna
[36:56]
Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
.

57:36

lahum fiihaa faakihatun walahum maa yadda’uuna
[36:57]
Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
.

58:36

salaamun qawlan min rabbin rahiimin
[36:58]
(Kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
.

59:36

waimtaazuu alyawma ayyuhaa almujrimuuna
[36:59]
Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): “Berpisahlah kamu (dari orang-orang mu’min) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
.

60:36

alam a’had ilaykum yaa banii aadama an laa ta’buduu alsysyaythaana innahu lakum ‘aduwwun mubiinun
[36:60]
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”,
.

61:36

wa-ani u’buduunii haadzaa shiraathun mustaqiimun
[36:61]
dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
.

62:36

walaqad adhalla minkum jibillan katsiiran afalam takuunuu ta’qiluuna
[36:62]
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan ?.
.

63:36

haadzihi jahannamu allatii kuntum tuu’aduuna
[36:63]
Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).
.

64:36

ishlawhaa alyawma bimaa kuntum takfuruuna
[36:64]
Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
.

65:36

alyawma nakhtimu ‘alaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watasyhadu arjuluhum bimaaaanuu yaksibuuna.
[36:65] Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
.

66:36

walaw nasyaau lathamasnaa ‘alaa a’yunihim faistabaquu alshshiraatha fa-annaa yubshiruuna
[36:66]
Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).
.

67:36

walaw nasyaau lamasakhnaahum ‘alaa makaanatihim famaa istathaa‘uu mudhiyyan walaaa
[36:67]
Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.
.

68:36

waman nu’ammirhu nunakkis-hu fii alkhalqi afalaa ya’qiluuna
[36:68]
Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya)1272. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
.

69:36

wamaa ‘allamnaahu alsysyi’ra wamaa yanbaghii lahu in huwa illaa dzikrun waqur-aanun mubiinun
[36:69]
Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quraan itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.
.

70:36

liyundzira man kaana hayyan wayahiqqa alqawlu ‘alaa alkaafiriina
[36:70]
supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.
.

71:36

awa lam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa ‘amilat aydiinaa an’aaman fahum lahaaaalikuuna m
[36:71] Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?
.

72:36

wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya/kuluuna
[36:72]
Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.
.

73:36

walahum fiihaa manaafi’u wamasyaaribu afalaa yasykuruuna
[36:73]
Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
.

74:36

waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan la’allahum yunsharuuna
[36:74]
Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.
.

75:36

laa yastathii’uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdaruuna
[36:75]
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
.

76:36

falaa yahzunka qawluhum innaa na’lamu maa yusirruuna wamaa yu’linuuna
[36:76]
Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
.

77:36

awa lam yaraa al-insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa-idzaa huwa khashiimun mubiinun
[36:77]
Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!
.

78:36

wadharaba lanaa matsalan wanasiya khalqahu qaala man yuhyii al’izhaama wahiya ramiimun
[36:78]
Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?”
.

79:36

qul yuhyiihaa alladzii ansya-ahaa awwala marratin wahuwa bikulli khalqin ‘aliimun
[36:79]
Katakanlah: “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.
.

80:36

alladzii ja’ala lakum mina alsysyajari al-akhdhari naaran fa-idzaa antum minhu tuuqiduuna
[36:80]
yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu”.
.

81:36

awa laysa alladzii khalaqa alssamaawaati waal-ardha biqaadirin ‘alaa an yakhluqa mitslahum balaa wahuwa alkhallaaqu al’aliimu
[36:81]
Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
.

82:36

innamaa amruhu idzaa araada syay-an an yaquula lahu kun fayakuunu
[36:82]
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia.
.

83:36

fasubhaana alladzii biyadihi malakuutu kulli syay-in wa-ilayhi turja’uuna
[36:83]
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

.

Video.1 : QS.36 Yaa-Siin, ayat 1 – 19.

.

Video.2 : QS.36 Yaa-Siin, ayat 20 – 38.

.

Video.3 : QS.36 Yaa-Siin, ayat 39 – 60.

.

Video.4 : QS.36 Yaa-Siin, ayat 61 – 83.

.

Download QS.36 Yaa-Siin Mp3 Disini :

gr

Leave your comment here: