AUROD (WIRID YANG DI BACA) DALAM DZIKR GHOFILIN

AUROD (WIRID YANG DI BACA) DALAM DZIKR GHOFILIN

BISMILLAAHIR ROKHMAANIRROKHIIM

 mbah hamid

ASTAGHFIRULLOHAL ‘ADZIIM………3X

ASYHADU  ALLAA  ILAAHA  ILLALLOH   WA  ASYHADU  ANNA  MUHAMMADAR ROSUULULLOH………3 X

 • LI  RIDHOO-ILLAH……..ALFATIKHAH………
 • WA  LI  SYAFAA’ATI  ROSUULILLAH ……ALFAATIKHAH………
 • WA   LI   BAROOKATI   WA   ASROORIL  QUR’AN ……..ALFAATIKHAH……….
 • WA  BI  BAROOKATI   ISTIMAA’IL QUR’AN  WA  DZIKRILGHOFILIIN…..ALFAATIKHAH……..

ILAA KHADHROTI………..

1.     ANNABIYYIL MUSHTHOFA SAYYIDINAA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAM..………

2.     WA SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDIL QOODIR ALJAILAANI……

3.     WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAMID MUHAMMADIniLGHOZALI………

4.     WA SAYYIDISY SYAIKH ALKHABIB ‘ABDILLAAHI BNI ‘ALAWI ALKHADDAD RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH………..

 • BISMILLAAHIR ROKHMAANIR ROKHIIM
 • AL KHAMDULILLAAHI ROBBIL ‘ALAMIIN
 • ARROKHMAANIRROKHIIM
 • MAALIKI YAUMIDDIIN
 • IYYAAKA NA’BUDU WA IYYAAKA NASTA’IIN
 • IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM
 • SHIROOTHOL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WA LADH DHOOOOLLIIIN,AAAMIIN.

Di baca 100 x boleh tiap-tiap 10x di selingi : ilaa khadrotinnabi…….. atau untuk setiap hari di angsur dengan perincian sbb :

 • BA’DA SUBUH 30 X Fatikhah
 • BA’DA DZUHUR 25 X………
 • BA’DA ‘ASAR 20 X……….
 • BA’DA MAGHRIB 15 X……….
 • BA’DA ‘ISYA’ 10 X……….

Dilanjutkan do’a fatikhah

 

BISMILLAAHIR ROKHMAANIR ROKHIIM

ALKHAMDULILLAHI ROBBIL’ALAMIIN,KHAMDAY YUWAAFII NI’AMAHUU WA YUKAAFII MAZIIDAH,ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIW WA ‘ALAA AHLI BAITIHII WASALLIM,ALLOHUMMA INNII AS-ALUKA BIKHAQQIL FAATIKHATIL MU’ADZDZOMATI WASSAB’IL MATSAANI AN TAFTAKHA LANAA BIKULLI KHOIR,WA AN TATAFADHDHOLA ALAINAA BIKULLI KHOIR,WA ANTAJ’ALANAA MIN AHLI KHOIR,WA ANTU’AAMI LANAA MU’AAMALATAKA LI AHLIKHOIR,WA ANTAKHFADZONAA FII ADYAANINAA WA ANFUSINAA WA AULADINAA WA AHLINAA WA ASHKHAABINAA WA AKHBAABINAA MIN KULLI MIKHNATIW WAFITNATIW WABU’SIWWADHOIR,INNAKA WALIYYU KULLI KHOIR,WA MUTAFADHDHILUM BIKULLI KHOIR,WA MU’THIL LIKULLI KHOIR,YAA ARKHAMAR ROOKHIMIIN,WA SHOLLALLOHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALIHII WASHOKHBIHII WASALLIM,

AYATULKURSY

ALLOHU LAAA-ILAAHA ILLA HUWAL KHAYYUL QOYYUUM,LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WALAA NAUUM,LAHU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL-ARDH,MAN DZALLADZII YASYFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI-IDZNIH,YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM WA LAA YUKHIITHUUNA BISYAI-IM MIN ‘ILMIHIII ILLAA BIMAA SYAA’,WASI’A KURSIYYUHUS SAMAAWAATI WAL-ARDHO WA LAA YA-UUDUHUU KHIFDZUHUMAA,WA HUWAL’ALIYYUL ‘ADZIIM,FALLOHU KHOIRUN KHAAFIDZOW WAHUWA ARKHAMURROKHIMIIN.

ASMAA-ULKHUSNA

BISMILLAAHIR ROKHMAANIR RKHIIM

HUWA ALLOHUL LADZII LAA-ILAAHA ILLA HUWA

 • ARROKHMAANU Jalla Jalaaluh * ARROKHIIMU Jalla Jalaa luh.
 • AL MALIKU Jalla Jalaa luh * AL QUDDUUSU Jalla Jalaaluh.
 • AS SALAAMU Jalla Jalaa luh * ALMU’MINU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUHAIMINU Jalla Jalaa luh * AL’AZIIZU Jalla Jalaaluh.
 • ALJABBAARU Jalla Jalaa luh * ALMUTAKABBIRU Jalla Jalaa luh.
 • ALKHOOLIQU Jalla Jalaa luh * ALBAARI-U Jalla Jalaa luh.
 • ALMUSHOWWIRU Jalla Jalaa luh * ALGHOFFAARU Jalla Jalaa luh.
 • ALQOHHAARU Jalla Jalaa luh * ALWAHAABU Jalla Jalaa luh.
 • ARROZZAAQU Jalla Jalaa luh * ALFATTAAKHU Jalla Jalaa luh.
 • AL’ALIIMU Jalla Jalaa luh * ALQOOBIDHU Jalla Jalaa luh.
 • ALBAASITHU Jalla Jalaa luh * ALKHOOFIDHU Jalla Jalaa luh.
 • ARROOFI’U Jalla Jalaa luh * ALMU’IZZU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUDZILLU Jalla Jalaa luh * ASSAMII’U Jalla Jalaa luh.
 • ALBASHIIRU Jalla Jalaa luh * ALKHAKAMU Jalla Jalaa luh.
 • AL’ADLU Jalla Jalaa luh * ALLATHIIFU Jalla Jalaa luh.
 • ALKHOBIIRU Jalla Jalaa luh * ALKHALIIMU Jalla Jalaa luh.
 • AL’ADZIIMU Jalla Jalaa luh * ALGHOFUURU Jalla Jalaa luh.
 • ASY SYAKUURU Jalla Jalaa luh * AL’ALYYU Jalla Jalaa luh.
 • ALKABIIRU Jalla Jala luh * ALKHAFIIDZU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUQIITU Jalla Jalaa luh * ALKHASIIBU Jalla Jalaa luh.
 • ALJALIILU Jalla Jalaa luh * ALKARIIMU Jalla Jalaa luh.
 • ARROQIIBU Jalla Jalaa luh * ALMUJIIBU Jala Jalaa luh.
 • ALWAASI’U Jalla Jalaa luh * ALKHAKIIMU Jalla Jalaa luh.
 • ALWADUUDU Jalla Jalaa luh * ALMAJIIDU Jalla Jalaa luh.
 • ALBAA’ITSU Jalla Jalaa luh * ASY SYAHIIDU Jalla Jalaa luh.
 • ALKHAQQU Jalla Jalaa luh * ALWAKIILU Jalla Jalaa luh.
 • ALQOWIYYU Jalla Jalaa luh * ALMATIINU Jalla Jalaa luh.
 • ALWALIYYU Jalla Jalaa luh * ALKHAMIIDU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUKHSHI Jalla Jalaa luh * ALMUBDI-U Jalla Jalaa luh.
 • ALMU’IIDU Jalla Jalaa luh * ALMUKHYI Jalla Jalaa luh.
 • ALMUMIITU Jalla Jalaa luh * ALKHAYYU Jalla Jalaa luh.
 • ALQOYYUUMU Jalla Jalaa luh * ALWAAJIDU Jalla Jalaa luh.
 • ALMAAJIDU Jalla Jala luh * ALWAAKHIDU Jalla Jalaa luh.
 • AL-AKHADU Jalla Jalaa luh * ASH SHOMADU Jalla Jalaa luh.
 • ALQOODIRU Jalla Jalaa luh * ALMUQTADIRU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUQODDIMU Jalla Jalaa luH * ALMU’AKHKHIRU Jalla Jalaa luh.
 • AL AWWALU Jalla Jalaa luh * AL-AAKHIRU Jalla Jalaa luh.
 • ADZ DZOOHIRU Jalla Jalaa luh * ALBAATHINU Jalla Jalaa luh.
 • ALWAALI Jalla Jalaa luh * ALMUTA’AALI Jalla Jalaa luh.
 • ALBARRU Jalla Jalaa luh * ATTAWWAABU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUNTAQIMU Jalla Jalaa luh * AL’AFUWWU Jalla Jalaa luh.
 • ARRO-UUFU Jalla Jalaa luh * MAALIKUL MULKI Jalla Jalaa luh.
 • DZUL JALAALI WAL-IKROOM Jalla Jalaa luh.
 • ALMUQSITHU Jalla Jalaa luh * ALJAAMI’U Jalla Jalaa luh.
 • ALGHONIYYU Jalla Jalaa luh * ALMUGHNI Jalla Jalaa luh.
 • ALMAANI’U Jalla Jalaa luh * ADH DHOOORRU Jalla Jalaa luh.
 • ANNAAFI’U Jalla Jalaa luh * ANNUURU Jalla Jalaa luh.
 • ALHAADI Jalla Jalaa luh * ALBADII’U Jalla Jalaa luh.
 • ALBAAQII Jalla Jalaa luh * ALWAARITSU Jalla Jalaa luh.
 • ARROOSYIIDU Jalla Jalaa luh * ASH SHOBUURU Jalla Jalaa luh.

ALLADZII LAM YALID WA LAM YUULAD WA LAM YAKULLAHUU KUFUWAN AKHAD,LAISA KAMITSLIHII SYAI-UWWAHUWASSAMII’UL BASHIIR.

DO’A BERSAMA

ROBBANAA AATINAA FIDDUNYAA KHASANATAW WAFIL-AAKHIROTI KHASANATAW WA QINAA ‘ADZAABANNAAR 10 X.

TAWASSUL dengan ALFATIKHAH

ILA KHADHROTI………..

 • JAMII’IL AMBIYAA-I WAL MURSALIINA WA ULIL’AZMI MINARRUSULI WA JAMII’IL MALAA-IKATIL MUQORROBIIN,’ALAIHIMUSH SHOLAATU WASSALAAM,LAHUMUL FAATIKHAH……………. 3 X

SHOLAWAT MUQORROBIN

ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALAA  (1) SAYYIDIINAA JIBRIIL (2) WA SAYYIDINAA MIIKAA-IL (3)  WA SAYYIDINAA ISROOFIIL(4) WA SAYYIDINAA ‘IZROOIL (5) WA KHAMALATIL ‘ARS (6) WA ‘ALAL MALAA-IKATIL MUQORRBIIN (7) WA ‘ALAA JAMII’IL -AMBIYAA-I WAL MURSALIIN,SHOLAWATULLOHI WASALAMUHUU ‘ALAIHIM AJMA’IIN ……3 X

TSUMMA ILAA KHADHROTI….

SYAFII’INAA SAYYIDISSAADAAT MUHAMMAD SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAM WA -AZWAAJIHII WA AULAADIHII WADZURRIYYATIHII WA AALIHII WA ASHKHAABIHI WA KHUSHUUSHON AHLI BADRI MINAL MUHAAJIRIINA WAL-ANSHORI RODHIYALLOHU ‘ANHUM AJMA’IINA WAJAMII’I ATBAA’IHI WASY SYUHADAA-I WAL ‘ULAMAA-I WAL-AULIYAA-I WASH SHOLIKHIINA WALMUSHONNIFIINA WALMUALLIFIINA WA JUDUUDINAA WAJADDAATINAA WA -AABAA-INAA WA UMMAHAATINAA WA MALLAHU KHUQUUQUN ‘ALAINAA GHOFAROLLOHU LANAA WALAHUMUL FAATIKHAH….3 X

TSUMMA ILAA KHADHROTI ……..

BAKHRISY SYAFAA’ATI SAYYIDINAL MAKHBUUB MUHAMMAD SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAM KHOOOOSHSHOH ALFAATIKHAH…………..

ISTAGHFIRUU ROBBAKUMULLOHU GHOFUURURROKHIIM

ASTAGHFIRULLOH 100 X

TSUMMA ILAA KHADHROTI……..

 • NABIYYINAL KHODHIRI ABIL ‘ABBAASI BALYABNI MALKAAN ‘ALAIHISSALAAM LAHULFAATIKHAH………..

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI……..

SULTHOONIL AULIYAA-IL AWWALI SAYYIDI SYABBAABI AHLI LJANNATI SIBTHI KHOIRILBARIYYAH…

 • ABI MUHAMMADin SAYYIDINAL KHASANibni ‘ALIYYIbni ABII THOOLIB
 • WA AKHIIHISY SYAHIIDI SAYYIDINAL KHUSAIN
 • WA WAALIDAIHIMAA SAYYIDINAA ‘ALIYYIbni ABII THOLIB
 • WA SAYYIDATINAA FAATHIMATAZ ZAHROO-IL BATUUL ………….RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH………….

WA TSUMMAA ILAA KHADHROTI……….

 • SAYYIDISY SYAIKH MUKHYIDDIINI ABI MUHAMMAD SULTHONIL AULIYAA-I SYAIKH ‘ABDILQOODIR ALJIILANIyyibni ABI SHOLIKH MUSA JANKAADAUSAT
 • WA SAYYIDISY SYAIKH MUHAMMAD BAHAA-IDDIN ANNAQSYABANDII..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAMID MUHAMMADIniLGHOZALI……..
 • WA AKHIHISH SHOGHIIRI SAYYIDISY SYAIKH AHMADAL GHOZALI….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI BAKRIni SYSYIBLI……..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ALQUTHBILGHOUTS ALKHABIB ‘ABDILLAAHIIbni ‘ALWI ALKHADDAAD RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH………

TSUMMA ILAA KHADHROTI………

 • SAYYIDISY SYAIKH ABI YAZIID THOIFUURIbni ‘ISAA ALBASTHOOMI……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH SYAMSIDDIINI MUHAMMADIniL KHANAFII…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH YUUSUFAbni ISMA’ILA NNABHANY ……..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH JALAALIDDINIS SUYUTHY…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ZAKARIYAbni SYAROFIniNNAWAWI RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH……….

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI……..

 • SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDILWAHHABISY SYA’RONI…….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ‘ALI NUURIDDIINISY SYAUNY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBASI AHMADAbni ‘ALIYYILBUUNY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH IBROOHIMAbni ADHAM…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH IBROOHIIMADDASUUQY RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH….

TSUMMA ILAA KHADHROTI..

 • SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBASI SYIHAABIDDINI AHMADAbni ‘UMAROL-ANSHORIYYIL MURSY………
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHI MUHAMMAD ALBUSHIRI…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABILKHASANI ALBAKRI…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILAHI MUHAMMADIbni ISMAA’IL ALBUKHORY…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ZAINIDDIINIbni ‘ABDIL’AZIIZI ALMALAIBAARI ALFANAANY…….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH TAAJIDDINIbni ‘ATHOO-ILLAAHIISSAKANDARY RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH……….

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI….

AL-A IMMATILARBA’ATI ALMUJTAHIDIINA ASHKHAABIL MADZAAHIBIL ARBA’ATI WA KHUSHUUSHON …

 • SAYYIDISY SYAIKH AL-IMAM MUHAMMADIbni IDRIIS ASYSYAFI’I…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAFSHIN ‘UMAROSSUHROWARDI……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI MADYAN ALMAGHROBY
 • WA SAYYIDISY SYAIKH MUHAMMADIbni MALIKI AL-ANDALUSI..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAAHI MUHAMMADIbni SULAIMAN ALJAZULY ……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ‘IMROONAbni KHUSHOIN RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH………

selanjutnya membaca sholawat Nabi

SHOLLALLOHU ‘ALAA MUHAMMAD 300 X……

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI………….

 • AL QUTHBIL KABIIR SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDISSALAMibni MASYISY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL KHASAN ‘ALIYYIbni ‘ABDILLAHIbni ‘ABDILJABBAAR ASYSYADZILY…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI MAKHFUDZ MA’RUUFIniL KARKHIYYI……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABILKHASANIS SARRIS SAQOTHY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABILQOSIIMIL JUNAIDI ALBAGHDAADY…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBAAS AHMADAL BADAWY…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH AHMADAbni ABILKHUSAINIR RIFA’I….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHINNU’MAAN……….RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…2 X.

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI………..

 • SAYYIDISY SYAIKH AL-IMAAMIL KHASANibni ABIL KHASANI ABI SA’IIDIniL BASHRY….
 • WA SAYYIDATI ROOBI’ATAL ‘ADAWIYYAH…..
 • WA SAYYIDATIL’UBAIDATI binti ABII KILAAB………RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH……….

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI ………..

 • SAYYIDISY ABI SULAIMANADDAAROONY……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHI LKHAARITSIbni ASADIniL MUKHAASIBI……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL FAIDHI DZINNUUNI ALMISHRY………
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ZAKARIYA YAKHYAbni MU’AADZIniRROZY…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI SHOLIKH KHAMDUUNAL QOSSHOORI ANNAISAABUURY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ALKHUSAINIbni MANSHUR ALKHALLAAJ……….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH JALAALIDDIINIR RUUMY………
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAFSHIN ‘UMAARObniL FAARIDHIL KHAMAWIYYI ALMISHRY……..RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH……..2X

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI ………..

 • JAMII’IL-IKHWAANIDZDZAAKIRIINA BI DZIKRIL GHOFILIINA WADZ DZAKIROOTI WA SAAMII’NA WA SAAMI’AATI AL-KHYAA-I MINHUM WAL-AMWAAT,TAGHOMMADAHUMULLOHU BI ROKHMATIW WA MAGHFIROTIM MINALLOHI WA RIDHWAAN………LAHUMUL FAATIKHAH………2X

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI……

 • AL AKHYAA-I WAL-AMWAATI MIN JAMII’ISH SHOOLIKHIINA MINAL-AULIYAA-I RIJAALILLAAHIL’AARIFIINA WAL-ULAMAA-IL’AAMILIINA WA JAMII’IL -AULIYAA-I FII JAAWATA WA MADUUROH WA BIL-AKHOSHSHI SUNAN -SUNAN WALISONGO AJMA’IIN WA SAA-IRISSAADAATISH SHUFIYYATIL MUKHQQIQIINA AINAMAA KAANUU MIM MASYAARIQIL-ARDHI ILAA MAGHOORIBIHAA INNALLOHA YAJMA’UUNAA WA IYYAAHUM WA YAHDIINAA BI HIDAAYATIHIM WA YAKHMIINAA BI KHIMAAYATIHIM WA YUMDDUNAA BI MADADIHIM WA YU’IIDU ‘ALAINAA MIM BAROOKATIHIM WA ASROORIHIM WA ANWAARIHIM WA ‘ULUUMIHIM FIDDAROIN,WA ILAA KHADHROTI NNABIYYIL MUSHTHOFA MUHAMMADIniL MUJTABA SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WA SALLAM ‘ALAA MAA NAWAS SALAFUSH SHOOLIKH……..LAHUMUL FAATIKHAH………..

NAWAITUDZ DZIKRO WA FIDAA-AM MINANNAAR WA TAQORUBAN ILA ALLOH FA’LAM ANNAHU

 • LAA-ILAHA ILLALLOH………………100 X *

MUHAMMADUR ROSUULULLOH SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WA SALLAM

LAA MA’BUUDA ILLALLOH * LAA MAQSHUUDA ILLALLOH

LAA MATHLUUBA ILLALLOH * LAA MAUJUUDA ILALLOH

 • MAULAA YA SHOLLI WA SALLIM DAA-IMAN ABADAA * ‘ALAA KHABIIBIKA KHOIRIL KHOLQI KULLIHIMI.
 • HUWAL KHABIIBULLADZII TURJAA SYAFAA’ATUHU * LIKULLI HAULIM MINAL-AHWAALI MUUQTAKHIMI.
 • YAA ROBBIBIL MUSHTHOFA BALLIGH MAQOOSHIDANAA *LAA MAQSHUUDA ‘INDANAA ILLAA ANTA ROBBANAA.
 • WAGHFIRLANAA MAA MADHO YAA WAASI’AL KAROMI * MIN KATSROTIDZDZUNUUBI FAGHFIRHAA YAA MUN’IMI.
 • ROKHMAANU YAA ROKHIIMU IRKHAMNAA BI ROKHMATIK * YAA MUN’IMU AN’IMNAA DAAROINI BI NI’MATIK.
 • KHASBUNALLOHU NI’MAL WAKIILU NI’MAL MAULAA * WA NI’MANNASHIIRU SALLAMNAA MIN DHOLAALAH.

1.     LI ROSUULILLAHI SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAM LAHUL FAATIKHAH……..

2.     LI SHOOKHIBIL BURDAH RODHIYALLOHU ‘ANHUL FAATIKHAH………..

3.     LI SHOOKHIBIDZ DZIKRIL GHOFILIN LAHUMUL FAATIKHAH………

4.     LI QODHOO-I KHAAJAATINAA WA KHAJAATIKUM MIN KHAWAA-IJIDDUNYAA WAL AAKHIROH……..ALFAATIKHAH………

Selanjutnya berdo’a

BISMILLAAHIR ROKHMAANIR ROKHIIM

. ALKHAMDULILLAAHI ROBBIL’ALAMIIN,KHAMDAY YUWAAFII NI’AMAHUU WAYUKAAFII MAZIIDAH,YAA ROBBANAA LAKAL KHAMDU KAMAA YAMBAGHII LI JALAALI WAJHIKA WA ‘ADZIIMI SULTHOONIK,ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIniL LADZII MAN KHOROQO BI MARKABIHIL BISAATHO WA ‘ALAA AALIHI WASHOKHBIHI WASALLIM,WA AJRI LUTHFAKAL KHOFIYYA FII UMURII WA FII UMUURIL MUSLIMIIN , YAA ROBBAL’ALAMIIN,BISMILLAAHI ROBBIYALLOHU KHASBIYAALLOHU TAWAKKALTU ‘ALALLOHI WA’TASHOMTU BILLAHI FAWWADHTU AMRIII ILALLOHI MAA SYAAA-ALLOHU LAA QUWWATA BILLAH,ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLAATAN TUNJIINAA BIHAA MIN JAMII’IL MIKHANI WAL-IKHANI WAL-AHWAALI WAL BALIYYAAT,WA TUSALLIMUNAA BIHAA MIN JAMII’IL FITANI WAL-ASQOOMI WAL-AAFAATI WAL ‘AAHAAT,WA TUTHOHHIRUNAA BIHAA MIN JAMII’IL ‘UYUUBI WASSAYYI-AT,WA TAGHFIRULANAA BIHAA JAMII’ADZDZUNUUBI WA TAMKHUU BIHAA ‘ANNAA JAMII’AL KHOTHII-AATI WA TAQDHILANAA BIHAA JAMII’A MAA NATHLUBUHU MINAL KHAAJAAT,WA TARFA’UNAA BIHAA ‘NDAKA A’LADDAROJAAT,WA TUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHOL GHOOYAATI MIN JAMII’IL KHOIROOTI FILKHAYAATI WA BA’DALMAMAAT,WA BAARIK WASALLIM ‘ALAIHI WA ‘ALAA AALIHII WA-ASHKHABIHII WA-AZWAAJIHII WADZURRIYYATIHII WA-AHLI BAITIHII WA MAN SHOLLA ‘ALAIHI ‘ADADA MAA FII ‘ILMIKA WA SHOLAATAN DAA-IMATAM BIDAWAAMI MULKIKA,ROBBANAA SAHHIL UMUURONAA WA KHASHSHIL MAQOOSHIDANAA WA BALLIGHNAA ILAIKA YAA ALLOHU YAA ROKHMAANU YAA ROKHIIM,ROBBANAJMA’NAA JAM’AMMARKHUUMA ( ROBBANAA AATINAA FIDDUNYAA KHASANATAW WA FIL -AAKHIROTI KHASANATAW WAQINAA ‘ADZABANNAAR,3 X ) ALLOHUMMA QSIM LANAA MIN KHOSY-YATIKA MAA TAKHUULU BIHI BAINANAA WA BAINA MA’SHIYATIKA WA MIN THOO’ATIKA MAA TUBALLIGHUNAA BIHI JANNATAKA WA MINAL YAQIINI MAA TUHAWWINU BIHI ‘ALAINAA MASHOO-IBADDUNYAA,ALLOHUMMA MATTI’NAA BI ASMAA’INAA WA ABSHOORINAA WA QUWWATINAA MAA AKHYAITANAA WAJ’ALHU LWAARITSA MINNAA,WAJ’AL TSA’RONAA ‘ALAA MAN DZOLAMANAA WANSHURNAA ‘ALAA MAN ‘AADAANAA WALAA TAJ’AL MUSHIIBATANAA FII DIININAA WALAA TAJ’ALID DUNYAA AKBARO HAMMINAA WALAA MABLAGHO ‘ILMINAA WALAA TUSALLITH ‘ALAINAA MALLAA YARKHAMUNAA,ALLOHUMMA SHOLLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIniL FAATIKHI LIMAA UGHLIQO WAL KHOOTIMI LI MAA SABAQO WANAASHIRIL KHAQQI BIL KHAQQI WALHAADII ILAA SHIROOTIKAL MUSTAQIIM,SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WA’ALAA AALIHII WA-ASHKHAABIHII KHAQQO QODRIHII WA MIQDAARIHIL ‘ADZIIM,SUBKHAANA ROBBIKA ROBBIL ‘ZZATI ‘AMMAA YASHIFUUN WASALAAMUN ‘ALALMURSALIIN,WALKHAMDULILLAAHI ROBBIL ‘ALAMIIN.

DO’A SYI’IR

AAMIIN YAA ALLOH YAA ROHMAN YAA ROKHIIM * ANTAL JAWAADUL KHALIM WA ANTA NI’MAL MU’IN

 • Amiin yaa Alloh duh gusti kang melasi *panjenengan moho lumo aris lan mitulungi

SA-ALTUKA ROBBII SHIKHKHATAL QOLBI WALJASAD * WA ‘AFIYATAL-ABDAANI WAL-AHLI WAL WALAD

 • Duh Gusti kulo nyuwun sehat manah lan rogo * Lan waras badan kulo putro lan keluargo.

WA THUULA KHAYAATIN FII KAMAALISTIQOOTIN * WA KHIFDZOM MINAL-I’JAABI WALKIBRI WALKHASAD

 • Lan panjang umur kanthi sampurno istiqomah * karekso saking ‘ujub gumede drengki manah.

WARIZQON KHALAALAW WAASI’AN GHOIRO NAAQISHIN * YAKUUNU LANAA ‘AUNAN ‘ALAA MANHAJIR ROSYAD

 • Lan rizqi khalal ingkang jembar tan kekurangan * Kang mitulungi kulo ing mergi kaleresan.

WAKHAQQOKA ‘ARIFNII WAWAFFIQ ILAAHI LIL * QIYAAMI BIHI FADHLAW WAJUUDAM MA’ALMADAD

 • Duh gusti nyuwun ngertus dateng haq panjenengan * Sagetho njumenengi kanthi anugreg Tuan.

WA ‘ARRIFNI KHAQQOL MUSHTHOFA LILQIYAAMI BIH * ‘ALAA MAA TUKHIBBUHU WATARDHOOHU YAA SHOMAD

 • Lan nyuwun ngertus dateng khaqipun kanjeng Nabi * Sagetho njumenengi ingkang Tuan ridhoni.

WA ‘ARRIFNI KHQQOL MUSLIMIINA BI-ASRIHI * ‘ALAYYA WAWAFFIQ LIL QIYAAMI ‘ALAL ABAD

 • Lan mugi paring ngertus khaqipun tiyang islam * Sagetho njumenengi kulo dateng khaq adam.

BIJAAHIN NABI SHOLLAL-ILAAHU WASALLAMAA * ‘ALAIHI WA-AALIN DAAMA WALKHAMDU LIL-AKHAD

 • Sholawat salam mugiho katur dateng njeng nabi * Keluargo lan sedoyo puji LILLAAHI ROBBI